Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra gåvor till anställda och gåva till anställd (bokföring med exempel)

Gåvor som en redovisningsenhet lämnar till anställda eller delägare är enligt huvudregeln skattepliktiga förmåner men det finns undantag för gåvor som är skattefria.

Gåvor till delägare som inte är anställda är normalt alltid skattepliktiga förmåner förutom när det gäller exempelvis arbetsredskap, arbetskläder och enklare reklamgåvor. Gåvor till anställda är under vissa förutsättningar skattefria när det rör sig om arbetsredskap, arbetskläder, reklamgåvor, julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor.

Skattefriheten för gåvor till anställda gäller aldrig gåvor som lämnas i pengar eller andra betalningsmedel såsom checkar, postväxlar eller presentkort som kan bytas mot pengar. En gåva som en anställd betalar för med bruttolöneavdrag från månadslönen i exempelvis en löneväxling är aldrig skattefri eftersom det då finns en koppling mellan förmånen och kontant ersättning.


En julgåva som lämnas till en anställd är i sin helhet skattefri om värdet inte överstiger 500 SEK inklusive moms (år 2021/2022) och i sin helhet skattepliktig om gränsvärdet överskrids. En jubileumsgåva som ges till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100- årsjubileum etc är skattefri i sin helhet om gåvans värde inte överstiger 1 500 SEK inklusive moms (år 2021/2022) och skattepliktig i sin helhet om gränsvärdet överskrids.

En minnesgåva som lämnas till en anställd som har arbetat minst 6 år hos arbetsgivaren i samband med att den anställde uppnår en viss ålder, en viss anställningstid (25 år eller mer) eller slutar sin anställning är skattefri om gåvans värde inte överstiger 15 000 SEK inklusive moms (år 2021/2022). Om gränsvärdet för en skattefri minnesgåva överskrids är gåvan i sin helhet skattepliktig och en anställd kan maximalt erhålla en skattefri minnesgåva under anställningstiden plus en skattefri minnesgåva vid anställningens upphörande.


En skattepliktig förmån av gåvor skall beskattas i enlighet med förmånsvärdet som utgörs av marknadsvärdet inklusive moms. Marknadsvärdet är vad det skulle ha kostat den anställde eller delägaren att själv anskaffa gåvan (den verkliga kostnaden).

Förmånsbeskattning för skattepliktiga gåvor innebär att förmånsvärdet skall beskattas som kontant bruttolön för en anställd och som en skattepliktig intäkt för en delägare som inte är anställd. För en anställd tas en skattepliktig förmån av gåvor upp på lönebeskedet och utgör underlag för avdrag av preliminär a-skatt och redovisning av arbetsgivaravgifter.

En passiv delägare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening tar upp en skattepliktig förmån av gåvor som utdelning i inkomstdeklarationen. En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tar upp en skattepliktig förmån av gåvor som en skattepliktig intäkt i bokföringen eller enbart i inkomstdeklarationen beroende på vilket som föredras.


Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag som har utgifter för gåvor till sig själva kan behandla dessa utgifter som egna uttag för att undvika förmånsbeskattning.

Klassificering
En utgift för gåvor som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

En kostnad för en skattefri julgåva, jubileumsgåva eller minnesgåva redovisas normalt som en personalkostnad i kontogrupp 76 och momsen redovisas som ingående moms (negativ skuld) för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. En kostnad för en skattepliktig förmån av gåvor redovisas tillsammans med den ingående momsen i den kontogrupp som bäst motsvarar kostnadsslaget.


För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debetering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73. För redovisningsenheten innebär en förmånsbeskattning av anställda att arbetsgivaravgiften på förmånsvärdet blir en ytterligare kostnad utöver kostnaden för skattepliktiga gåvor.

För delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag redovisas förmånsbeskattningen som en intäkt till förmånsvärdet i kontogrupp 32 eller så redovisas en intäkt enbart i inkomstdeklarationen. En delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan redovisa utgiften för en skattepliktig förmån som ett eget uttag för att undvika förmånsbeskattning.

Kontogrupp 32 - Huvudintäkter
Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader


Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för gåvor när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet på grund av felaktigheter eller dyligt skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar löneutbetalningar i ett löneprogram och det är viktigt att se till att alla löneutbetalningar har bokförts samt att inte löneutbetalningar har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.


Värdering
En utgift för gåvor värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. En kostnad för gåvor värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för gåvor.

Moms och beskattning
Momssatsen på utgifter för gåvor kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 %. Momsen för en skattefri gåva är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. En icke momsregistrerad person får göra avdrag för ingående moms som en kostnad.

