Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra garageförmån och förmån av fritt garage (bokföring med exempel)

En förmån av fritt garage som tillhandahålls och bekostas av en redovisningsenhet är enligt huvudregeln en skattepliktig garageförmån för en anställd eller en delägare i redovisningsenheten.

En redovisningsenhet kan tillhandahålla fritt garage för anställda och delägare vid bostaden och/eller i anslutning till arbetsplatsen. En garageplats i anslutning till en bostad som tillhandahålls och bekostas av en redovisningsenhet är normalt är alltid skattepliktig och behandlas som en separat förmån jämte en bostadsförmån.

Anställda och delägare med fri garageplats vid arbetsplatsen för egen bil har en skattepliktig garageförmån om det inte förekommer omfattande tjänstekörning. Anställda och delägare med en egen garageplats vid arbetsplatsen skall beskattas för alla dagar på grund av dispositionsrätt till platsen medan anställda och delägare som inte har egen garageplats blir beskattade endast för de dagar då de parkerar bilen där.


Anställda och delägare med egen bil som används i tjänsten under minst 160 dagar och körs minst 300 mil i tjänsten under året har ingen skattepliktig garageförmån. Anställda och delägare med egen bil som används i tjänsten under minst 60 dagar och körs minst 300 mil i tjänsten under året har skattepliktig garageförmån under de dagar då den egna bilen inte används i tjänsten. Anställda och delägare som har bilförmån skall inte beskattas särskilt för fri garageplats vid arbetsplatsen.

Klassificering
En utgift för en skattepliktig garageförmån som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.


En kostnad för en skattefri garageförmån redovisas i den kontogrupp som bäst motsvarar kostnadsslaget och momsen redovisas som ingående moms (negativ skuld) för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. En kostnad för en skattepliktig garageförmån redovisas tillsammans med den ingående momsen i den kontogrupp som bäst motsvarar kostnadsslaget.

För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debitering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73 eller som en kostnad och en intäkt. För redovisningsenheten innebär en förmånsbeskattning av anställda att arbetsgivaravgiften på förmånsvärdet blir en ytterligare kostnad utöver kostnaden för garageplatser.

För delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag redovisas förmånsbeskattningen som en intäkt till förmånsvärdet i kontogrupp 34 eller så redovisas en intäkt enbart i inkomstdeklarationen.


Kontogrupp 34 - Försäljning, egna uttag
Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för garageförmåner och förmånsbeskattning när resurser har förbrukats, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet på grund av felaktigheter eller dylikt skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar löneutbetalningar i ett löneprogram och det är viktigt att se till att alla löneutbetalningar har bokförts samt att inte löneutbetalningar har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.


Värdering
En utgift för en garageförmån värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. En kostnad för en garageförmån värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för garageförmåner.

Moms och beskattning
Momssatsen på utgifter för garageförmåner kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % men någon utgående moms skall normalt inte redovisas vid förmånsbeskattning då inget avdrag för ingående moms görs för kostnader avseende skattepliktiga garageförmåner.

Om en redovisningsenhet har gjort avdrag för moms som ingående moms avseende skattepliktiga garageförmåner måste den ingående momsen justeras alternativt utgående moms redovisas på det lägsta av anskaffningsvärdet (inköpspriset) och marknadsvärdet. Ingående moms justeras genom att bokföras som en kostnad. En icke momsregistrerad person bokför alltid ingående moms som en kostnad.


Förmånsbeskattning för en garageförmån innebär att förmånsvärdet skall beskattas som kontant bruttolön för en anställd och som en skattepliktig intäkt/utdelning för en delägare som inte är anställd.

En skattepliktig garageförmån skall beskattas i enlighet med förmånsvärdet som utgörs av marknadsvärdet inklusive moms för garageplatsen. Marknadsvärdet är vad det skulle ha kostat den anställde eller delägaren att hyra en garageplats i närheten av arbetsplatsen. Är det gratis, även för andra än anställda och delägare, att parkera på likvärdiga garageplatser nära arbetsplatsen blir det inget förmånsvärde att beskatta.

