Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra fortkörningsböter och böter för fortkörning (bokföring med exempel)

Om en redovisningsenhet betalar eller ersätter en anställd/delägare för fortkörningsböter utgör det en skattepliktig förmån oavsett om böterna har uppstått vid tjänsteresa eller inte.

Fortkörningsböter uppstår på grund av ett brott mot hastighetsbegränsningarna och utgör inte en normal avdragsgill utgift i tjänsten. En skattepliktig förmån avseende fortkörningsböter som har betalats av en redovisningsenhet skall beskattas i enlighet med förmånsvärdet.

Förmånsvärdet för fortkörningsböter utgörs av marknadsvärdet inklusive moms och detta motsvaras av avgiften för fortkoringsboten som även är momsfri. Förmånsbeskattning för fortkörningsböter innebär att förmånsvärdet skall beskattas som kontant bruttolön för en anställd och som en skattepliktig intäkt för en delägare som inte är anställd.


För en anställd tas en skattepliktig förmån av betalda fortkörningsböter upp på lönebeskedet och utgör underlag för avdrag av preliminär a-skatt och redovisning av arbetsgivaravgifter. En passiv delägare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening tar upp en skattepliktig förmån av betalda fortkörningsböter som utdelning i inkomstdeklarationen.

En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tar upp en skattepliktig förmån av betalda fortkörningsböter som en skattepliktig intäkt i bokföringen eller enbart i inkomstdeklarationen beroende på vilket som föredras. Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag som har utgifter för fortkörningsböter i företaget kan behandla dessa utgifter som egna uttag för att undvika förmånsbeskattning.


Klassificering
En utgift för fortkörningsböter som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

En kostnad för en skattepliktig förmån av betalda fortkörningsböter redovisas tillsammans med den ingående momsen i den kontogrupp som bäst motsvarar kostnadsslaget.

För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debetering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73. För redovisningsenheten innebär en förmånsbeskattning av anställda att arbetsgivaravgiften på förmånsvärdet blir en ytterligare kostnad utöver kostnaden för fortkörningsböter.


För delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag redovisas förmånsbeskattningen som en intäkt till förmånsvärdet i kontogrupp 32 eller så redovisas en intäkt enbart i inkomstdeklarationen.

Kontogrupp 32 - Huvudintäkter
Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för fortkörningsböter och förmånsbeskattning när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet på grund av felaktigheter eller dyligt skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.


Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar löneutbetalningar i ett löneprogram och det är viktigt att se till att alla löneutbetalningar har bokförts samt att inte löneutbetalningar har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.

Värdering
En utgift för fortkörningsböter värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. En kostnad för fortkörningsböter värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för fortkörningsböter.

Moms och beskattning
Momssatsen på utgifter för fortkörningsböter är 0 % då det inte är någon moms på böter och offentligrättsliga sanktionsavgifter.


En skattepliktig förmån av betalda fortkörningsböter skall beskattas i enlighet med förmånsvärdet som utgörs av marknadsvärdet inklusive moms för fortkörningsböter. Marknadsvärdet inklusive moms motsvaras av den verkliga kostnaden för fortkörningsböter hos redovisningsenheten.

Förmånsbeskattning för en anställd innebär att en skattepliktig förmån av betalda fortkörningsböter skall beskattas som kontant bruttolön genom avdrag för preliminärskatt och redovisning av arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. En anställd kan undvika förmånsbeskattning genom att helt och hållet betala för den skattepliktiga förmånen via ett nettolöneavdrag under förutsättning att redovisningsenheten redovisar en negativ (krediterad) kostnad avseende förmånsvärdet.

En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tar upp en skattepliktig förmån av betalda fortkörningsböter till förmånsvärdet som en skattepliktig intäkt i bokföringen eller enbart i inkomstdeklarationen. En passiv delägare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening tar upp en skattepliktig förmån av betalda fortkörningsböter som utdelning i inkomstdeklarationen.


Kostnader för skattepliktiga förmåner av betalda fortkörningsböter är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen när förmånsbeskattning sker.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader. Utgifter för fortkörningsböter behöver normalt inte periodiseras i bokslutet.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, skall medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges.


Uppgift skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret och om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktören och andra personer i företagets ledning.

Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda.

Exempel: bokföra utgift för skattepliktiga fortkörningsböter till anställda (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har erhållit en böteslapp för fortkörningsböter från en av företagets anställda om 3 000 SEK som redovisningsenheten betalar åt den anställde.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 3 000
7699 Övriga personalkostnader 3 000

Exempel: bokföra utgift för skattepliktiga fortkörningsböter till delägare (förmånsbeskattning)
En redovisningsenhet har erhållit en böteslapp för fortkörningsböter från en delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Redovisningsenheten betalade fortkörningsboten om 3 000 SEK och redovisar en intäkt motsvarande förmånsvärdet för att ta hänsyn till förmånsbeskattningen.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 3 000
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 3 000
2011 Egna uttag av varor och tjänster 3 000
3219 Övriga förmåner 0 % sv 3 000

Exempel: bokföra utgift för skattepliktiga fortkörningsböter till delägare (eget uttag)
En redovisningsenhet har erhållit en böteslapp för fortkörningsböter från en delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Redovisningsenheten betalade fortkörningsboten om 3 000 SEK och bokför utgiften som ett eget uttag för att förmånsbeskattning skall undvikas.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 3 000
2013 Egna uttag 3 000

Exempel: bokföra förmånsbeskattning av fortkörningsböter till anställda (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 betalat ut en bruttolön om 100 000 SEK till tjänstemän och tagit upp en skattepliktig förmån för fortkörningsböter om 3 000 SEK. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 31 930 SEK (jämkning 31 %), nettolönen blir 68 070 SEK (100000-31930) och arbetsgivaravgiften uppgick till 32 362 SEK (103000*31,42 %). I samband med löneutbetalningen görs en semesteravsättning om 12 000 SEK (12 %) och arbetsgivaravgiften på semesteravsättningen uppgår till 3 770 SEK (31,42 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 68 070
2710 Personalskatt 31 930
7211 Löner till tjänstemän 100 000
7389 Övriga kostnader för förmåner 3 000
7399 Motkonto skattepliktiga förmåner 3 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 32 362
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 942
2920 Upplupna semesterlöner 12 000
7291 Förändring semesterlöneskuld tjänstemän 12 000
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter 3 770
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 3 770Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/03/30

Kontakta bokforingstips.se