Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra hyra / leasing av personbil och hyrbilskostnader (bokföring med exempel)

Hyra eller leasing av personbil innebär att en leasegivare äger en personbil som han låter en leasetagare hyra under en leasingperiod mot betalning av leasingavgifter och vid leasingperiodens slut kan leasetagaren få köpa loss personbilen för ett lösenpris.

En redovisningsenhet som vill hyra eller leasa en personbil från en leasegivare skriver ett leasingavtal med leasegivaren. Ett leasingavtal för hyra av personbil innehåller bestämmelser om när leasingperioden börjar, hur lång leasingperioden är, storleken på leasingavgifterna och till vilket pris leastagaren kan köpa loss personbilen vid leasingperiodens slut.

Ett leasingavtal kan klassificeras som ett finansiellt leasingavtal eller ett operationellt leasingavtal. Ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal om de ekonomiska fördelarna och de ekonomiska riskerna som förknippas ägandet av en tillgång väsentligen har överförts från leasegivaren till leasetagaren. Ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal klassificeras som ett operationellt leastingavtal.


Ett leasingavtal är ett finansiellt leasingavtal om leastagaren kan köpa loss en tillgång till ett pris som understiger förväntat verkligt värde, om leasingperioden täcker in huvuddelen av tillgångens ekonomiska livslängd, om nuvärdet av minimileaseavgifterna är lika stort som det verkliga värdet för tillgången eller om leasingobjektet utan modifikationer endast kan användas av leasetagaren. Du kan klassificera leasingavtal med hjälp av en gratis mall för klassificering av leasingavtal.

Enligt bokföringsnämndens allmänna råd för K1- och K2-företag skall en redovisningsenhet som tillämpar dessa rekommendationer klassificera alla leasingavtal som operationella leasingavtal så att redovisningen för leasingavtal blir lättare.


Klassificering
Ett finansiellt leasingavtal avseende en personbil redovisas som en materiell anläggningstillgång och som en långfristig skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas vid leasingperiodens början till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasavgifterna (inklusive det pris som betalas för att köpa loss en personbil).

Nuvärdet beräknas med hjälp av leasingavtalets implicita ränta eller leastagarens marginella låneränta. Implicit ränta är den internränta som gör att nuvärdet av leasingavgifterna och priset för att köpa loss tillgången (restvärdet) är det samma som det verkliga värdet för tillgången.

För ett finansiellt leasingavtal delas varje leasingbetalning upp i räntekostnad och amortering. Räntekostnaden beräknas med hjälp av den implicita räntan eller den marginella låneräntan på skuldens värde före leasingbetalningen och resterande del utgör amortering. För ett finansiellt leasingavtal skrivs tillgången av systematiskt över den ekonomiska livslängden.


För ett operationellt leasingavtal skall leasingavgifterna kostnadsföras linjärt över leasingperioden om inte något annat systematiskt sätt bättre återspeglar den ekonomiska nyttan över tiden. Den första förhöjda leasingavgiften och de löpande leasingbetalningarna skall fördelas linjärt över leasingperioden. Den första förhöjda leasingavgiften tas upp som en tillgång som enligt ett linjärt mönster kostnadsförs under leasingperioden.

Kostnaderna för hyra av en personbil som utgör ett operationellt leasingavtal klassificeras som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 56. En leasad personbil i ett finansiellt leasingavtal redovisas som maskiner och inventarier i kontogrupp 12 och som en långfristig skuld i kontogrupp 23. Räntekostnaderna för ett finansiellt leasingavtal redovisas i kontogrupp 84 och avskrivningarna i kontogrupp 78.


Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier
Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder
Kontogrupp 56 - Kostnader för transportmedel
Kontogrupp 78 - Avskrivningar enligt plan
Kontogrupp 84 - Räntekostnader och liknande resultatposter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför leasingavgifter avseende en personbil när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför leasingavgifter avseende en personbil per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.


En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
I ett finansiellt leasingavtal värderas tillgången och skulden vid leasingperiodens början till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasavgifterna (inklusive det pris som betalas för att köpa loss en personbil).


En utgift för leasingavgifter värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en leverantör. En kostnad för en leasad personbil värderas till det verkliga värdet av förbrukade (utnyttjade) resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för leasingen av en personbil.

Moms och beskattning
Momssatsen på leasingavgifter avseende en personbil är 25 %. En momsregistrerad person får göra avdrag för halva momsen (50 %) som ingående moms och får dra av resterande del av momsen som en kostnad vid leasing av en personbil. En momsregistrerad person som hyr en personbil för att enbart använda den för uthyrning, taxitrafik, transport av avlidna eller körkortsutbildning får göra avdrag för hela momsen som ingående moms. En icke momsregistrerad person får inte göra avdrag för moms som ingående moms utan redovisar momsen som en kostnad.


En momsregistrerad person skall redovisa den ingående momsen som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms och utgiften för leasingavgifter skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms.

Kostnader för leasingavgifter i en näringsverksamhet är skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av leasing i årsredovisningen.

Större företag som följer IFRS skall lämna särskilda upplysningar om operationella leasingavtal och finansiella leasingavtal i årsredovisningen.


