Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra gåvor till kunder, kundgåvor och kundgåva (bokföring med exempel)

Utgifter för gåvor till kunder (kundgåvor) är enligt huvudregeln inte skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen men det finns undantag för reklamgåvor och representationsgåvor.

En redovisningsenhet kan vilja ge gåvor till sina kunder för att skapa eller bibehålla bra relationer till sina kunder och lämnas normalt utan krav eller förväntningar på att ta hem en större affär eller att öka försäljningen till kunden. Om gåvor lämnas till en kund med enda syfte att få till en större affär räknas sådana gåvor som mutor. Mutor är konkurrensbegränsande åtgärder som leder till en snedvriden konkurrens och det är inte tillåtet att lämna mutor.

Gåvor till kunder som lämnas utan krav på motprestation är enligt huvudregeln skattefria för kunden och därför är inte utgifter för lämnade gåvor skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen förutom när det gäller enklare gåvor. Utgifter för gåvor som räknas som mutor är inte skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen.


Gåvor som lämnas utan krav på motprestation och som inte anses vara ersättning för arbete är enligt huvudregeln skattefria för mottagaren och följaktligen är kostnaderna för gåvorna inte skattemässigt avdragsgilla för givaren. Gåvor som lämnas som ersättning för arbete utgör skattepliktig ersättning för mottagaren och följaktligen är kostnaderna för sådana gåvor skattemässigt avdragsgilla hos givaren.

Utgifter för reklamgåvor av obetydligt värde och representationsgåvor som lämnas till kunder är skattemässigt avdragsgilla med upp till 300 SEK exklusive moms (år 2024/2023) per person och momsen på det avdragsgilla beloppet är avdragsgill som ingående moms för momsregistrerade personer.

En reklamgåva skall vara av obetydligt värde och vara en produkt i givarens verksamhet eller innehålla reklam för givarens verksamhet. Reklamgåvor kan exempelvis vara varor som säljs av givaren, handdukar, nyckelringar, pennor, musmattor och brevpapper med givarens logotyp på.


En representationsgåva skall ha ett omedelbart samband med verksamheten på så sätt att den lämnas för att inleda eller bibehålla relationer med kunder och leverantörer utan att vara en muta. Representationsgåvor kan exempelvis vara blommor, biobiljetter, chokladaskar och vinflaskor. Utgifter för representationsgåvor som lämnas i samband med helger eller högtidsdagar är inte skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen.

Redovisningsenheter som vill undvika misstankar om mutbrott bör endast ge enklare reklamgåvor och enklare representationsgåvor till kunder.

Klassificering
En utgift för gåvor till kunder som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats av redovisningsenheten. När resurserna har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.


Den del av en utgift för gåvor till kunder som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

Kostnader för lämnade reklamgåvor till kunder bokförs normalt i kontogrupp 59 och kostnader för representationsgåvor till kunder bokförs normalt i kontogrupp 60.

Kontogrupp 59 - Reklam och PR
Kontogrupp 60 - Övriga försäljningskostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för gåvor till kunder när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för gåvor till kunder per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.


En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för gåvor till kunder värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en leverantör. En kostnad för gåvor till kunder värderas till det verkliga värdet av lämnade gåvor under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för gåvor till kunder.


Moms och beskattning
Momssatsen på utgifter för gåvor till kunder kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 %. Momsen på utgifter för gåvor till kunder är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad person till den del utgiften är skattemässigt avdragsgill som kostnad i inkomstdeklarationen. En icke momsregistrerad person får inte göra avdrag för moms som ingående moms på utgifter som är skattemässigt avdragsgilla utan får dra av momsen som en kostnad.

En momsregistrerad person skall redovisa avdragsgill ingående moms som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms och utgiften för gåvor till kunder skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms.

Utgifter för gåvor till kunder är enligt huvudregeln inte skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen. Utgifter för enklare reklamgåvor och representationsgåvor till kunder är skattemässigt avdragsgilla med 300 SEK exklusive moms (år 2024/2023) per person.


Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för gåvor till kunder som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra utgift för ej avdragsgill gåva till kund (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura köpt en Mercedes för 500 000 SEK inklusive moms till en kund. Momsen är 100 000 SEK (25 %) och varuvärdet är 400 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 500 000
6074 Representationsgåvor, ej avdragsgilla 500 000

Exempel: bokföra utgift för reklamgåvor till kunder (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura köpt 100 skjortor med bolagets logotype på för 50 000 SEK inklusive moms som skickats till 100 olika kunder. Momsen är 10 000 SEK (25 %) och varuvärdet är 40 000 SEK. Det skattemässigt avdragsgilla beloppet är 30 000 SEK (300*100) och den avdragsgilla ingående momsen är 7 500 SEK (30000*25 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 50 000
2641 Ingående moms sv 7 500
5961 Reklamgåvor, avdragsgilla 30 000
5962 Reklamgåvor, ej avdragsgilla 12 500

Exempel: bokföra utgift för representationsgåvor till kunder (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura köpt 10 vinflaskor för 5 000 SEK inklusive moms som skickats till 10 olika kunder. Momsen är 1 000 SEK (25 %) och varuvärdet är 4 000 SEK. Det skattemässigt avdragsgilla beloppet är 3 000 SEK (300*10) och den avdragsgilla ingående momsen är 750 SEK (3000*25 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 5 000
2641 Ingående moms sv 750
6073 Representationsgåvor, avdragsgilla 3 000
6074 Representationsgåvor, ej avdragsgilla 1 250Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2023/12/26

Kontakta bokforingstips.se