Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra inköp av varor på import och inköp av vara från land utanför EU (bokföring med exempel)

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importerar varor måste själv eller via ett fraktföretag (ombud) lämna en importdeklaration och betala avgifter för tull, eventuellt moms och eventuellt andra skatter till det svenska tullverket. Ett momsregistrerat företag som importerar varor till näringsverksamheten skall redovisa importmoms till Skatteverket. En icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som importerar för privat bruk skall betala och redovisa importmoms till tullverket.

Varor är fysiska produkter som måste transporteras från en säljare till en köpare och det här medför kostnader för frakt och försäkring. Det är leveransvillkoren i ett köpeavtal som bestämmer vilken part som skall stå för frakt och försäkring och det finns standardiserade internationella leveransvillkor som används för detta ändamål. Vid import av varor är det vanligast att säljaren ordnar med frakt och försäkring men att köparen får betala säljaren för det här via leverantörsfakturan. Ett inköp via nedladdning från Internet räknas som inköp av tjänst då ingen fysisk vara levereras.

Vid ett varuinköp från personer i utlandet (import) kan betalningen för varor ske genom förskottsbetalning, kontantbetalning eller genom betalning av leverantörsfaktura efter en viss kredittid. Betalningsvillkoren fastställs i ett köpeavtal och den normala kredittiden för leverantörsfakturor är 30 dagar. En försenad betalning kan innebära att leverantören eller ett ombud till leverantören skickar betalningspåminnelser, skickar inkassokrav, begär utmätning hos kronofogden eller försätter en redovisningsenhet i konkurs.

Klassificering
En utgift vid inköp av varor på import som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång (varulager) fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Den beräknade utgående momsen redovisas som en skuld och den beräknade ingående momsen redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

Kostnader vid inköp av varor på import klassificeras som inköp av varor och material. Hemtagningskostnader förknippade med ett inköp av varor såsom kostnader för frakt, spedition, tull, hantering, expedition och faktureringsavgifter klassificeras också som inköp av varor och material och bokförs tillsammans med varuinköpet.

I baskontoplanen bokförs varuinköp i kontogrupp 40, reduktioner av inköpspriser bokförs i kontogrupp 47 och lagerförändringar bokförs i kontogrupp 49. Det momspliktiga beloppet vid import av varor bokförs i kontogrupp 45. Utgående och ingående moms bokförs i kontogrupp 26.

Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter
Kontogrupp 40 - Inköp av varor och material
Kontogrupp 45 - Övriga momspliktiga inköp
Kontogrupp 47 - Reduktion av inköpspriser
Kontogrupp 49 - Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför varuinköp från utlandet (import) när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför inköp av varor från utlandet när leverantörsfakturan skapades eller när utbetalning sker (beror på vilket som inträffar tidigast).

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Importmoms redovisas när tullräkning ankommer eller när uppgifter om förtullning ankommer från ett ombud till en redovisningsenhet. Importmomsen beräknas på beskattningsunderlaget för importmoms.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina inköp av varor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken..

Värdering
En utgift vid inköp av varor från utlandet (import) värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till leverantören. En kostnad för varor från utlandet (import) värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för varor. En vara förbrukas vid försäljning, användning eller utrangering.

Vid varuinköp på import kan det vara så att leverantören fakturerar i en valuta som skiljer sig från en redovisningsenhets redovisningsvaluta. Varuinköp vid import skall alltid bokföras i redovisningsvalutan och därför får man räkna om beloppet till växelkursen på fakturadagen. Eventuella valutakursdifferenser bokförs när leverantörsfakturan betalas.

Moms och beskattning
Vid import av varor till Sverige betalar en redovisningsenhet eller ett fraktföretag (ombud) tullavgifter och eventuellt moms till tullverket vid tidpunkten för lämnad importdeklaration eller efter en viss kredittid via en tullräkning. Ett momsregistrerat företag skall vid import till näringsverksamheten numera redovisa sin importmoms till Skatteverket. Om ett ombud används för importdeklarationen så skall ombudet förse redovisningsenheten med uppgift om beskattningsunderlaget för moms. En icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som importerar för privat bruk skall fortsatt betala moms till Tullverket.

