Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Bokföra utgifter för Google Adwords (bokföring med exempel)

Utgifter vid annonsering genom Google Adwords är momsfria och reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga då annonstjänsten köps från Google i Irland.

Ett inköp av tjänster från en säljare räknas som EU-inköp om tjänsterna utförs av en näringsidkare som tillhör ett annat EU-land än Sverige. Annonsering via Google Adwords anses vara en tjänst och då annonstjänsten köps från Google i Irland sker inköpet från ett annat EU-land än Sverige. En redovisningsenhet som anlitar näringsidkare i ett annat EU-land än Sverige till att utföra tjänster behöver inte lämna en importdeklaration till det svenska tullverket.

Omvänd skattskyldighet innebär att tjänsteförsäljningen är momsfri och att köparen skall redovisa utgående moms och ingående moms på utgiften för tjänsterna. Om det vid tjänsteinköp från ett annat EU-land än Sverige är så att den utländska leverantören tar ut moms skall den här momsen redovisas som en kostnad (utländsk moms) tills dess att momsen återbetalas från en utländsk skattemyndighet.


Utgifter avseende Google Adwords dras normalt direkt från ett anslutet bankkonto vid varje månadsslut och en faktura utskriven från webtjänsten för Google Adwords utgör verifikation. Utgifter för Google Adwords betalas normalt i efterskott och utgör därför upplupna kostnader som periodiseras i bokslutet om de är väsentliga (väsentlighetsprincipen).

Klassificering
En utgift avseende Google Adwords som avser ej utnyttjade tjänster redovisas som en tillgång fram tills dess att tjänsterna har utnyttjats av redovisningsenheten. När annonstjänster har utnyttjats så omförs en tillgång av ej utnyttjade tjänster till en kostnad i resultaträkningen.

Det momspliktiga beloppet för inköp av tjänster från ett annat EU-land än Sverige bokförs normalt i kontogrupp 45. Kostnader för Google Adwords klassificeras som övriga externa kostnader och bokförs som annonskostnader i kontogrupp 59. Utgående och ingående moms bokförs i kontogrupp 26.


För att möjliggöra automatisering och inte behöva låta bokföringen styras av momsredovisningen så kan man använda sig av ett justeringskonto för omvänd moms, exempelvis konto 4599 "Justering, omvänd moms". Varje artikel i bokföringsprogrammet kan ha ett inköpskonto kopplat till sig som avser själva kostnadstypen och inköpet av artikeln bokförs alltid på detta konto. Om omvänd skattskyldighet skall tillämpas för inköpet så kan man justera bort totalbeloppet på konto 4599 och bokföra det momspliktiga beloppet på ett konto i kontogrupp 45 (ett konto som har en momskod kopplad till sig) samt bokföra utgående och ingående moms på beloppet.

Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter
Kontogrupp 45 - Övriga momspliktiga inköp
Kontogrupp 59 - Reklam och PR

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för Google Adwords i resultaträkningen när tjänster har utnyttjats, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.


En redovisningsenhet bokför utgifter för Google Adwords när utbetalning till Google har gjorts och bokför eventuellt upplupna kostnader vid bokslut avseende utnyttjade annonstjänster som per bokslutsdatum inte har betalats.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som är ansluten till Google Adwords har ett konto hos Google där utgifter och utbetalningar avseende Google Adwords registreras. Avstämningar görs mellan en rapport från det webbaserade informationssystemet avseende Google Adwords och redovisade utgifter avseende Google Adwords i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift avseende Google Adwords värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till Google. En kostnad för Google Adwords värderas till det verkliga värdet av utnyttjade annonstjänster under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för Google Adwords.


Utgifter avseende Google Adwords kan vara angivna i en valuta som skiljer sig från redovisningsvalutan men utbetalningen görs normalt alltid i redovisningsvalutan. Utgifter från Google Adsense skall alltid bokföras i redovisningsvalutan och därför får en redovisningsenhet omräkna belopp i utländsk valuta till växelkursen per balansdagen vid bokföring av upplupna kostnader. En återföring av upplupna kostnader görs alltid med samma belopp som den upplupna kostnaden är bokförd till vilket innebär att den ursprungliga växelkursen antas gälla även vid återföringen.

