Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra försäljning av ROT-arbeten (bokföring med exempel)

När en näringsidkare med F-skattesedel utför ROT-arbeten åt fysiska personer avseende deras privata bostad kan dessa fysiska personer få skattereduktion för husarbete.

Med ROT-arbeten avses reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder (småhus, fritidshus, bostadsrätt, ägarlägenheter) som är äldre än fem år samt reparation och underhåll av bostäder som är yngre än fem år. Skattereduktion beviljas inte för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för ombyggnad eller tillbyggnad av nybyggda hus som är yngre än fem år.

En fysisk person eller ett dödsbo har rätt till skattereduktion för husarbete avseende en privat bostad som personen äger och som personen eller föräldrarna bor i permanent eller som personen bor i på fritiden (fritidsbostad). En fysisk person måste för att ha rätt till skattereduktion för husarbete vidare ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret, fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång och haft utgifter för husarbete.

Skattereduktionen för ROT-arbeten gäller enbart arbetskostnaden (ej material och resekostnader) och medges med 30 % av arbetskostnaden inklusive moms men högst med 50 000 SEK per person och år (år 2024/2023). Om två personer gemensamt äger en bostad kan de tillsammans få en maximal skattereduktion om 100 000 SEK per år avseende ROT-arbeten på sin bostad. Observera att rot- och rutavdraget tillsammans är på max 75 000 SEK (år 2024/2023) per år och person oavsett ålder.

En redovisningsenhet som utför ROT-arbeten måste tillämpa fakturamodellen och göra avdrag för 30 % av arbetskostnaden inklusive moms direkt på fakturan för att kunderna skall kunna åtnjuta en skattereduktion för husarbete. Fordringen för det avdragna beloppet gäller mot skatteverket och betalas till näringsidkaren efter ansökan till skatteverket.

En näringsidkare som vill få det avdragna beloppet för preliminär skattereduktion på fakturan återbetalt från skatteverket måste uppge kundens/kundernas personnummer och fastighetsbeteckning i ansökningen. En näringsidkare får ingen utbetalning från skatteverket om kunden redan har utnyttjat maximal skattereduktion (50 000 SEK) under beskattningsåret och kan därför begära att kunden visar ett intyg utfärdat av skatteverket där det framgår hur stor del av den preliminära skattereduktionen som kunden har utnyttjat under året.

Klassificering
En inkomst vid försäljning av ROT-arbeten i Sverige som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av utförda tjänster. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

Den del av en inkomst vid försäljning av ROT-arbeten som avser utgående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

En intäkt vid försäljning av ROT-arbeten i Sverige klassificeras som en huvudintäkt om intäkten avser försäljning som hör till huvudverksamheten i en redovisningsenhet. En intäkt vid försäljning av tjänster kan också klassificeras som fakturerade kostnader, rörelsens sidointäkter och övriga rörelseintäkter. Intäktskorrigeringar såsom lämnade kassarabatter vid tidig betalning och mängdrabatter bokförs som en debiterad intäkt i kontogrupp 37.

En redovisningsenhet som säljer ROT-arbeten i Sverige bör dela upp intäkten och bokföra den intäkt som avser arbetskostnad på ett separat konto skilt från de konton som används för att bokföra övriga intäkter. En redovisningsenhet som säljer ROT-arbeten i Sverige bör även bokföra fordringen på skatteverket avseende det preliminära avdraget för skattereduktion skilt från övriga kundfordringar.

Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter
Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader
Kontogrupp 36 - Rörelsens sidointäkter
Kontogrupp 37 - Intäktskorrigeringar
Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför försäljning av ROT-arbeten till kunder i Sverige när kunden har betalat och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför försäljning av ROT-arbeten till kunder i Sverige när faktura skapas eller när inbetalning sker, beror på vilket som inträffar tidigast.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning av ROT-arbeten till kunder i Sverige i ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett faktureringsprogram och konton för kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst vid försäljning av ROT-arbeten till kunder i Sverige värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund och från Skatteverket. En intäkt vid försäljning av ROT-arbeten till kunder i Sverige värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.

Moms och beskattning
En försäljning av ROT-arbeten från en momsregistrerad redovisningsenhet till en icke momsregistrerad person i Sverige är momspliktig enligt de svenska momsreglerna och momssatsen är 25 %. En redovisningsenhet som inte är momsregistrerad skall inte ta ut någon utgående moms vid försäljning.

Försäljningsinkomsten exklusive moms vid försäljning av ROT-arbeten till icke momsregistrerade personer i Sverige skall tas upp i ruta 05 som "Momspliktig försäljning som inte ingår i någon annan ruta nedan" i skattedeklarationen för moms. Den utgående momsen skall tas upp som "Utgående moms 25 %" i ruta 10 i skattedeklarationen för moms.

Intäkter vid försäljning av ROT-arbeten är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen, det är enbart allmännyttiga ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna.

Exempel: bokföra försäljning av ROT-arbete i Sverige (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura utfört ROT-arbeten till ett totalt värde om 125 000 SEK. Den utgående momsen är 25 000 SEK (25 %), arbetskostnaden var totalt 60 000 SEK inklusive moms och ett avdrag för preliminär skattereduktion gjordes med 18 000 SEK inklusive moms (60000*0,3).

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 107 000
1513 Kundfordran prel. skattereduktion 18 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 25 000
3221 Försäljning ROT arbetskostnad, 25 % 48 000
3222 Försäljning ROT material, 25 % 52 000

Exempel: bokföra försäljning av ROT-arbete i Sverige (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald kundfaktura utfört ROT-arbeten till ett totalt värde om 125 000 SEK. Den utgående momsen är 25 000 SEK (25 %), arbetskostnaden var totalt 60 000 SEK inklusive moms och ett avdrag för preliminär skattereduktion gjordes med 18 000 SEK inklusive moms (60000*0,3). Försäljning avseende den del som betalas av Skatteverket, 14 400 SEK exklusive moms och momsen om 3 600 på detta belopp bokförs när skatteverket har betalat.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 107 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 21 400
3221 Försäljning ROT arbetskostnad, 25 % 33 600
3222 Försäljning ROT material, 25 % 52 000

Exempel: bokföra inbetalning från skatteverket avseende skattereduktion (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har erhållit en inbetalning om 18 000 SEK från skatteverket avseende ett preliminärt avdrag för skattereduktion som gjorts på en kundfaktura till en kund för ROT-arbeten. Kontantmetoden innebär att momsredovisning sker två gånger.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 18 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 3 600
3221 Försäljning ROT arbetskostnad, 25 % 14 400

Exempel: bokföra inbetalning från kund avseende ROT-arbeten (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en inbetalning om 107 000 SEK från en kund avseende en kundfaktura som avsåg ROT-arbeten.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 107 000
1511 Kundfordran 107 000

Exempel: bokföra inbetalning från skatteverket avseende skattereduktion (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en inbetalning om 18 000 SEK från skatteverket avseende ett preliminärt avdrag för skattereduktion som gjorts på en kundfaktura till en kund för ROT-arbeten.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 18 000
1513 Kundfordran prel. skattereduktion 18 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2023/12/26

Kontakta bokforingstips.se