Exempel: bokföra operationellt leasingavtal för personbil (fakturametoden)
En redovisningsenhet har tecknat ett avtal om operationell leasing för en personbil. Den första leverantörsfakturan för leasingavtalet uppgår till 25 000 SEK där 5 000 SEK (25 %) är ingående moms, där 15 000 SEK är en förhöjd första leasingavgift och där 5 000 SEK är en löpande leasingavgift. Endast halva momsen är avdragsgill som ingående moms.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 25 000
2641 Ingående moms sv 2 500
1721 Förutbetald leasingavgift 16 875
5615 Leasing av personbilar 5 625

Exempel: bokföra operationellt leasingavtal för personbil (bokslut)
En redovisningsenhet har tecknat ett avtal om operationell leasing för en personbil. Den första förhöjda leasingavgiften var 16 875 SEK som har bokförts som en förutbetald leasingavgift. Den förutbetalda leasingavgiften skall fördelas linjärt över leasingperioden om 36 månader. Under det här första året har 6 månader förlupit vid bokslutsdatum och därför skall 2 813 SEK (16875*(6/36)) kostnadsföras under detta räkenskapsår.


Konto Benämning Debet Kredit
1721 Förutbetald leasingavgift 2 813
5615 Leasing av personbilar 2 813

Exempel: bokföra finansiellt leasingavtal för personbil (avtalsteckning)
En redovisningsenhet har tecknat ett avtal om leasing för en personbil som har klassificerats som ett finansiellt leasingavtal. Momsen är i sin helhet avdragsgill som ingående moms då bilen används för körkortsutbildning. Det verkliga värdet för personbilen är 200 000 SEK exklusive moms, leasingperioden är 36 månader, den löpande leasingavgiften är 6 000 SEK per månad och restvärdet (lösenpris) vid leasingperiodens slut är 20 000 SEK. Den implicita räntan är 0,854 % per månad eller 10,52 % per år enligt beräkning av internräntan i excel.


Nuvärdet av de löpande leasingavgifterna och restvärdet blir 200 000 SEK när den implicita räntan om 0,854 % per månad tillämpas för beräkningen av nuvärdet eftersom det verkliga värdet användes för att fastställa den implicita räntan.

Redovisningsenheten bokför det finansiella leasingavtalet för personbilen genom att debitera ett tillgångskonto med 200 000 SEK och genom att kreditera ett skuldkonto med 200 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1264 Leasade personbilar 200 000
2384 Skuld för leasade personbilar 200 000

Exempel: bokföra finansiellt leasingavtal för personbil (leasingavgift och avskrivning)
En redovisningsenhet har tecknat ett avtal om leasing för en personbil som har klassificerats som ett finansiellt leasingavtal. Den implicita räntan är 0,854 % per månad och personbilen skall skrivas av till sitt restvärde över 36 månader. Momsen är i sin helhet avdragsgill som ingående moms då bilen används för körkortsutbildning.


Redovisningsenheten har under den första månaden fått en leverantörsfaktura på en leasingavgift om 6 000 SEK exklusive moms eller 7 500 SEK inklusive moms. Räntekostnaden beräknas till 1 708 SEK (200000*0,854 %) och resterande del om 4 292 SEK (6000-1708) utgör amortering. Avskrivningen för den leasade personbilen är 5 000 SEK ((200000-20000)/36) per månad.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 7 500
2641 Ingående moms sv 1 500
8416 Räntekostnad leasing 1 708
2384 Skuld för leasade personbilar 4 292
1269 Ackumulerade avskrivningar på leasingavtal 5 000
7836 Avskrivningar på leasade tillgångar 5 000

Exempel: bokföra finansiellt leasingavtal för personbil (lösen av personbil)
En redovisningsenhet har tecknat ett avtal om leasing för en personbil som har klassificerats som ett finansiellt leasingavtal. Nu är leasingperioden slut (36 månader) och redovisningsenheten får köpa loss personbilen för 20 000 SEK exklusive moms eller 25 000 SEK inklusive moms. Skulden för den leasade personbilen har amorterats ned till 20 000 SEK och den här skulden kommer att elimineras när personbilen köps loss. Momsen är avdragsgill som ingående moms då bilen används för körkortsutbildning. Personbilen redovisas nu som en personbil istället för att redovisas som en leasad personbil, detta sker genom en omföring i bokföring.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 25 000
2641 Ingående moms sv 5 000
2384 Skuld för leasade personbilar 20 000
1264 Leasade personbilar 200 000
1269 Ackumulerade avskrivningar på leasingavtal 180 000
1241 Personbilar 20 000

Exempel: bokföra avskrivning för utköpt lesingbil
En redovisningsenhet har tecknat ett avtal om leasing för en personbil som har klassificerats som ett finansiellt leasingavtal. Leasingperioden är slut (36 månader) och redovisningsenheten har köpt loss personbilen för 20 000 SEK exklusive moms. Under leasingperioden har personbilen skrivits ned till 20 000 SEK (värdet vid leasingperiodens slut). Nu har det gått ytterligare 1 år och personbilen skall skrivas av med 10 000 SEK (20000/2 år).


Konto Benämning Debet Kredit
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel 10 000
7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel 10 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2020/05/15

Kontakta bokforingstips.se