Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra försäljning av mobiltelefoner (bokföring med exempel)

När en momsregistrerad redovisningsenhet säljer mobiltelefoner till en momsregistrerad person inom Sverige är omsättningen momsfri om beskattningsunderlaget uppgår till minst 100 000 SEK på fakturan, i annat fall är omsättningen momspliktig.

När en momsregistrerad redovisningsenhet säljer mobiltelefoner för 100 000 SEK eller mer till en momsregistrerad person i Sverige tillämpas reglerna om omvänd skattskyldighet som innebär att omsättningen är momsfri och att det är köparen som skall redovisa utgående och ingående moms på det momspliktiga inköpet.


En momsregistrerad redovisningsenhet som säljer mobiltelefoner till andra momsregistrerade personer måste som minst ange "Omvänd skattskyldighet" på fakturan till kunden om beskattningsunderlaget är 100 000 SEK eller mer.

Klassificering
En inkomst vid försäljning av mobiltelefoner till kunder i Sverige som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av utleveranser av varor. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.


Den del av en inkomst vid försäljning av mobiltelefoner som avser utgående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

En intäkt vid försäljning av mobiltelefoner till kunder i Sverige klassificeras som en huvudintäkt om intäkten avser försäljning som hör till huvudverksamheten i en redovisningsenhet. En intäkt vid försäljning av varor kan också klassificeras som fakturerade kostnader, rörelsens sidointäkter och övriga rörelseintäkter. Intäktskorrigeringar såsom lämnade kassarabatter vid tidig betalning och mängdrabatter bokförs som en debiterad intäkt i kontogrupp 37.

Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter
Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader
Kontogrupp 36 - Rörelsens sidointäkter
Kontogrupp 37 - Intäktskorrigeringar
Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter


Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför försäljning av mobiltelefoner till kunder i Sverige när kunden har betalat och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför försäljning av mobiltelefoner till kunder i Sverige när faktura skapas eller när inbetalning sker, beror på vilket som inträffar tidigast.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.


Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning av mobiltelefoner till kunder i Sverige i ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett faktureringsprogram och kontot för kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst vid försäljning av mobiltelefoner till kunder i Sverige värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund. En intäkt vid försäljning av mobiltelefoner till kunder i Sverige värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.


Moms och beskattning
En försäljning av mobiltelefoner från en momsregistrerad redovisningsenhet till en momsregistrerad person i Sverige är momsfri om beskattningsunderlaget är minst 100 000 SEK på fakturan (omvänd skattskyldighet), i annat fall är omsättningen momspliktig med en momssats om 25 %. En försäljning av mobiltelefoner till en person i ett land utanför EU räknas som export och är momsfri, en försäljning av mobiltelefoner till en näringsidkare i ett annat EU-land än Sverige är momsfri och reglerna för omvänd skattskyldighet tillämpas.

En försäljning av mobiltelefoner från en momsregistrerad redovisningsenhet till en icke momsregistrerad person i Sverige eller till en privatperson i ett annat EU-land än Sverige är momspliktig enligt de svenska momsreglerna och momssatsen är 25 %. En redovisningsenhet som inte är momsregistrerad skall inte ta ut någon moms vid försäljning.


Vid omvänd skattskyldighet skall försäljningsinkomsten exklusive moms tas upp som "Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige" i ruta 41 i skattedeklarationen för moms.

Försäljningsinkomsten exklusive moms vid försäljning av mobiltelefoner till personer i utlandet (export) skall tas upp som "Övrig försäljning av tjänster omsatta utanför Sverige" i ruta 40 i skattedeklarationen för moms.

Försäljningsinkomsten exklusive moms vid försäljning av mobiltelefoner till näringsidkare i andra EU-länder än Sverige skall redovisas som "Övrig försäljning av tjänster omsatta utanför Sverige" i ruta 40 i skattedeklarationen för moms.

Försäljningsinkomsten exklusive moms vid försäljning av mobiltelefoner till icke momsregistrerade personer i Sverige och privatpersoner i ett annat EU-land än Sverige skall tas upp i ruta 05 som "Momspliktig försäljning som inte ingår i någon annan ruta nedan" i skattedeklarationen för moms. Den utgående momsen skall tas upp som "Utgående moms 25 %" i ruta 10 i skattedeklarationen för moms.


Intäkter vid försäljning av mobiltelefoner är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen, det är enbart allmännyttiga ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.


Exempel: bokföra försäljning av mobiltelefoner till momsregistrerade personer i Sverige (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt mobiltelefoner till ett totalt värde om 110 000 SEK, försäljningen är momsfri och reglerna om omvänd skattskyldighet tillämpas.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
3230 Försäljning inom Sverige, omvänd moms 100 000

Exempel: bokföra försäljning av mobiltelefoner till momsregistrerade personer i Sverige (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt mobiltelefoner till ett totalt värde om 10 000 SEK, försäljningen är momspliktig med en momssats om 25 %.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 500
2611 Utgående moms SE, 25 % 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 10 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2021/03/08

Kontakta bokforingstips.se