Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra utgifter för företagshälsovård och rehabilitering (bokföring med exempel)

Fri företagshälsovård är en skattefri förmån för anställda, uppdragstagare och aktiva delägare men en skattepliktig förmån för passiva delägare som inte arbetar i redovisningsenheten.

Företagshälsovård är förebyggande åtgärder och rehabilitering som syftar till att bibehålla och återställa arbetsförmåga för anställda, uppdragstagare och aktiva delägare. Företagshälsovård innebär att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hälsosamt arbetsliv. Företagshälsovård är insatser som är inriktade på arbetsplatsens arbetsmiljö och inte insatser som avser sjukvård eller hälsovård som inte har något samband med arbetet.

En arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) skyldig att svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.


Skattefriheten för företagshälsovård är tillämplig för anställda, uppdragstagare och delägare såsom enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag som arbetar åt en redovisningsenhet. Fri företagshälsovård för passiva delägare som inte arbetar i en redovisningsenhet är alltid en skattepliktig förmån.

En skattepliktig förmån av företagshälsovård skall beskattas i enlighet med förmånsvärdet som utgörs av marknadsvärdet inklusive moms. Marknadsvärdet är vad det skulle ha kostat den anställde eller delägaren att själv betala för företagshälsovården (den verkliga kostnaden).

Förmånsbeskattning för skattepliktig företagshälsovård innebär att förmånsvärdet skall beskattas som kontant bruttolön för en anställd och som en skattepliktig intäkt för en delägare som inte är anställd. För en anställd tas en skattepliktig förmån av företagshälsovård upp på lönebeskedet och utgör underlag för avdrag av preliminär a-skatt och redovisning av arbetsgivaravgifter.


En passiv delägare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening tar upp en skattepliktig förmån av företagshälsovård som utdelning i inkomstdeklarationen. En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tar upp en skattepliktig förmån av företagshälsovård som en skattepliktig intäkt i bokföringen eller enbart i inkomstdeklarationen beroende på vilket som föredras.

Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag som har utgifter för skattepliktig företagshälsovård till sig själva kan behandla dessa utgifter som egna uttag för att undvika förmånsbeskattning.

Klassificering
En utgift för företagshälsovård som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.


En kostnad för en skattefri förmån av företagshälsovård redovisas normalt i kontogrupp 76 för anställda och i kontogrupp 69 för egenföretagare, momsen redovisas som ingående moms (negativ skuld) för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. En kostnad för en skattepliktig förmån av företagshälsovård redovisas tillsammans med den ingående momsen i kontogrupp 76 för anställda och i kontogrupp 69 för egenföretagare.

För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debitering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73. För redovisningsenheten innebär en förmånsbeskattning av anställda att arbetsgivaravgiften på förmånsvärdet blir en ytterligare kostnad utöver kostnaden för skattepliktig företagshälsovård.

För delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag redovisas förmånsbeskattningen som en intäkt till förmånsvärdet i kontogrupp 32 eller så redovisas en intäkt enbart i inkomstdeklarationen. En delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan redovisa utgiften för en skattepliktig förmån som ett eget uttag för att undvika förmånsbeskattning.


Kontogrupp 32 - Huvudintäkter
Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader
Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för företagshälsovård när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet på grund av felaktigheter eller dylikt skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar löneutbetalningar i ett löneprogram och det är viktigt att se till att alla löneutbetalningar har bokförts samt att inte löneutbetalningar har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.


Värdering
En utgift för företagshälsovård värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. En kostnad för företagshälsovård värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för företagshälsovård.

Moms och beskattning
Momssatsen på utgifter för företagshälsovård är 0 % avseende sjukvård, tandvård och läkemedel som lämnas ut mot recept men 25 % på receptfria läkemedel och på konsulttjänster som avser arbetsmiljö. Momsen avseende skattefri företagshälsovård är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person i den mån kostnaden är skattemässigt avdragsgill. En icke momsregistrerad person får göra avdrag för avdragsgill ingående moms som en kostnad.


