Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra försäkringsersättning och ersättning från försäkring (bokföring med exempel)

Försäkringsersättning för skador på tillgångar och andra skador orsakade av en redovisningsenhet som utbetalas från en försäkring utgör en skattepliktig och momsfri inkomst i näringsverksamheten.

En redovisningsenhet som har en företagsförsäkring eller liknande försäkring kan få försäkringsersättning vid skador på tillgångar i redovisningsenheten och vid skador på tillgångar hos en tredje part som kräver skadestånd.

En försäkring innehåller normalt villkor om att en självrisk skall betalas av försäkringstagaren när skada skett för att försäkringsersättningen skall betalas ut. Den självrisk som betalas vid skada dras av från försäkringsersättningen.

Om en skadad tillgång lämnas in för reparation hos ett externt företag som fakturerar försäkringsbolaget på mellanskillnaden mellan reparationskostnaden och självrisken så betalas självrisken till det här externa företaget. I dessa fall har en redovisningsenhet fått en reparerad tillgång och en utgift i form av självrisken men däremot ingen försäkringsersättning.


Klassificering
En inkomst från försäkringsersättning som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av reparationer av skadade tillgångar. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

En intäkt från försäkringsersättning klassificeras som övriga rörelseintäkter i en redovisningsenhet om det inte går att hänföra ersättningen till en viss tillgång eller en viss kostnad. Om en försäkringsersättning avser att kompensera en redovisningsenhet för en skadad tillgång som har bokförts som en inventarie så skall försäkringsersättningen minska tillgångsvärdet. Om en försäkringsersättning avser att kompensera en redovisningsenhet för en skadad tillgång som har bokförts som en kostnad (exempelvis förbrukningsinventarie) så skall försäkringsersättningen minska den här kostnaden.

De utgifter som krävs för att reparera och ersätta skadade tillgångar redovisas som tillgångar eller kostnader i enlighet med en klassificering för varje separat utgift.


Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden eller fakturametoden bokför försäkringsersättning när den inbetalats från försäkringsbolaget.

Sidoordnat register och avstämning
En ersättning från en försäkring registreras i anläggningsregistret om ersättningen kompenserar redovisningsenheten för en skadad tillgång. Avstämningar för försäkringsersättningar görs mellan vad som erhållits enligt verifikation från försäkringsbolaget, vad som inbetalats till redovisningsenhetens bankkonto och det belopp som bokförts på kontot för kassa eller bank enligt utskrift från huvudboken.


Värdering
En inkomst från försäkringsersättning värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits. En intäkt från försäkringsersättning värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäkringsinkomsterna.

Moms och beskattning
Det är ingen moms (0 %) på försäkringsersättningar och inkomsten från försäkringsersättningar skall redovisas som "Övrig försäljning m.m." i ruta 42 i skattedeklarationen för moms. Momsen avseende de utgifter som krävs för att reparera och ersätta skadade tillgångar är avdragsgill som ingående moms.

Intäkter från försäkringsersättningar är skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen i inkomstslaget näringsverksamhet. Kostnader för reparationer, utrangeringar och värdeminskningar avseende tillgångar är skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.


Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäkringsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.


Exempel: bokföra försäkringsersättning som intäkt (kontantmetoden och fakturametoden)
En redovisningsenhet har förstört en databas hos en kund och blivit ålagd att betala 100 000 SEK i skadestånd. Redovisningsenheten får 100 000 SEK i försäkringsersättning från sitt försäkringsbolag med avdrag för 30 000 SEK i självrisk.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 70 000
6320 Självrisker vid skada 30 000
3994 Försäkringsersättningar 100 000

Exempel: bokföra försäkringsersättning som krediterad kostnad (kontantmetoden och fakturametoden)
En redovisningsenhet har haft inbrottsförsök i sina lokaler och har fått skadade fönster som kostar 2 500 SEK inklusive moms att reparera. Redovisningsenheten får 2000 SEK i försäkringsersättning med avdrag för 1 000 SEK i självrisk.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 1 000
6320 Självrisker vid skada 1 000
5070 Reparation och underhåll 2 000

Exempel: bokföra försäkringsersättning som krediterad inventarie (kontantmetoden och fakturametoden)
En redovisningsenhet har totalkvaddat en tjänstebil som har varit bokförd som en tillgång. Personbilen hade ett bokfört värde om 200 000 SEK och en ackumulerad avskrivning om 50 000 SEK. Redovisningsenheten får 50 000 SEK i försäkringsersättning med avdrag för 5 000 SEK i självrisk. Redovisningsenheten avräknar försäkringsersättningen mot den skadade bilen.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 45 000
6320 Självrisker vid skada 5 000
1241 Personbilar 50 000
1241 Personbilar 150 000
1249 Ack. avskrivningar på bilar 50 000
7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier 100 000

Exempel: bokföra reparation av försäkringsskada (fakturametoden)
En redovisningsenhet har haft inbrottsförsök i sina lokaler och har fått skadade fönster som kostar 2 500 SEK inklusive moms att reparera, momsen är 500 SEK (25 %).


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 2 500
2641 Ingående moms SE 500
5070 Reparation och underhåll 2 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/01/09

Kontakta bokforingstips.se