Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra inköp av tjänster på import och inköp av tjänst från land utanför EU (bokföring med exempel)

Vid inköp av tjänster från en näringsidkare i ett land utanför EU (import) är inköpet momsfritt och reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga.

Ett inköp av tjänster från en säljare räknas som import om tjänsterna utförs av en näringsidkare som tillhör ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importera tjänster behöver inte lämna en importdeklaration till det svenska tullverket.

Ett inköp av tjänster förutsätter att säljaren är fysisk eller juridisk person med F-skattesedel. Ett inköp av tjänster från en fysisk person utan F-skattesedel utgör ett anställningsförhållande där uppdragsgivaren skall betala lön till uppdragstagaren.

Omvänd skattskyldighet innebär att tjänsteförsäljningen är momsfri och att köparen skall redovisa utgående moms och ingående moms på utgiften för tjänsterna. Om det vid tjänsteinköp på import är så att den utländska leverantören tar ut moms skall den här momsen redovisas som en kostnad (utländsk moms) tills dess att momsen återbetalas från en utländsk skattemyndighet.

Tjänster är produkter som det inte går att ta på då de är immateriella till sin natur. Tjänster kan vara kapitalintensiva och/eller arbetsintensiva och utföras i kundens närhet eller utföras långt ifrån kunden.

Tjänster innebär att en säljare tillhandahåller en resurs som köpare får utnyttja mot betalning. Resurser för tjänster kan vara tid, en biltvätt, ett hotellrum, programvara och tjänsteförsäljning kan vara rådgivning, biltvättning, uthyrning av hotellrum eller nedladdning av programvara.

Vid ett inköp av tjänster från näringsidkare i utlandet (import) kan betalningen för tjänsterna ske genom förskottsbetalning, kontantbetalning eller genom betalning av kundfaktura efter en viss kredittid. Den normala kredittiden för leverantörsfakturor är 30 dagar netto och en försenad betalning kan innebära att leverantören måste skicka betalningspåminnelser, skicka inkassokrav, begära utmätning hos kronofogden eller försätta en uppdragsgivare i konkurs.

Klassificering
En utgift vid inköp av tjänster från näringsidkare i utlandet (import) som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Kostnader för tjänster från näringsidkare i utlandet (import) klassificeras som legoarbeten och underentreprenader om tjänsterna berör huvudverksamheten i en redovisningsenhet eller som övriga externa kostnader om tjänsterna inte är legoarbeten eller underentreprenader. Det momspliktiga beloppet för inköp av importerade tjänster bokförs normalt i kontogrupp 45. Kostnader för underentreprenader bokförs i kontogrupp 46 och övriga externa kostnader bokförs i kontoklass 5 till 6. Utgående och ingående moms bokförs i kontogrupp 26.

Anledningen till att man bokför kostnader för tjänster som berör huvudverksamheten i kontogrupp 46 är att man då kan beräkna en bruttovinst för huvudverksamheten.

För att möjliggöra automatisering och inte behöva låta bokföringen styras av momsredovisningen så kan man använda sig av ett justeringskonto för omvänd moms, exempelvis konto 4599 "Justering, omvänd moms". Varje artikel i bokföringsprogrammet kan ha ett inköpskonto kopplat till sig som avser själva kostnadstypen och inköpet av artikeln bokförs alltid på detta konto. Om omvänd skattskyldighet skall tillämpas för inköpet så kan man justera bort totalbeloppet på konto 4599 och bokföra det momspliktiga beloppet på ett konto i kontogrupp 45 (ett konto som har en momskod kopplad till sig) samt bokföra utgående och ingående moms på beloppet.

Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter
Kontogrupp 45 - Övriga momspliktiga inköp
Kontogrupp 46 - Legoarbeten, underentreprenader
Kontoklass 5 till 6 - Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför inköp av tjänster från näringsidkare i utlandet (import) när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför inköp av tjänster från näringsidkare i utlandet (import) när leverantörsfakturan skapades eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina inköp av tjänster från näringsidkare i utlandet (import) i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift vid inköp av tjänster från näringsidkare i utlandet (import) värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till leverantören. En kostnad för inköp av tjänster från näringsidkare i utlandet (import) värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för tjänster från näringsidkare i utlandet (import).

Vid inköp av tjänster från näringsidkare i utlandet (import) kan det vara så att leverantören fakturerar i en valuta som skiljer sig från en redovisningsenhets redovisningsvaluta. En leverantörsfaktura avseende tjänster från näringsidkare i utlandet (import) skall alltid bokföras i redovisningsvalutan och därför får man räkna om beloppet till valutakursen på fakturadagen. Eventuella valutakursdifferenser bokförs när leverantörsfakturan betalas.

