Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra inköp av tjänster i Sverige (bokföring med exempel)

Inköp av tjänster från momsregistrerade personer i Sverige innebär normalt att moms har tas ut av säljaren, momsen är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad redovisningsenhet och som en kostnad för en icke momsregistrerad redovisningsenhet.

Ett inköp av tjänster förutsätter att säljaren är fysisk eller juridisk person med F-skattesedel. Ett inköp av tjänster från en fysisk person utan F-skattesedel utgör ett anställningsförhållande där uppdragsgivaren skall betala lön till uppdragstagaren.

Tjänster är produkter som det inte går att ta på då de är immateriella till sin natur. Tjänster kan vara kapitalintensiva och/eller arbetsintensiva och utföras i kundens närhet eller utföras långt ifrån kunden.

Tjänster innebär att en säljare tillhandahåller en resurs som köpare får utnyttja mot betalning. Resurser för tjänster kan vara tid, en biltvätt, ett hotellrum, programvara och tjänsteförsäljning kan vara rådgivning, biltvättning, uthyrning av hotellrum eller nedladdning av programvara.

Ett inköp av tjänster regleras normalt av köpvillkor enligt ett köpeavtal. Köpvillkor vid en tjänsteköp reglerar bland annat betalningsvillkor, prissättning, garantier, leveranssätt och dröjsmålsränta.

Vid ett inköp av tjänster från näringsidkare i Sverige kan betalningen för tjänsterna ske genom förskottsbetalning, kontantbetalning eller genom betalning av kundfaktura efter en viss kredittid. Den normala kredittiden för leverantörsfakturor är 30 dagar netto och en försenad betalning kan innebära att leverantören måste skicka betalningspåminnelser, skicka inkassokrav, begära utmätning hos kronofogden eller försätta en uppdragsgivare i konkurs.

Klassificering
En utgift vid inköp av tjänster från näringsidkare i Sverige som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Kostnader för tjänster från näringsidkare i Sverige klassificeras som legoarbeten och underentreprenader om tjänsterna berör huvudverksamheten i en redovisningsenhet eller som övriga externa kostnader om tjänsterna inte är legoarbeten eller underentreprenader. Legoarbeten och underentreprenader bokförs i kontogrupp 46 och övriga externa kostnader bokförs i kontoklass 5 och 6.

Kontogrupp 46 - Legoarbeten och underentreprenader
Kontoklass 5 till 6 - Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför inköp av tjänster från näringsidkare i Sverige när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför inköp av tjänster från näringsidkare i Sverige när leverantörsfakturan skapades eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina inköp av tjänster från näringsidkare i Sverige i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift vid inköp av tjänster från näringsidkare i Sverige värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till leverantören. En kostnad för inköp av tjänster från näringsidkare i Sverige värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för tjänster från näringsidkare i Sverige.

Vid inköp av tjänster från näringsidkare i Sverige kan det vara så att leverantören fakturerar i en valuta som skiljer sig från en redovisningsenhets redovisningsvaluta. En leverantörsfaktura avseende inköp av tjänster från näringsidkare i Sverige skall alltid bokföras i redovisningsvalutan och därför får man räkna om beloppet till valutakursen på fakturadagen. Eventuella valutakursdifferenser bokförs när leverantörsfakturan betalas.

Moms och beskattning
Den normala momssatsen vid inköp av tjänster från momsregistrerade personer i Sverige är 25 %, men momsatserna 12 %, 6 % och 0 % förekommer också. Vid inköp av byggtjänster i Sverige tillämpas reglerna om omvänd skattskyldighet som innebär att köparen skall redovisa utgående och ingående moms på inköpsvärdet utan moms omräknat till redovisningsvalutan.

En momsregistrerad person får avdrag för moms vid inköp av tjänster från näringsidkare i Sverige som ingående moms och en icke momsregistrerad person redovisar momsen som en kostnad. Om det inte är någon moms på en leverantörsfaktura får inget avdrag för ingående moms göras om inte reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga.

Utgiften exklusive moms vid inköp av tjänster från en näringsidkare i Sverige skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms om inte reglerna för omvänd skattskyldighet är tillämpliga för tjänsteinköpet. Den ingående momsen skall redovisas som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms.

Om reglerna för omvänd skattskyldighet tillämpas vid inköp av tjänster från Sverige skall utgiften redovisas som "Övriga inköp av tjänster" i ruta 24 i skattedeklarationen för moms. Den beräknade utgående momsen skall redovisas som "Utgående moms 25 %" i ruta 30, "Utgående moms 12 %" i ruta 31 eller "Utgående moms 6 %" i ruta 32 i skattedeklarationen för moms och den beräknade ingående momsen skall redovisas som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms när reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga.

Kostnader för tjänster från näringsidkare i Sverige är normalt alltid skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen om dessa kostnader inte avser privat utnyttjade tjänster som inte har uttagsbeskattat. Uttagsbeskattning innebär att uttag av varor och tjänster bokförs som en vanlig försäljning eller att värdet för varorna och tjänsterna förmånsbeskattas i lönekörningen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för tjänster som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av lagerförändring, förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

Pågående arbeten redovisas enligt huvudregeln med intäktsredovisning i förhållande till färdigställandegraden eller enligt alternativregeln med lagervärdering av pågående arbeten som ännu inte har fakturerats.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av pågående arbeten och kostnader i årsredovisningen.

Ett företag som utför tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris ska enligt BFNAR 2016:10 lämna upplysning om företaget tillämpar huvudregeln eller alternativregeln. Ett företag som tillämpar alternativregeln på tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris och har räknat in indirekta utgifter i värdet för pågående arbeten för annans räkning ska lämna upplysning om det enligt BFNAR 2016:10.

Exempel: bokföra inköp av tjänster i Sverige (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura anlitat en leverantör för ett underentreprenadarbete. Leverantörsfakturan uppgår till totalt 12 500 SEK, momsen är 2 500 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
4611 Underentreprenader 10 000

Exempel: bokföra inköp av tjänster i Sverige (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura anlitat en leverantör för ett underentreprenadarbete. Leverantörsfakturan uppgår till totalt 12 500 SEK, momsen är 2 500 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
4611 Underentreprenader 10 000

Exempel: bokföra inköp av tjänster i Sverige (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura köpt en annons i en tidning. Leverantörsfakturan uppgår till totalt 12 500 SEK, momsen är 2 500 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
5910 Annonsering 10 000

Exempel: bokföra inköp av tjänster från svensk leverantör, omvänd skattskyldighet (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura anlitat en leverantör för byggtjänster. Leverantörsfakturan uppgår till totalt 100 000 SEK och tjänstevärdet är 100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 100 000
4610 Byggtjänster 100 000
4599 Justering, omvänd moms 100 000
4425 Inköp av tjänster SE 25 % 100 000
2617 Utgående moms OMV SE 25 % 25 000
2647 Ingående moms OMV SE 25 % 25 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/12/08

Kontakta bokforingstips.se