Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra inköp av varor från Sverige och leverantörsfaktura (bokföring med exempel)

Vid inköp av varor från en momsregistrerad person i Sverige är försäljningen normalt momspliktig och den ingående momsen är avdragsgill för en momsregistrerad redovisningsenhet.

Varor är fysiska produkter som måste transporteras från en säljare till en köpare och detta innebär att utgifter för frakt och transport normalt tillkommer vid ett varuinköp. Leveransvillkoren i ett köpeavtal avgör vem som skall stå för frakt och försäkring och vanligast vid varuförsäljning i Sverige är att säljaren ordnar med frakten men låter köparen betala den. Ett inköp via nedladdning från Internet räknas som inköp av tjänst då ingen fysisk vara levereras.

Ett inköp av varor regleras normalt av köpvillkor enligt ett köpeavtal eller enligt lagar som reglerar köp av varor (köplagen). Köpvillkor vid en varuförsäljning reglerar bland annat betalningsvillkor, dröjsmålsränta, leveranssätt, leveransvillkor och hur felaktigheter i varan skall hanteras.

Vid varuinköp från personer i Sverige kan betalningen för varor ske genom förskottsbetalning, kontantbetalning eller genom betalning av leverantörsfaktura efter en viss kredittid. Den normala kredittiden för leverantörsfakturor är 30 dagar netto och en försenad betalning kan innebära att leverantören eller ett ombud till leverantören skickar betalningspåminnelser, skickar inkassokrav, begär utmätning hos kronofogden eller försätter en redovisningsenhet i konkurs.

Klassificering
En utgift vid inköp av varor som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Den del av en utgift för varuinköp som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

Kostnader vid inköp av varor klassificeras som inköp av varor och material. Hemtagningskostnader förknippade med ett inköp av varor såsom kostnader för frakt, spedition, tull, hantering, expedition och faktureringsavgifter klassificeras också som inköp av varor och material och bokförs tillsammans med varuinköpet.

I baskontoplanen bokförs varuinköp, reduktioner av inköpspriser och hemtagningskosntader i kontotgrupp 40 till 45, kontogrupp 47 och kontogrupp 49.

Kontogrupp 40 till 45 - Inköp av varor och material
Kontogrupp 47 - Reduktion av inköpspriser
Kontogrupp 49 - Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför varuinköp från Sverige när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför inköp av varor från Sverige när leverantörsfakturan skapades eller när utbetalning sker (beror på vilket som inträffar tidigast).

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina inköp av varor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken..

Värdering
En utgift vid inköp av varor från Sverige värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till leverantören. En kostnad för varor från Sverige värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för varor.

Moms och beskattning
Den normala momssatsen vid inköp av varor från momsregistrerade personer i Sverige är 25 % men det förekommer även att momsen är 12 %, 6 % eller 0 %. En momsregistrerad person får avdrag för momsen vid inköp som ingående moms och en icke momsregistrerad person bokför momsen som en kostnad.

Utgiften exklusive moms vid varuinköp i Sverige skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms om inte reglerna för omvänd skattskyldighet är tillämpliga för varuinköpet. Den ingående momsen skall redovisas som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms.

Om reglerna för omvänd skattskyldighet tillämpas vid varuinköp i Sverige så skall utgiften redovisas som "Inköp av varor i Sverige" i ruta 23 i skattedeklarationen för moms. Den beräknade utgående momsen om X % på varuvärdet redovisas som "Utgående moms 25 %" i ruta 30, som "Utgående moms 12 %" i ruta 31 eller som "Utgående moms 6 %" i ruta 32 och den beräknade ingående momsen om X % på varuvärdet redovisas som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms.

Reglerna om omvänd skattskyldighet tillämpas vid inköp av varor från en utländsk företagare i Sverige som valt att inte vara skattskyldig för försäljning till momsregistrerade köpare i Sverige (viss omsättning av varor är undantagen från denna regel), vid inköp av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med minst 325 tusendelars finhalt, vid inköp av investeringsguld när säljaren är frivilligt skattskyldig för omsättningen och vid inköp av gas genom distributionsnätet för naturgas och el från en utländsk företagare om du är skattskyldig återförsäljare eller förbrukar varan i Sverige.

Kostnader vid inköp av varor från Sverige är normalt alltid skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen, om dessa kostnader inte avser privat utnyttjade varor eller tjänster som inte har uttagsbeskattat. Uttagsbeskattning innebär att uttag av varor och tjänster bokförs som en vanlig försäljning eller att värdet för varorna och tjänsterna förmånsbeskattas i lönekörningen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för varor som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av lagerförändring, förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av varulager i årsredovisningen.

Exempel: bokföra inköp av varor från Sverige (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den ingående momsen är 2 500 SEK, varuvärdet är 9 000 SEK och frakten är 1 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
4011 Varuinköp 10 000

Exempel: bokföra inköp av varor från Sverige (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den ingående momsen är 2 500 SEK, varuvärdet är 9 000 SEK och frakten är 1 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
4011 Varuinköp 10 000

Exempel: bokföra inköp av varor från Sverige (egen insättning)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den ingående momsen är 2 500 SEK, varuvärdet är 9 000 SEK och frakten är 1 000 SEK. Betalningen har gjorts från en enskild näringsidkares privata konto.

Konto Benämning Debet Kredit
2018 Egen insättning 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
4011 Varuinköp 10 000

Exempel: bokföra inköp av varor från Sverige med omvänd skattskyldighet (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 10 000 SEK som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet. Varuvärdet är 9 000 SEK, frakten är 1 000 SEK och den utgående respektive ingående momsen beräknas till 2 500 SEK (25 %).

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 10 000
4011 Varuinköp 10 000
4599 Justering, omvänd moms 10 000
4415 Varuinköp OMV SE, 25 % 10 000
2617 Utgående moms OMV SE, 25 % 2 500
2647 Ingående moms OMV SE, 25 % 2 500

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2019/12/18

Kontakta bokforingstips.se