Den normala momssatsen vid inköp av varor från utlandet (import) är 25 % men det förekommer även att momsen är 12 %, 6 % eller 0 %. En momsregistrerad person skall redovisa utgående och ingående moms på beskattningsunderlaget för importmoms (i enlighet med svenska momssatser) omräknat till redovisningsvalutan i skattedeklarationen för moms.

Beskattningsunderlaget för importmoms består av tullvärdet, tull och andra statliga skatter eller avgifter (ej moms) och eventuellt bikostnader (till exempel provision, emballage, transport- och försäkringskostnader) som har uppkommit inom EU fram till bestämmelseorten och som inte redan ingår i tullvärdet. Importmomsen redovisas när en redovisningsenhet har fått en tullfaktura från Tullverket eller uppgifter från ett ombud till redovisningsenheten.

Utgiften vid varuinköp från utlandet (import) skall redovisas som "Beskattningsunderlag vid import" i ruta 50 i skattedeklarationen för moms. Den beräknade utgående momsen skall redovisas som "Utgående moms 25 %" i ruta 60, "Utgående moms 12 %" i ruta 61 eller "Utgående moms 6 %" i ruta 62 i skattedeklarationen för moms. Den beräknade ingående momsen skall redovisas som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms.

Kostnader vid inköp av varor från utlandet (import) är normalt alltid skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen, om dessa kostnader inte avser privat utnyttjade varor som inte har uttagsbeskattat. Uttagsbeskattning innebär att uttag av varor och tjänster bokförs som en vanlig försäljning eller att värdet för varorna och tjänsterna förmånsbeskattas i en lönekörning.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet inventeras och värderas varulagret och de kostnader för varor som hör till den aktuella redovisningsperioden beräknas, detta kan bland annat föranleda bokföring av lagerförändring, förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av varulager i årsredovisningen.

Exempel: bokföra inköp av varor från person i land utanför EU (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 10 000 USD. Varuvärdet är 9 000 USD, frakten är 1 000 USD och valutakursen är 10 SEK per USD.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 100 000
4011 Varuinköp 100 000

Exempel: bokföra betalning av utländsk leverantörsfaktura (fakturametoden)
En redovisningsenhet har betalat en leverantörsfaktura på 10 000 USD när växelkursen var 11 SEK per USD, leverantörsskulden var bokförd till 100 000 SEK. Utbetalningen uppgick till 110 005 SEK där 5 SEK utgjorde en bankavgift.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 110 005
2440 Leverantörsskuld 100 000
7960 Valutakursförluster av rörelsekaraktär 10 000
6570 Bankavgifter 5

Exempel: bokföra inköp av varor från person i land utanför EU (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 10 000 USD. Varuvärdet är 9 000 USD, frakten är 1 000 USD och valutakursen är 10 SEK per USD. Utbetalningen uppgick till 100 063 SEK där 63 SEK var växlingsavgift.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 063
4011 Varuinköp 100 000
6570 Bankavgifter 63

Exempel: bokföra tull och moms enligt tullräkning (fakturametoden)
En redovisningsenhet har fått en tullräkning från tullverket där det framgår att tullvärdet är 100 000 SEK och att tull och andra avgifter uppgår till 20 000 SEK. Den tillämpade momssatsen för dessa varor är 25 % enligt svenska momsregler, momsen beräknas till 30 000 SEK (120000 * 0,25).

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 20 000
4011 Varuinköp 20 000
4599 Justering, omvänd moms 120 000
4545 Import av varor, 25 % 120 000
2615 Utgående moms varuimport, 25 % 30 000
2645 Ingående moms utland 30 000

Exempel: bokföra moms enligt tullräkning (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har betalt en tullräkning från tullverket där det framgår att tullvärdet är 100 000 SEK och att tull och andra avgifter uppgår till 20 000 SEK. Den tillämpade momssatsen för dessa varor är 25 % enligt svenska momsregler, momsen beräknas till 30 000 SEK (120000 * 0,25).

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 20 000
4011 Varuinköp 20 000
4599 Justering, omvänd moms 120 000
4545 Import av varor, 25 % 120 000
2615 Utgående moms varuimport, 25 % 30 000
2645 Ingående moms utland 30 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/12/08

Kontakta bokforingstips.se