Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra förskott från kunder, förskottsbetalning och kundförskott (bokföring med exempel)

Ett förskott från en kund innebär att en kund betalar en redovisningsenhet för varor som ännu inte har levererats eller för tjänster som ännu inte har blivit utförda.

Förskott kan vara motiverat för en redovisningsenhet att kräva av kunder som inte är tillräckligt kreditvärdiga eller vid stora och långsiktiga projekt som kräver stora investeringar. En förskottsbetalning från en kund innebär att en redovisningsenhet får en skuld av ej utförda prestationer gentemot kunden.

Underlaget för en förskottsbetalning kan vara en preliminär faktura eller en vanlig kundfaktura. En redovisningsenhet kan skicka en betalningsuppmaning till en kund som skall förskottsbetala och sedan skicka ett kontantkvitto till kunden för att bekräfta att betalningen har mottagits.

En momsregistrerad person skall redovisa utgående moms när en förskottsbetalning erhålls från en kund oberoende av om fakturametoden eller bokslutsmetoden tillämpas för momsredovisningen. En redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden för sin momsredovisning skall redovisa utgående moms när kundfaktura skapas eller när inbetalning från kund görs beroende på vilket som inträffar tidigast.


Klassificering
En inkomst vid en förskottsbetalning från en kund avser ej utförda prestationer och skall därför redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av utleveranser av varor eller utförande av tjänster. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

Den del av en inkomst vid förskott från kund som avser utgående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald. En förskottsbetalning från kund bokförs normalt i samband med bokslutet då intäkterna för räkenskapsåret beräknas, en förskottsbetalning från kund bokförs i kontogrupp 24.

Kontogrupp 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer


Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och kontot för kassa eller kundfordran i bokföringen.


Värdering
En inkomst vid en förskottsbetalning av en kund värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits. En intäkt vid försäljning av varor och tjänster värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.

Moms och beskattning
Vid en förskottsbetalning avseende varor och tjänster kan det förekomma tre momssatser, 25%, 12% och 6% där 25 % är den normala momssatsen. En momsregistrerad person i Sverige är skyldig att redovisa utgående moms vid tidpunkten för ett förskott från en kund.

Försäljningsinkomsten exklusive moms vid ett förskott från en kund i Sverige skall redovisas som "Momspliktig försäljning som inte ingår i någon annan ruta nedan" i ruta 05 i skattedeklarationen för moms. Den utgående momsen skall tas upp som "Utgående moms 25 %" i ruta 10, som "Utgående moms 12 %" i ruta 11 eller som "Utgående moms 6 %" i ruta 12 i skattedeklarationen för moms.


En förskottsbetalning är inte en skattepliktig intäkt i inkomstdeklarationen utan en skattepliktig intäkt uppstår först när redovisningsenheten har utfört prestationer avseende förskottsinbetalningen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.


Exempel: bokföra förskottsbetalning från kund (fakturametod och kontantmetod)
En redovisningsenhet har erhållit en förskottsbetalning från en kund om 125 000 SEK och har skapat ett kontantkvitto för att verifiera betalningen. Den utgående momsen är 25 000 SEK (25 %) och redovisningsenheten kommer inte utföra de förskottsbetalda prestationerna under innevarande räkenskapsår.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 125 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 25 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 100 000
3499 Justering av försäljning, ej moms 100 000
2420 Förskott från kunder 100 000

Exempel: bokföra bort förskottsskuld till kund (fakturametod och kontantmetod)
En redovisningsenhet har tidigare erhållit en förskottsbetalning från en kund om 125 000 SEK inklusive moms. Redovisningsenheten har nu utfört sina prestationer avseende det här förskottet och har därför inte längre någon skuld till kunden.


Konto Benämning Debet Kredit
3499 Justering av försäljning, ej moms 100 000
2420 Förskott från kunder 100 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2018-01-08

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se