Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra inköp av byggtjänster och utgift för byggtjänst (bokföring med exempel)

Vid inköp av byggtjänster från en momsregistrerad näringsidkare i Sverige är inköpet momsfritt och reglerna om omvänd skattskyldighet tillämpliga för en momsregistrerad redovisningsenhet.

Ett inköp av byggtjänster förutsätter att säljaren är fysisk eller juridisk person med F-skattesedel. Ett inköp av byggtjänster från en fysisk person utan F-skattesedel utgör ett anställningsförhållande där uppdragsgivaren skall betala lön till uppdragstagaren.

Omvänd skattskyldighet innebär att tjänsteförsäljningen är momsfri och att köparen skall redovisa utgående moms och ingående moms på utgiften för tjänsterna.

De byggtjänster som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet är tjänster som avser fastighet, byggnad eller anläggning och som kan hänföras till mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, slutbehandling av byggnader och uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare. Byggstädning och uthyrning av arbetskraft till byggtjänster omfattas också av omvänd skattskyldighet. Reglerna om omvänd skattskyldighet skall dock inte tillämpas för plantering och skötsel av grönytor, fastighetsskötsel på uppdrag inkluderat mindre reparationer, arkitektverksamhet, byggkonsultverksamhet och projektledning, installation och montering av industriutrustning och uthyrning av byggmaskiner utan förare.

För att omvänd skattskyldighet skall tillämpas krävs det att köparen av byggtjänsterna är näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer byggtjänster. Köparen skall mer än tillfälligt sälja sådana byggtjänster eller vara en mellanman.

Vid ett inköp av byggtjänster från näringsidkare i Sverige kan betalningen för tjänsterna ske genom förskottsbetalning, kontantbetalning eller genom betalning av leverantörsfaktura efter en viss kredittid. Den normala kredittiden för leverantörsfakturor är 30 dagar netto och en försenad betalning kan innebära att leverantören måste skicka betalningspåminnelser, skicka inkassokrav, begära utmätning hos kronofogden eller försätta en uppdragsgivare i konkurs.

Klassificering
En utgift vid inköp av byggtjänster från en näringsidkare i Sverige som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Kostnader för byggtjänster från en näringsidkare i Sverige klassificeras som legoarbeten och underentreprenader om tjänsterna berör huvudverksamheten i en redovisningsenhet, i annat fall klassificeras kostnaderna som övriga externa kostnader. Det momspliktiga beloppet för inköp av byggtjänster från näringsidkare i Sverige bokförs normalt i kontogrupp 44. Kostnader för underentreprenader bokförs i kontogrupp 46 och övriga externa kostnader bokförs i kontoklass 5 till 6. Utgående och ingående moms bokförs i kontogrupp 26.

Anledningen till att man bokför kostnader för tjänster som berör huvudverksamheten i kontogrupp 46 är att man då kan beräkna en bruttovinst för huvudverksamheten.

För att möjliggöra automatisering och inte behöva låta bokföringen styras av momsredovisningen så kan man använda sig av ett justeringskonto för omvänd moms, exempelvis konto 4599 "Justering, omvänd moms". Varje artikel i bokföringsprogrammet kan ha ett inköpskonto kopplat till sig som avser själva kostnadstypen och inköpet av artikeln bokförs alltid på detta konto. Om omvänd skattskyldighet skall tillämpas för inköpet så kan man justera bort totalbeloppet på konto 4599 och bokföra det momspliktiga beloppet på ett konto i kontogrupp 44 (ett konto som har en momskod kopplad till sig) samt bokföra utgående och ingående moms på beloppet.

Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter
Kontogrupp 44 - Momspliktiga inköp i Sverige
Kontogrupp 46 - Legoarbeten, underentreprenader
Kontoklass 5 till 6 - Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför inköp av byggtjänster när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför inköp av byggtjänster när leverantörsfakturan skapades eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina inköp av byggtjänster i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift vid inköp av byggtjänster från en näringsidkare i Sverige värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till leverantören. En kostnad för inköp av byggtjänster från en näringsidkare i Sverige värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för byggtjänster från näringsidkare i Sverige.