Momsen på utgifter för skattepliktiga gåvor är inte avdragsgill som ingående moms utan får dras av som en kostnad. Om en redovisningsenhet har gjort avdrag för moms som ingående moms avseende skattepliktiga förmåner måste den ingående momsen justeras alternativt utgående moms redovisas på det lägsta av anskaffningsvärdet (inköpspriset) och marknadsvärdet.


En skattefri gåva behöver inte tas upp till beskattning medan en skattepliktig gåva skall tas upp till beskattning i enlighet med förmånsvärdet. Förmånsvärdet utgörs av marknadsvärdet inklusive moms som är det pris som en anställd eller en delägare måste betala för den skattepliktiga gåvan vilket normalt motsvaras av den verkliga kostnaden inklusive moms för redovisningsenheten.

Förmånsbeskattning för en anställd innebär att en skattepliktig gåva skall beskattas som kontant bruttolön genom avdrag för preliminärskatt och redovisning av arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. En anställd kan undvika förmånsbeskattning genom att helt och hållet betala för den skattepliktiga förmånen via ett nettolöneavdrag under förutsättning att redovisningsenheten redovisar en negativ (krediterad) kostnad avseende förmånsvärdet.


En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tar upp skattepliktig gåva till förmånsvärdet som en skattepliktig intäkt i bokföringen eller enbart i inkomstdeklarationen. En passiv delägare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening tar upp skattepliktig gåva som utdelning i inkomstdeklarationen.

Kostnader för skattefria gåvor är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen och kostnader för skattepliktiga gåvor är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen när förmånsbeskattning sker.

Utgifter för enklare reklamgåvor är skattemässigt avdragsgilla med 300 SEK exklusive moms per person (år 2021/2022) och momsen på det avdragsgilla beloppet är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad person eller som en kostnad för en icke momsregistrerad person.


Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, skall medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges.

Uppgift skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret och om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktören och andra personer i företagets ledning.


Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda.

Exempel: bokföra utgift för skattefria gåvor till anställda (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura som avser 10 klockor vilka lämnas som jubileumsgåvor till de 10 anställda medarbetarna i samband med att redovisningsenheten firar 50-års jubileum. Leverantörsfakturan var på 12 500 SEK inklusive moms där 2 500 SEK (25 %) avsåg moms.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms sv 2 500
7631 Personalrepresentation, avdragsgill 10 000

Exempel: bokföra utgift för skattepliktiga gåvor till anställda (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 25 000 SEK inklusive moms som avser 10 julgåvor till företagets 10 anställda. Momsen är 5 000 SEK (25 %) och julgåvorna är i sin helhet skattepliktiga eftersom gränsvärdet om 450 SEK per person har överskridits. Förmånsbeskattningen sker i samband med löneutbetalningen.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 25 000
7699 Övriga personalkostnader 25 000

Exempel: bokföra utgift för skattepliktiga gåvor till delägare (förmånsbeskattning)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 1 250 SEK som avser två whiskeyflaskor till två delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Momsen är 250 SEK (25 %) och redovisningsenheten bokför en intäkt motsvarande förmånsvärdet för att ta hänsyn till förmånsbeskattningen.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 1 250
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 1 250
2011 Egna uttag av varor och tjänster, FK 625
2021 Egna uttag av varor och tjänster, JH 625
3219 Övriga förmåner 0 % sv 1 250

Exempel: bokföra utgift för skattepliktiga gåvor till delägare (eget uttag)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 1 250 SEK som avser två whiskeyflaskor till två delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Momsen är 250 SEK (25 %) och redovisningsenheten bokför egna uttag för att undvika förmånsbeskattning.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 1 250
2013 Egna uttag, FK 625
2023 Egna uttag, JH 625

Exempel: bokföra förmånsbeskattning av skattepliktiga gåvor till anställda (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 betalat ut en bruttolön om 100 000 SEK till tjänstemän och tagit upp skattepliktiga gåvor om 25 000 SEK. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 38 750 SEK (jämkning 31 %), nettolönen blir 61 250 SEK (100000-38750) och arbetsgivaravgiften uppgick till 39 275 SEK (125000*31,42 %). I samband med löneutbetalningen görs en semesteravsättning om 12 000 SEK (12 %) och arbetsgivaravgiften på semesteravsättningen uppgår till 3 770 SEK (31,42 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 61 250
2710 Personalskatt 38 750
7211 Löner till tjänstemän 100 000
7389 Övriga kostnader för förmåner 25 000
7399 Motkonto skattepliktiga förmåner 25 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 39 275
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 7 855
2920 Upplupna semesterlöner 12 000
7291 Förändring semesterlöneskuld tjänstemän 12 000
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter 3 770
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 3 770Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2022-01-04

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se