Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra försäljningsinkomster och försäljningsintäkter (bokföring med exempel)

Försäljningsinkomster är ett verkligt, fastställt eller förväntat inflöde av likvida medel till en redovisningsenhet på grund av försäljning och försäljningsintäkter är värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod.

En försäljningsinkomst är ett icke periodiserat och icke klassificerat värde som har inbetalats eller som förväntas inbetalas till redovisningsenheten. En försäljningsintäkt är det verkliga värdet av levererade varor och utförda tjänster under en redovisningsperiod till följd av försäljning av varor och tjänster. En försäljningsintäkt kan även sägas vara en periodiserad försäljningsinkomst.

Enligt bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 är en inkomst bara det som företaget tar emot eller kommer att ta emot för egen räkning och som ökar företagets eget kapital och inte är ett tillskott från ägarna eller innehavare av instrument som är relaterade till aktierna i företaget. En intäkt är den del av en inkomst som är hänförlig till räkenskapsåret.

Intäkter är enligt IFRS en ökning av ekonomiska fördelar under en redovisningsperiod i form av inbetalningar eller ökningar av tillgångars värden eller minskningar av skuldernas värden som leder till ökningar i det egna kapitalet på annat sätt än genom tillskott från befintliga och framtida aktieägare.

Klassificering
En försäljningsinkomst som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av utleveranser av varor eller utförande av tjänster. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

Den del av en försäljningsinkomst som avser utgående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

En försäljningsintäkt klassificeras som en huvudintäkt om intäkten avser försäljning som hör till huvudverksamheten i en redovisningsenhet. En försäljningsintäkt kan också klassificeras som fakturerade kostnader, rörelsens sidointäkter, intäktskorrigeringar eller övriga rörelseintäkter.

Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter
Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader
Kontogrupp 36 - Rörelsens sidointäkter
Kontogrupp 37 - Intäktskorrigeringar
Kontrogrupp 38 - Aktiverat arbete för egen räkning
Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och kontot för kassa eller kundfordran i bokföringen.

Värdering
En försäljningsinkomst värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas. En försäljningsintäkt värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomster.

Moms och beskattning
När normala momsen vid försäljning till personer i Sverige och icke momsregistrerade personer i andra EU-länder är 25 %, men momsen på vissa varor och tjänster kan vara 12 %, 6 % eller 0 %. En momsregistrerad person är skyldig att ta ut moms vid försäljning till personer i Sverige och icke momsregistrerade personer i andra EU-länder men behöver inte ta ut moms vid försäljning på export eller vid försäljning till momsregistrerade personer i andra EU-länder.

En momsregistrerad person måste redovisa den utgående momsen vid försäljning i en skattedeklaration för moms eller i en momsbilaga till inkomstdeklarationen och betala in mellanskillnaden mellan den utgående momsen och den ingående momsen till Skatteverket.

Försäljningsintäkter är normalt alltid skattepliktiga inkomster i inkomstdeklarationen och det är enbart vissa ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av försäljningsintäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Exempel: bokföra försäljningsintäkter (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 2 500 SEK och varuvärdet är 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 12 500
2611 Utgående moms SE, 25 % 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 10 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/01/09

Kontakta bokforingstips.se