Momsen på utgifter för skattepliktig företagshälsovård är inte avdragsgill som ingående moms utan får dras av som en kostnad. Om en redovisningsenhet har gjort avdrag för moms som ingående moms avseende skattepliktiga förmåner måste den ingående momsen justeras alternativt utgående moms redovisas på det lägsta av anskaffningsvärdet (inköpspriset) och marknadsvärdet.

Skattefri företagshälsovård behöver inte tas upp till beskattning medan en skattepliktig förmån av företagshälsovård skall tas upp till beskattning i enlighet med förmånsvärdet. Förmånsvärdet utgörs av marknadsvärdet inklusive moms, det pris som en anställd eller en delägare måste betala för företagshälsovården vilket normalt motsvaras av den verkliga kostnaden inklusive moms för redovisningsenheten.

Förmånsbeskattning för en anställd innebär att skattepliktig företagshälsovård skall beskattas som kontant bruttolön genom avdrag för preliminärskatt och redovisning av arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. En anställd kan undvika förmånsbeskattning genom att helt och hållet betala för den skattepliktiga förmånen via ett nettolöneavdrag under förutsättning att redovisningsenheten redovisar en negativ (krediterad) kostnad avseende förmånsvärdet.


En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tar upp skattepliktig företagshälsovård till förmånsvärdet som en skattepliktig intäkt i bokföringen eller enbart i inkomstdeklarationen. En passiv delägare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening tar upp skattepliktig företagshälsovård som utdelning i inkomstdeklarationen.

Kostnader för skattepliktig företagshälsovård är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen när förmånsbeskattning sker.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.


En redovisningsenhet skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, skall medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges.

Uppgift skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret och om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktören och andra personer i företagets ledning.

Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda.


Exempel: bokföra utgift för skattefri företagshälsovård till anställda (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 5 000 SEK inklusive moms som avser skattefri företagshälsovård till anställda. Momsen är 1 000 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 4 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 5 000
2641 Ingående moms sv 1 000
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 4 000

Exempel: bokföra utgift för skattefri företagshälsovård till delägare (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 5 000 SEK inklusive moms som avser skattefri företagshälsovård till delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Momsen är 1 000 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 4 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 5 000
2641 Ingående moms sv 1 000
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 4 000

Exempel: bokföra utgift för skattepliktig företagshälsovård avseende anställd (direktbetalning)
En redovisningsenhet har erhållit kvitton om 500 SEK (momsfri) som avser patientavgifter i den offentligt finansierade vården avseende en anställd. Redovisningsenheten har betalat ut ersättning till den anställdes privata bankkonto och förmånsbeskattning sker i samband med löneutbetalningen.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 500
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 500

Exempel: bokföra utgift för skattepliktig företagshälsovård avseende delägare (förmånsbeskattning)
En redovisningsenhet har erhållit kvitton om 500 SEK (momsfri) som avser patientavgifter i den offentligt finansierade vården avseende en delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Redovisningsenheten har betalat ut ersättning till delägaren och redovisar en intäkt motsvarande förmånsvärdet för att ta hänsyn till förmånsbeskattningen.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 500
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 500
2011 Egna uttag av varor och tjänster, FK 500
3219 Övriga förmåner 0 % sv 500

Exempel: bokföra utgift för skattepliktig företagshälsovård avseende delägare (eget uttag)
En redovisningsenhet har erhållit kvitton om 500 SEK (momsfri) som avser patientavgifter i den offentligt finansierade vården avseende en delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Redovisningsenheten har betalat ut ersättning till delägaren och redovisar ett eget uttag för att undvika förmånsbeskattning.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 500
2013 Egna uttag, FK 500

Exempel: bokföra förmånsbeskattning av skattepliktig företagshälsovård för anställd (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 betalat ut en bruttolön om 100 000 SEK till tjänstemän och tagit upp en skattepliktig förmån av patientavgifter om 500 SEK. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 31 155 SEK (jämkning 31 %), nettolönen blir 68 845 SEK (100000-31155) och arbetsgivaravgiften uppgick till 31 577 SEK (100500*31,42 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 68 845
2710 Personalskatt 31 155
7211 Löner till tjänstemän 100 000
7389 Övriga kostnader för förmåner 500
7399 Motkonto skattepliktiga förmåner 500
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 31 577
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 157Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2018-12-13

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se