Moms och beskattning
Den normala momssatsen vid inköp av tjänster från momsregistrerade personer i Sverige är 25 %, men momsatserna 12 %, 6 % och 0 % förekommer också.

Vid inköp av tjänster från näringsidkare i utlandet (import) är inköpet normalt momsfritt och en momsregistrerad redovisningsenhet som köper in sådana tjänster skall redovisa utgående moms och ingående moms på inköpsvärdet omräknat till redovisningsvalutan enligt reglerna om omvänd skattskyldighet.

Tjänster som inte berörs av huvudregeln är fastighetstjänster, persontransporter, tillträde till evenemang som är kulturella, konstnärliga, pedagogiska, idrottsliga, vetenskapliga, av underhållningskaraktär och liknande tjänster, restaurang- och cateringtjänster och korttidsuthyrning av transportmedel. Dessa tjänster anses normalt sätt vara omsatta i det land där tjänsten utförs.

Om det vid tjänsteinköp på import är så att den utländska leverantören tar ut moms skall den här momsen redovisas som en kostnad (utländsk moms) tills dess att momsen återbetalas från en utländsk skattemyndighet. Omvänd skattskyldighet gäller även om säljaren felaktigt har debiterat moms. Om du inte kan få en ny faktura från säljaren måste du beräkna momsen på fakturabeloppet inklusive moms.

Vid inköp av tjänster från en näringsidkare i utlandet (import) skall utgiften redovisas som "Inköp av tjänster från ett land utanför EU" i ruta 22 i skattedeklarationen för moms om reglerna om omvänd skattskyldighet tillämpas. Den beräknade utgående momsen skall redovisas som "Utgående moms 25 %" i ruta 30, "Utgående moms 12 %" i ruta 31 eller "Utgående moms 6 %" i ruta 32 i skattedeklarationen för moms och den beräknade ingående momsen skall redovisas som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms när reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga.

Kostnader för tjänster från näringsidkare i utlandet (import) är normalt alltid skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen om dessa kostnader inte avser privat utnyttjade tjänster som inte har uttagsbeskattat. Uttagsbeskattning innebär att uttag av varor och tjänster bokförs som en vanlig försäljning eller att värdet för varorna och tjänsterna förmånsbeskattas i lönekörningen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för tjänster som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av lagerförändring, förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

Pågående arbeten redovisas enligt huvudregeln med intäktsredovisning i förhållande till färdigställandegraden eller enligt alternativregeln med lagervärdering av pågående arbeten som ännu inte har fakturerats.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av pågående arbeten och kostnader i årsredovisningen.

Ett företag som utför tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris ska enligt BFNAR 2016:10 lämna upplysning om företaget tillämpar huvudregeln eller alternativregeln. Ett företag som tillämpar alternativregeln på tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris och har räknat in indirekta utgifter i värdet för pågående arbeten för annans räkning ska lämna upplysning om det enligt BFNAR 2016:10.

Exempel: bokföra inköp av tjänster från land utanför EU (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura anlitat en leverantör för ett underentreprenadarbete. Leverantörsfakturan uppgår till totalt 10 000 USD, tjänstevärdet är 10 000 USD och valutakursen är 10 SEK per USD.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 100 000
4611 Underentreprenader 100 000
4599 Justering, omvänd moms 100 000
4531 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % 100 000
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % 25 000
2645 Ingående moms utland 25 000

Exempel: bokföra betalning av utländsk leverantörsfaktura (fakturametoden)
En redovisningsenhet har betalat en leverantörsfaktura på 10 000 USD när växelkursen var 11 SEK per USD, leverantörsskulden var bokförd till 100 000 SEK. Utbetalningen uppgick till 110 005 SEK där 5 SEK utgjorde en bankavgift.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 110 005
2440 Leverantörsskuld 100 000
7960 Valutakursförluster av rörelsekaraktär 10 000
6570 Bankavgifter 5

Exempel: bokföra inköp av tjänster från land utanför EU (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura anlitat en leverantör för annonsering. Leverantörsfakturan uppgår till totalt 10 000 USD, tjänstevärdet är 10 000 USD och valutakursen är 10 SEK per USD.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
5910 Annonsering 100 000
4599 Justering, omvänd moms 100 000
4531 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % 100 000
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % 25 000
2645 Ingående moms utland 25 000

Exempel: bokföra inköp av tjänster från land utanför EU (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura anlitat en leverantör för rådgivning. Leverantörsfakturan uppgår till totalt 13 000 USD, den utländska momsen uppgår till 3 000 USD, tjänstevärdet är 10 000 USD och valutakursen är 10 SEK per USD.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 130 000
6550 Konsultarvoden 130 000
4599 Justering, omvänd moms 130 000
4531 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % 130 000
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % 32 500
2645 Ingående moms utland 32 500

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/12/08

Kontakta bokforingstips.se