Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra hyresintäkter och hyresinkomster (bokföring med exempel)

Hyresinkomster och hyresintäkter uppstår i en redovisningsenhet som upplåter lokaler och/eller lägenheter i fastigheter till hyresgäster.

En redovisningsenhet kan ha som huvudverksamhet att hyra ut yta i fastigheter medan uthyrning av lokaler och lägenheter kan vara en sidoverksamhet i andra redovisningsenheter. Uthyrning av utrymme i fastigheter kan ske i första hand, i andra hand, i tredje hand och så vidare.

Uthyrning av lokaler och lägenheter i fastigheter utgör normalt inte en momspliktig verksamhet vilket innebär att hyresinkomsterna är momsfria och att momsen på utgifter som avser fastigheterna inte är avdragsgill som ingående moms. En redovisningsenhet som hyr ut fastighetsyta i första, andra eller tredje hand kan tillämpa (ansökan behöver ej göras från 1 januari 2014) frivillig skattskyldighet för moms.


Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av fastighetsyta innebär att utgående moms skall redovisas på hyresersättningen vid uthyrning och att momsen på utgifter avseende en fastighet är avdragsgill som ingående moms.

För en redovisningsenhet som hyr ut till momsregistrerade personer kan det vara en fördel att tillämpa frivillig skattskyldighet för moms medan det inte är det för en redovisningsenhet som hyr ut till icke momsregistrerade personer.

Klassificering
En hyresinkomst som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av upplåtande av yta i fastigheter. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

Den del av en hyresinkomst som avser utgående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.


En hyresintäkt klassificeras som huvudintäkt i de redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att hyra ut yta i fastigheter. I redovisningsenheter som inte har uthyrning som huvudverksamhet klassificeras hyresintäkter som övriga rörelseintäkter. I baskontoplanen bokförs hyresintäkter i kontogrupp 30 till 34 eller i kontogrupp 39.

Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter
Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en hyresintäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om hyresinkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför hyresinkomster när hyresgästen har betalat och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför hyresinkomster när faktura skapas eller när inbetalning sker, beror på vilket som inträffar tidigast.


En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett faktureringsprogram och kontot för kundfordran i bokföringen.

Värdering
En hyresinkomst värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en hyresgäst. En hyresintäkt värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av hyresinkomsterna.


Moms och beskattning
Det är normalt ingen moms (0 %) på hyresinkomster och en momsfri hyresinkomst skall redovisas som "Övrig försäljning m.m." i ruta 42 i skattedeklarationen för moms.

Den utgående momsen på hyresinkomster är 25 % för de redovisningsenheter som tillämpar (ansökan behöver ej göras från 1 januari 2014) frivillig skattskyldighet för moms. Hyresinkomsten exklusive moms vid frivillig skattskyldighet skall redovisas som "Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet" i ruta 08 i skattedeklarationen för moms. Den utgående momsen skall tas upp som "Utgående moms 25 %" i ruta 10 i skattedeklarationen för moms.

Hyresintäkter är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen och det är enbart allmännyttiga föreningar som kan ha skattefria hyresintäkter.


Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de hyresintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.

En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.


Exempel: bokföra hyresintäkt där uthyrning är huvudverksamhet (fakturametoden)
En redovisningsenhet har under januari enligt fakturajournal haft hyresinkomster om 100 000 SEK som är momsfria.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri 100 000

Exempel: bokföra hyresintäkt där uthyrning är sidoverksamhet (fakturametoden)
En redovisningsenhet har under januari enligt fakturajournal haft hyresinkomster om 100 000 SEK som är momsfria.


Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
3911 Hyresintäkter 100 000

Exempel: bokföra förutbetald hyresintäkt (fakturametoden)
En redovisningsenhet har under december enligt fakturajournal haft hyresinkomster om 100 000 SEK som är momsfria och som avser januari nästkommande år.


Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
2971 Förutbetalda hyresintäkter 100 000

Exempel: bokföra återföring av förutbetald hyresintäkt (fakturametoden)
En redovisningsenhet återför en skuld av förutbetalda hyresintäkter till hyresintäkter i bokföringen.


Konto Benämning Debet Kredit
2971 Förutbetalda hyresintäkter 100 000
3911 Hyresintäkter 100 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2018-01-09

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se