Förmånsbeskattning för en anställd innebär att en skattepliktig garageförmån skall beskattas som kontant bruttolön genom avdrag för prelimärskatt och redovisning av arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. En anställd kan undvika förmånsbeskattning genom att helt och hållet betala för den skattepliktiga förmånen via ett nettolöneavdrag. Avdrag för preliminär a-skatt görs bara i den mån det finns bruttolön att göra avdrag från, något avdrag för preliminär a-skatt görs inte om bara förmånen tas upp i lönekörningen.


En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tar upp en skattepliktig garageförmån till förmånsvärdet som en skattepliktig intäkt, i bokföringen eller enbart i inkomstdeklarationen. En passiv delägare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening tar upp en skattepliktig garageförmån som utdelning, i lönekörningen eller enbart i delägarens inkomstdeklaration. Delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan undvika förmånsbeskattning genom att bokföra utgifterna för skattepliktiga garageförmåner som egna uttag i kontogrupp 20.

Kostnader för skattepliktiga garageförmåner är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen, detta under förutsättning att förmånsbeskattning sker.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.


En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer. Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysningar om andelen kvinnor och andelen män av medelantalet anställda under räkenskapsåret och medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land, om företaget har anställda i flera länder.

Större företag ska enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysningar om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Fördelningen bland styrelseledamöter och bland övriga befattningshavare ska redovisas var för sig. Upplysningarna ska avse förhållandena på balansdagen.


Större företag ska enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysningar om storleken av följande personalkostnader för räkenskapsåret:
1. löner och andra ersättningar, och
2. sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader.

Exempel: bokföra utgift för skattepliktig garageförmån till anställda (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 10 000 SEK (momsfri) som avser garage vid arbetsplatsen till anställda under februari år 2010. Förmånsbeskattningen avseende skattepliktig garageförmån sker vid löneutbetalningen.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 10 000
5012 Hyra för garage 10 000

Exempel: bokföra utgift för skattepliktig garageförmån till delägare (förmånsbeskattning)
En redovisningsenhet har i mars år 2010 erhållit en leverantörsfaktura om 1 000 SEK (momsfri) som avser garage under februari år 2010 för en delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Delägaren skall förmånsbeskattas med 1 000 SEK och väljer att redovisa den skattepliktiga garageförmånen i redovisningen.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 1 000
5012 Hyra för garage 1 000
2011 Egna uttag av varor och tjänster 1 000
3404 Egna uttag, momsfria 1 000

Exempel: bokföra utgift för skattepliktig garageförmån till delägare (eget uttag)
En redovisningsenhet har i mars år 2010 erhållit en leverantörsfaktura om 1 000 SEK (momsfri) som avser garage under februari år 2010 för en delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Delägaren väljer att bokföra utgiften för den skattepliktiga garageförmånen som ett eget uttag för att undvika förmånsbeskattning.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 1 000
2013 Övriga egna uttag 1 000

Exempel: bokföra förmånsbeskattning av garageförmån till anställda (kostnadsmetod)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 betalat ut en bruttolön om 100 000 SEK till tjänstemän och tagit upp en skattepliktig garageförmån om 10 000 SEK. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 34 100 SEK (jämkning 31 %), nettolönen blir 65 900 SEK (100000-34100) och arbetsgivaravgiften uppgick till 34 562 SEK (110000*31,42 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 65 900
2710 Personalskatt 34 100
7211 Löner till tjänstemän 100 000
7389 Övriga kostnader för förmåner 10 000
7399 Motkonto skattepliktiga förmåner 10 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 34 562
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 3 142

Exempel: bokföra förmånsbeskattning av garageförmån till anställda (intäktsmetod)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 tagit upp en skattepliktig garageförmån om 10 000 SEK. Arbetsgivaravgiften uppgick till 3 142 SEK (10000*31,42 %), något avdrag för preliminär a-skatt görs inte eftersom någon lön inte betalades ut.


Konto Benämning Debet Kredit
7389 Övriga kostnader för förmåner 10 000
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri 10 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 3 142
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 3 142Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/12/15

Kontakta bokforingstips.se