Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra hyra / leasing av lastbil och lastbilshyra (bokföring med exempel)

Hyra eller leasing av lastbil innebär att en leasegivare äger en lastbil som han låter en leasetagare hyra under en leasingperiod mot betalning av leasingavgifter och vid leasingperiodens slut kan leasetagaren få köpa loss lastbilen för ett lösenpris.

En redovisningsenhet som vill hyra eller leasa en lastbil från en leasegivare skriver ett leasingavtal med leasegivaren. Ett leasingavtal för hyra av lastbil innehåller bestämmelser om när leasingperioden börjar, hur lång leasingperioden är, storleken på leasingavgifterna och till vilket pris leastagaren kan köpa loss lastbilen vid leasingperiodens slut.

Ett leasingavtal kan klassificeras som ett finansiellt leasingavtal eller ett operationellt leasingavtal. Ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal om de ekonomiska fördelarna och de ekonomiska riskerna som förknippas ägandet av en tillgång väsentligen har överförts från leasegivaren till leasetagaren. Ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal klassificeras som ett operationellt leastingavtal.


Ett leasingavtal är ett finansiellt leasingavtal om leastagaren kan köpa loss en tillgång till ett pris som understiger förväntat verkligt värde, om leasingperioden täcker in huvuddelen av tillgångens ekonomiska livslängd, om nuvärdet av minimileaseavgifterna är lika stort som det verkliga värdet för tillgången eller om leasingobjektet utan modifikationer endast kan användas av leasetagaren. Du kan klassificera leasingavtal med hjälp av en gratis mall för klassificering av leasingavtal.

Enligt bokföringsnämndens allmänna råd för K1- och K2-företag skall en redovisningsenhet som tillämpar dessa rekommendationer klassificera alla leasingavtal som operationella leasingavtal så att redovisningen för leasingavtal blir lättare.


Klassificering
Ett finansiellt leasingavtal avseende en lastbil redovisas som en materiell anläggningstillgång och som en långfristig skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas vid leasingperiodens början till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasavgifterna (inklusive det pris som betalas för att köpa loss en lastbil).

Nuvärdet beräknas med hjälp av leasingavtalets implicita ränta eller leastagarens marginella låneränta. Implicit ränta är den internränta som gör att nuvärdet av leasingavgifterna och priset för att köpa loss tillgången (restvärdet) är det samma som det verkliga värdet för tillgången.

För ett finansiellt leasingavtal delas varje leasingbetalning upp i räntekostnad och amortering. Räntekostnaden beräknas med hjälp av den implicita räntan eller den marginella låneräntan på skuldens värde före leasingbetalningen och resterande del utgör amortering. För ett finansiellt leasingavtal skrivs tillgången av systematiskt över den ekonomiska livslängden.


För ett operationellt leasingavtal skall leasingavgifterna kostnadsföras linjärt över leasingperioden om inte något annat systematiskt sätt bättre återspeglar den ekonomiska nyttan över tiden. Den första förhöjda leasingavgiften och de löpande leasingbetalningarna skall fördelas linjärt över leasingperioden. Den första förhöjda leasingavgiften tas upp som en tillgång som enligt ett linjärt mönster kostnadsförs under leasingperioden.

Kostnaderna för hyra av en lastbil som utgör ett operationellt leasingavtal klassificeras som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 52. En leasad lastbil i ett finansiellt leasingavtal redovisas som maskiner och inventarier i kontogrupp 12 och som en långfristig skuld i kontogrupp 23. Räntekostnaderna för ett finansiellt leasingavtal redovisas i kontogrupp 84 och avskrivningarna i kontogrupp 78.


Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier
Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder
Kontogrupp 52 - Hyra av anläggningstillgångar
Kontogrupp 78 - Avskrivningar enligt plan
Kontogrupp 84 - Räntekostnader och liknande resultatposter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför leasingavgifter avseende en lastbil när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför leasingavgifter avseende en lastbil per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.


En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
I ett finansiellt leasingavtal värderas tillgången och skulden vid leasingperiodens början till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasavgifterna (inklusive det pris som betalas för att köpa loss en lastbil).


En utgift för leasingavgifter värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en leverantör. En kostnad för en leasad lastbil värderas till det verkliga värdet av förbrukade (utnyttjade) resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för leasingen av en lastbil.

Moms och beskattning
Momssatsen på leasingavgifter avseende en lastbil är 25 %. En momsregistrerad person får göra avdrag för hela momsen som ingående moms vid leasing av en lastbil. En bil måste ha en totalvikt om mer än 3 500 kg, ha flak eller vara registrerad som lastbil för att räknas som en lastbil i momssammanhang. Om en lastbil räknas som en personbil i momssammanhang är 50 % av momsen avdragsgill som ingående moms och resterande del som kostnad vid hyra av en lastbil. En icke momsregistrerad person får inte göra avdrag för moms som ingående moms utan redovisar momsen som en kostnad.