Vid inköp av byggtjänster från en näringsidkare i Sverige kan det vara så att leverantören fakturerar i en valuta som skiljer sig från en redovisningsenhets redovisningsvaluta. En leverantörsfaktura avseende inköp av byggtjänster från en näringsidkare i Sverige skall alltid bokföras i redovisningsvalutan och därför får man räkna om beloppet till valutakursen på fakturadagen. Eventuella valutakursdifferenser bokförs när leverantörsfakturan betalas.

Moms och beskattning
Den normala momssatsen vid försäljning av byggtjänster är 25 % och därför skall den person som redovisar moms enligt reglerna för omvänd skattskyldighet använda momssatsen 25 % när den utgående momsen och den ingående momsen beräknas på inköpsvärdet.

Vid inköp av byggtjänster från en näringsidkare i Sverige, från näringsidkare i utlandet och från näringsidkare i andra EU-länder än Sverige så är inköpet momsfritt och en momsregistrerad redovisningsenhet som köper in sådana tjänster skall redovisa utgående moms och ingående moms på inköpsvärdet omräknat till redovisningsvalutan enligt reglerna om omvänd skattskyldighet. Utländska företagare måste använda omvänd skattskyldighet vid försäljning av byggtjänster till byggföretag inom Sverige

Vid inköp av byggtjänster från en näringsidkare så skall utgiften redovisas som "Övriga inköp av tjänster" i ruta 24 i skattedeklarationen för moms, om reglerna för omvänd skattskyldighet tillämpas. Den beräknade utgående momsen skall redovisas som "Utgående moms 25 %" i ruta 30 och den beräknade ingående momsen skall redovisas som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen.

Kostnader för byggtjänster är normalt alltid skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen, om dessa kostnader inte avser privat utnyttjade tjänster som inte har uttagsbeskattat. Uttagsbeskattning innebär att uttag av varor och tjänster skall förmånsbeskattas.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för tjänster som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av lagerförändring, förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

Pågående arbeten redovisas enligt huvudregeln med intäktsredovisning i förhållande till färdigställandegraden eller enligt alternativregeln med lagervärdering av pågående arbeten som ännu inte har fakturerats.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av pågående arbeten och kostnader i årsredovisningen.

Ett företag som utför tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris ska enligt BFNAR 2016:10 lämna upplysning om företaget tillämpar huvudregeln eller alternativregeln. Ett företag som tillämpar alternativregeln på tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris och har räknat in indirekta utgifter i värdet för pågående arbeten för annans räkning ska lämna upplysning om det enligt BFNAR 2016:10.

Exempel: bokföra inköp av byggtjänster från svensk leverantör (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura anlitat en leverantör för byggtjänster. Leverantörsfakturan uppgår till totalt 100 000 SEK och tjänstevärdet är 100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 100 000
4610 Byggtjänster 100 000
4599 Justering, omvänd moms 100 000
4425 Inköp av tjänster SE 25 % 100 000
2617 Utgående moms OMV SE 25 % 25 000
2647 Ingående moms OMV SE 25 % 25 000

Exempel: bokföra inköp av byggtjänster från svensk leverantör (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura anlitat en leverantör för byggtjänster. Leverantörsfakturan uppgår till totalt 100 000 SEK och tjänstevärdet är 100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
4610 Byggtjänster 100 000
4599 Justering, omvänd moms 100 000
4425 Inköp av tjänster SE 25 % 100 000
2617 Utgående moms OMV SE 25 % 25 000
2647 Ingående moms OMV SE 25 % 25 000

Exempel: bokföra inköp av byggtjänster, ej omvänd moms (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura anlitat en leverantör för reparation av en fastighet. Leverantörsfakturan uppgår till totalt 125 000 SEK, tjänstevärdet är 100 000 SEK och momsen är 25 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 125 000
2641 Ingående moms SE 25 000
5170 Reparation och underhåll av fastighet 100 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/12/08

Kontakta bokforingstips.se