Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra granskningsarvoden och granskningsavgifter (bokföring med exempel)

Vissa fackföreningar för hantverksyrken tar ut granskningsavgifter eller granskningsarvoden från sina medlemmar för att finansiera granskningar av löneförhållanden på arbetsplatser när det gäller ackordslönearbete och tidlönearbete.

Granskningsavgiften utgör normalt 1,5 % eller 1,87 % av arbetarnas bruttolön avseende ackordslönearbete och tidlönearbete men är på väg att försvinna då exempelvis byggnads har tagit bort granskningsavgiften i sitt kollektivavtal.

Granskningsavgifter eller granskningsarvoden är privata utgifter för anställda som är medlemmar i en fackförening men en redovisningsenhet kan åta sig att betala in dessa avgifter för sina anställda. Någon förmånsbeskattning för granskningsavgifter uppstår dock inte under förutsättning att den anställde betalar för avgiften med ett nettolöneavdrag så att ingen kostnad för granskningsavgifter uppstår i redovisningsenheten.


En arbetsgivare som skall betala in granskningsavgifter för sina anställda måste få fullmakter från de anställda som ger arbetsgivaren tillåtelse att göra löneavdrag för avgiften och att betala in denna till fackföreningen.

Löneavdraget för granskningsarvoden görs från den anställdes nettolön (nettolöneavdrag) i samband med löneutbetalningen och det är vanligt att arbetsgivaren betalar in granskningsavgiften till fackföreningen per den sista dagen i löneutbetalningsmånaden. Om arbetsgivaren inte har kunnat göra avdrag från lönen för granskningsavgiften så kommer fackföreningen kräva den anställde på avgiften.

Klassificering
Löneavdraget för granskningsavgifter eller granskningsarvoden görs som ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön och därför påverkas inte bruttolönen, arbetsgivaravgiften eller preliminärskatteavdraget.


Nettolöneavdraget för granskningsavgifter görs i samband med löneutbetalningen och bokförs som en skuld i kontogrupp 27. När redovisningsenheten betalar granskningsavgifterna till fackföreningarna så bokförs utbetalningen mot ett konto för kassa & bank och mot skuldkontot för granskningsarvoden i kontogrupp 27.

Kontogrupp 19 - Kassa och bank
Kontogrupp 27 - Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa nettolöneavdrag för granskningsavgifter när arbete har utförts och ersättningar har tjänats in om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kortfristig skuld för granskningsavgifter skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att skulden har blivit återbetalad eller bortskriven.


Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar löneutbetalningar i ett löneprogram och det är viktigt att se till att alla löneutbetalningar har bokförts samt att inte löneutbetalningar har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.

Värdering
En utgift för granskningsavgifter värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en fackförening. Kortfristiga skulder skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden vilket i de flesta fall approximeras av det nominella belopp som skall betalas vid förfall.

Moms och beskattning
Det är ingen moms (0 %) på granskningsavgifter eller granskningsarvoden. När det gäller redovisning och betalning av personalskatter, preliminär a-skatt och arbetsgivaravgifter, tillämpas kontantprincipen som innebär att endast utbetalda ersättningar utgör underlag för personalskatterna. Kontantprincipen innebär att avdrag för preliminär a-skatt och arbetsgivaravgifter måste redovisas och betalas avseende löneförskott.


Ett nettolöneavdrag för granskningsavgifter innebär inte att den skattepliktiga bruttolönen reduceras vilket innebär att arbetsgivaravgiften och avdraget för preliminär a-skatt förblir oförändrat.

En redovisningsenhet skall från den kontanta bruttolönen göra avdrag för preliminär a-skatt enligt skattetabell, engångsskattetabell eller jämkning. Avdraget för den preliminära a-skatten beräknas på kontant bruttolön och skattepliktiga förmåner. Den avdragna preliminärskatten redovisas i en skattedeklaration för arbetsgivare och skall betalas till skatteverket.

En redovisningsenhet skall i skattedeklaration redovisa och till skatteverket betala arbetsgivaravgift beräknad på kontant bruttolön och skattepliktiga förmåner avseende löner. En redovisningsenhet behöver inte i skattedeklaration redovisa och till skatteverket betala arbetsgivaravgifter på gjorda semesteravsättningar eftersom någon utbetalning inte skett.


Utgifter för granskningsavgifter redovisas normalt aldrig som en kostnad i en redovisningsenhet eftersom avgifterna betalas via nettolöneavdrag från de anställdas lön. Om granskningsavgifter betalas av en redovisningsenhet och redovisas som kostnader utgör det en skattepliktig förmån för anställda.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av kortfristiga skulder i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, skall medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges.


Uppgift skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret och om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktören och andra personer i företagets ledning.

Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda.

Exempel: bokföra nettolöneavdrag för kollektivanställda arbetare (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 redovisat en bruttolön om 100 000 SEK till arbetare och gjort ett nettolöneavdrag om 4 000 SEK avseende granskningsavgifter. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 31 000 SEK (100000*31 %), nettolönen blir 65 000 SEK (100000-4000-31000) och arbetsgivaravgiften uppgick till 31 420 SEK (100000*31,42 %). I samband med löneutbetalningen görs en semesteravsättning om 12 000 SEK (12 %) och arbetsgivaravgiften på semesteravsättningen uppgår till 3 770 SEK (31,42 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 65 000
2710 Personalskatt 31 000
7011 Löner till kollektivanställda 100 000
2795 Mätnings- och granskningsarvoden 4 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 31 420
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
2920 Upplupna semesterlöner 12 000
7090 Förändring av semesterlöneskuld 12 000
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter 3 770
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 3 770

Exempel: bokföra utbetalning av granskningsarvoden (fakturametoden och kontantmetoden)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 gjort nettolöneavdrag om 4 000 SEK avseende granskningsavgifter som har bokförts på konto 2795. Per den sista mars år 2010 skall granskningsavgifterna betalas till fackföreningen.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 4 000
2795 Mätnings- och granskningsarvoden 4 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/04/14

Kontakta bokforingstips.se