En momsregistrerad person skall redovisa den ingående momsen som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms och utgiften för leasingavgifter skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms.

Kostnader för leasingavgifter i en näringsverksamhet är skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av leasing i årsredovisningen.

Större företag som följer IFRS skall lämna särskilda upplysningar om operationella leasingavtal och finansiella leasingavtal i årsredovisningen.


Exempel: bokföra operationellt leasingavtal för lastbil (fakturametoden)
En redovisningsenhet har tecknat ett avtal om operationell leasing för en lastbil. Den första leverantörsfakturan för leasingavtalet uppgår till 25 000 SEK där 5 000 SEK (25 %) är ingående moms, där 15 000 SEK är en förhöjd första leasingavgift och där 5 000 SEK är en löpande leasingavgift.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 25 000
2641 Ingående moms sv 5 000
1721 Förutbetald leasingavgift 15 000
5625 Leasing av lastbilar 5 000

Exempel: bokföra operationellt leasingavtal för lastbil (bokslut)
En redovisningsenhet har tecknat ett avtal om operationell leasing för en lastbil. Den första förhöjda leasingavgiften var 15 000 SEK som har bokförts som en förutbetald leasingavgift. Den förutbetalda leasingavgiften skall fördelas linjärt över leasingperioden om 36 månader. Under det här första året har 6 månader förlupit vid bokslutsdatum och därför skall 2 500 SEK (15000*(6/36)) kostnadsföras under detta räkenskapsår.


Konto Benämning Debet Kredit
1721 Förutbetald leasingavgift 2 500
5625 Leasing av lastbilar 2 500

Exempel: bokföra finansiellt leasingavtal för lastbil (avtalsteckning)
En redovisningsenhet har tecknat ett avtal om leasing för en lastbil som har klassificerats som ett finansiellt leasingavtal. Det verkliga värdet för lastbilen är 200 000 SEK exklusive moms, leasingperioden är 36 månader, den löpande leasingavgiften är 6 000 SEK per månad och restvärdet (lösenpris) vid leasingperiodens slut är 20 000 SEK. Den implicita räntan är 0,854 % per månad eller 10,52 % per år enligt beräkning av internräntan i excel.


Nuvärdet av de löpande leasingavgifterna och restvärdet blir 200 000 SEK när den implicita räntan om 0,854 % per månad tillämpas för beräkningen av nuvärdet eftersom det verkliga värdet användes för att fastställa den implicita räntan.

Redovisningsenheten bokför det finansiella leasingavtalet för lastbilen genom att debitera ett tillgångskonto med 200 000 SEK och genom att kreditera ett skuldkonto med 200 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1266 Leasade lastbilar 200 000
2386 Skuld för leasade lastbilar 200 000

Exempel: bokföra finansiellt leasingavtal för lastbil (leasingavgift och avskrivning)
En redovisningsenhet har tecknat ett avtal om leasing för en lastbil som har klassificerats som ett finansiellt leasingavtal. Den implicita räntan är 0,854 % per månad och lastbilen skall skrivas av till sitt restvärde över 36 månader.


Redovisningsenheten har under den första månaden fått en leverantörsfaktura på en leasingavgift om 6 000 SEK exklusive moms eller 7 500 SEK inklusive moms. Räntekostnaden beräknas till 1 708 SEK (200000*0,854 %) och resterande del om 4 292 SEK (6000-1708) utgör amortering. Avskrivningen för den leasade lastbilen är 5 000 SEK ((200000-20000)/36) per månad.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 7 500
2641 Ingående moms sv 1 500
8416 Räntekostnad leasing 1 708
2386 Skuld för leasade lastbilar 4 292
1269 Ackumulerade avskrivningar på leasingavtal 5 000
7836 Avskrivningar på leasade tillgångar 5 000

Exempel: bokföra finansiellt leasingavtal för lastbil (lösen av lastbil)
En redovisningsenhet har tecknat ett avtal om leasing för en lastbil som har klassificerats som ett finansiellt leasingavtal. Nu är leasingperioden slut (36 månader) och redovisningsenheten får köpa loss lastbilen för 20 000 SEK exklusive moms eller 25 000 SEK inklusive moms. Skulden för den leasade lastbilen har amorterats ned till 20 000 SEK och den här skulden kommer att elimineras när lastbilen köps loss.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 25 000
2641 Ingående moms sv 5 000
2386 Skuld för leasade lastbilar 20 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2010-03-06

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se