Moms och beskattning
Vid inköp av annonstjänster från Google i Irland är inköpet momsfritt och en momsregistrerad redovisningsenhet som köper in sådana tjänster skall redovisa utgående moms och ingående moms på inköpsvärdet omräknat till redovisningsvalutan enligt reglerna om omvänd skattskyldighet. Om det är så att Google tar ut moms skall den här momsen redovisas som en kostnad (utländsk moms) tills dess att momsen återbetalas från en utländsk skattemyndighet.


Vid inköp av tjänster från en näringsidkare i ett annat EU-land än Sverige skall utgiften redovisas som "Inköp av tjänster från ett annat EU-land, enligt huvudregeln" i ruta 21 i mervärdesskattedeklarationen om reglerna om omvänd skattskyldighet tillämpas. Den beräknade utgående momsen skall redovisas som "Utgående moms 25 %" i ruta 30, "Utgående moms 12 %" i ruta 31 eller "Utgående moms 6 %" i ruta 32 i skattedeklarationen för moms och den beräknade ingående momsen skall redovisas som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms när reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga.

Kostnader för Google Adwords är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen om dessa kostnader avser annonsering som kommer näringsverksamheten tillgodo.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för tjänster som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader. Utgifter för Google Adwords betalas normalt i efterskott och utgör därför upplupna kostnader som periodiseras i bokslutet om de är väsentliga.


En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra utgift för Google Adwords (bankgirobetalning)
En redovisningsenhet har i april år 2010 betalat 4 000 SEK för annonsering via Google Adwords under mars år 2010. Redovisningsenheten har skrivit ut en faktura från Google Adwords som används som verifikation och den utgående momsen respektive den ingående momsen beräknas till 1 000 SEK (4000*25 %).

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 4 000
5910 Annonsering 4 000
4599 Justering, omvänd moms 4 000
4535 Inköp av tjänster EU 25 % 4 000
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % 1 000
2645 Ingående moms utland 1 000

Exempel: bokföra utgift för Google Adwords (egen insättning)
En redovisningsenhet har i april år 2010 betalat 4 000 SEK för annonsering via Google Adwords under mars år 2010 med hjälp av en delägares bankkonto. Redovisningsenheten har skrivit ut en faktura från Google Adwords som används som verifikation och den utgående momsen respektive den ingående momsen beräknas till 1 000 SEK (4000*25 %).


Konto Benämning Debet Kredit
2018 Egen insättning, GT 4 000
5910 Annonsering 4 000
4599 Justering, omvänd moms 4 000
4535 Inköp av tjänster EU 25 % 4 000
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % 1 000
2645 Ingående moms utland 1 000

Exempel: bokföra upplupen kostnad för Google Adwords (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutet år 2009 konstaterat att annonskostnaderna i december år 2009 avseende Google Adwords är 500 USD. Utbetalningen för annonseringen i december kommer att ske först under nästkommande räkenskapsår i januari år 2010 och redovisningsenheten bokför därför en upplupen kostnad om 5 000 SEK då valutakursen är 10 SEK per USD per balansdagen.


Konto Benämning Debet Kredit
2990 Övriga upplupna kostnader 5 000
5910 Annonsering 5 000

Exempel: bokföra förutbetald kostnad för Google Adwords (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutet år 2009 konstaterat att annonskostnaderna för år 2009 avseende Google Adwords är 30 000 SEK. Redovisningsenheten gjorde under början av år 2009 en förskottsbetalning till sitt Google Adwords konto om 50 000 SEK och 20 000 SEK av denna utgift är en förutbetald kostnad eftersom dessa medel inte utnyttjats för annonsering ännu.


Konto Benämning Debet Kredit
1790 Övriga förutbetalda kostnader 20 000
5910 Annonsering 20 000Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2019-12-18

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se