Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra förseningsavgift och skattetillägg till skatteverket (bokföring med exempel)

Förseningsavgifter och skattetillägg som en redovisningsenhet betalar till skatteverket på grund av slarv eller medvetet fusk är inte skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.

Skatteverket kan ta ut en förseningsavgift om en redovisningsenhet lämnar in en deklaration för sent, om innehållet i en lämnad deklaration är bristfälligt eller om en redovisningsenhet inte har fullföljt ett föreläggande inom en viss tid. Med deklaration avses inkomstdeklaration, skattedeklaration för moms, skattedeklaration för arbetsgivare, punktskattedeklaration och periodisk sammanställning (kvartalsredovisning). Förseningsavgiften är 1 000 SEK och en enskild deklaration kan ge förseningsavgifter vid maximalt 3 tillfällen.

Skatteverket kan ta ut skattetillägg av en redovisningsenhet som har lämnat oriktiga uppgifter (felaktiga eller utelämnade uppgifter) i en deklaration eller i bilagor till en deklaration. Skattetillägg kan också tas ut om sköntaxering skett på grund av att en deklaration inte har lämnats i tid eller på grund av felaktigheter som inte har rättats till. Skattetillägget kan vara på mellan 5 % och 40 % av den ytterligare skatt som måste betalas efter rättelsen.

En redovisningsenhet får besked från skatteverket om de förseningsavgifter och skattetillägg som skatteverket överväger att ta ut och dessa avgifter debiteras på redovisningsenhetens skattekonto när de har blivit fastställda.

Klassificering
En utgift för förseningsavgifter och skattetillägg som avser ej fastställda avgifter redovisas som en tillgång fram tills dess att avgifterna har beslutats av skatteverket. När avgifterna har beslutats av skatteverket så omförs en tillgång av ej fastställda avgifter till en kostnad i resultaträkningen.

Förseningsavgifter och skattetillägg som berör en enskild firma eller en delägare i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag skall inte bokföras i näringsverksamheten. En utbetalning till ett skattekonto för en enskild näringsidkare, en delägare i ett handelsbolag eller en delägare i ett kommanditbolag bokförs som ett eget uttag i eget kapital (20X2 Egna skatter).

Kostnader för förseningsavgifter och skattetillägg klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69.

Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för förseningsavgifter och skattetillägg i resultaträkningen när avgifterna har fastställts av skatteverket om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
Alla juridiska personer har ett skattekonto hos skatteverket där inbetalningar till skatteverket registreras och där skatteverkets debiteringar av skatter och avgifter registreras. En juridisk person skall göra avstämningar mellan ett kontoutdrag från skattekontot och saldot på skattekontot i bokföringen.

En enskild näringsidkare är inte en juridisk person och har därför inget eget skattekonto för den enskilda firman. Utbetalningar till skattekontot och debiteringar av a-skatt och moms på skattekontot bokförs mot ett konto i eget kapital (2012 Egna skatter) i en enskild firma.

Förseningsavgifter och skattetillägg som avser en delägares egna skattekonto i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag bokförs inte i handelsbolaget eller kommanditbolaget. Utbetalningar till delägares skattekonton bokförs mot ett konto i eget kapital (20X2 Egna skatter) i ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Värdering
En utgift för förseningsavgifter och skattetillägg värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till skatteverket. En kostnad för förseningsavgifter och skattetillägg värderas till det verkliga värdet som har blivit fastställt av skatteverket under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för förseningsavgifter och skattetillägg.

Moms och beskattning
Momssatsen för förseningsavgifter och skattetillägg är 0 % och kostnader för förseningsavgifter och skattetillägg till skatteverket är inte skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för föreningsavgifter som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra utgift för förseningsavgift och skattetillägg (juridisk person)
Ett aktiebolag har fått ett beslut från skatteverket som innebär att ytterliggare moms om 20 000 SEK, en förseningsavgift om 1 000 SEK och ett skattetillägg om 2 000 SEK (10 %) skall betalas till skatteverket på grund av fel i en skattedeklaration för moms.

Aktiebolaget gör en inbetalning om 30 000 SEK till skattekontot för att även ha medel på skattekontot för framtida preliminärskatt. Aktiebolaget har glömt att ta ut moms för momspliktig försäljning och momsskulden är i det här fallet en icke skattemässigt avdragsgill kostnad.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 30 000
1630 Skattekontot 30 000
2650 Redovisningskonto för moms 20 000
2495 Skuld till skatteverket 3 000
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 23 000

Exempel: bokföra debitering på skattekonto för fel i skattedeklaration för moms (juridisk person)
Ett aktiebolag har enligt ett kontoutdrag från skatteverket debiterats moms om 20 000 SEK, förseningsavgift om 1 000 SEK och skattetillägg om 2 000 SEK för tidigare oredovisad moms i skattedeklarationen för moms.

Konto Benämning Debet Kredit
1630 Skattekontot 23 000
2650 Redovisningskonto för moms 20 000
2495 Skuld till skatteverket 3 000

Exempel: bokföra utgift för förseningsavgift och skattetillägg (juridisk person)
Ett aktiebolag har fått ett beslut från skatteverket som innebär att ytterliggare preliminär a-skatt om 10 000 SEK, arbetsgivaravgift om 10 000 SEK, en förseningsavgift om 1 000 SEK och ett skattetillägg om 2 000 SEK (10 %) skall betalas till skatteverket på grund av fel i en skattedeklaration för a-skatter.

Aktiebolaget gör en inbetalning om 30 000 SEK till skattekontot för att även ha medel på skattekontot för framtida preliminärskatt. Aktiebolaget gjorde avdrag preliminär a-skatt vid lönekörningen och bokförde även en skuld för personalskatter på konto 2710 men glömde att redovisa detta i skattedeklarationen och har tyvärr glömt att redovisa arbetsgivaravgifter i både bokföring och skattedeklaration.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 30 000
1630 Skattekontot 30 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 10 000
2495 Skuld till skatteverket 3 000
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 10 000
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 3 000

Exempel: bokföra debitering på skattekonto för fel i skattedeklaration för a-skatter (juridisk person)
Ett aktiebolag har enligt ett kontoutdrag från skatteverket debiterats preliminär a-skatt om 10 000 SEK, arbetsgivaravgift om 10 000 SEK, förseningsavgift om 1 000 SEK och skattetillägg om 2 000 SEK för tidigare oredovisade a-skatter i skattedeklarationen för a-skatter.

Konto Benämning Debet Kredit
1630 Skattekontot 23 000
2710 Personalskatt 10 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 10 000
2495 Skuld till skatteverket 3 000

Exempel: bokföra utgift för förseningsavgift och skattetillägg (delägare i EF, HB eller KB)
En delägare i ett handelsbolag har fått ett beslut från skatteverket som innebär att ytterliggare inkomstskatt om 20 000 SEK, en förseningsavgift om 1 000 SEK och ett skattetillägg om 4 000 SEK (40 %) skall betalas till skatteverket på grund av fel i en delägarens inkomstdeklaration (N3A).

Förseningsavgiften och skattetillägget berör delägarens egna skatt (ej handelsbolagets) och delägarens egna skattekonto varför ingen redovisning av förseningsavgift och skattetillägg skall ske i handelsbolaget. Delägaren väljer däremot att från handelsbolagets bankkonto betala 25 000 SEK till det egna skattekontot och detta bokförs som ett eget uttag.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 25 000
2012 Egna skatter, DL 25 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/03/14

Kontakta bokforingstips.se