Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra föreningsavgifter och serviceavgifter (bokföring med exempel)

Föreningsavgifter till föreningar består av medlemsavgifter och serviceavgifter där medlemsavgifter inte är skattemässigt avdragsgilla medan serviceavgifter är skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen.

Föreningar är juridiska personer och kan vara ekonomiska föreningar eller ideella föreningar. Skillnaden mellan en ekonomisk förening och en ideell förening är att en ekonomisk förening har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen medan en ideell förening har ett ideellt ändamål som inte innebär att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Föreningar skall enligt huvudregeln beskattas enligt samma regler som gäller för andra juridiska personer, det vill säga att i stort sett alla intäkter är skattepliktiga. Medlemsavgifter är enligt inkomstskattelagen (1999:1229) skattefria i ekonomiska och ideella föreningar. I en ideell förening är även andra intäkter som avser den ideella verksamheten skattefria såsom bidrag och gåvor. I allmännytta ideella föreningar är endast vissa fastighets- och rörelseintäkter skattepliktiga. En ideell förening som har skattefria intäkter får inte heller skattemässigt göra avdrag för de kostnader som avser den skattefria verksamheten.


Ekonomiska och ideella föreningar kan ta ut föreningsavgifter av sina medlemmar för att finansiera sin verksamhet. Medlemsavgifter som betalas till en förening (ekonomisk eller ideell) är inte skattemässigt avdragsgilla eftersom de inte är förenade med utförda prestationer och eftersom de är skattefria för mottagaren. Serviceavgifter är skattemässigt avdragsgilla kostnader eftersom dessa avgifter betalas för att föreningen utför en tjänst åt den person som betalar avgiften. Moms på medlemsavgifter är inte avdragsgill som ingående moms utan utgör också en icke skattemässigt avdragsgill kostnad.

Ekonomiska och ideella föreningar är skattskyldiga för moms avseende de inkomster som är skattepliktiga och får endast göra avdrag för moms som ingående moms avseende den verksamhet som är skattepliktig för moms. Det här innebär att det normalt inte förekommer någon moms på medlemsavgifter till en förening men att det förekommer moms på serviceavgifter till ekonomiska föreningar och ideella föreningar som inte är allmännyttiga föreningar.


Föreningsavgifter (medlemsavgift och serviceavgift) betalas normalt årsvis i förskott och det innebär att en del av utgiften möjligen utgör en förutbetald kostnad. Föreningsavgifter uppgår dock normalt till så små belopp att en periodisering inte är nödvändig (väsentlighetsprincipen).

Klassificering
En utgift för föreningsavgifter som avser ej uttnyttjade tjänster redovisas som en tillgång fram tills dess att tjänsterna har utnyttjats av redovisningsenheten. När tjänster har utnyttjats så omförs en tillgång av ej uttnyttjade tjänster till en kostnad i resultaträkningen.

Den del av en utgift för föreningsavgifter som avser avdragsgill ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

Kostnader för föreningsavgifter klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som föreningsavgifter i kontogrupp 69.


Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för föreningsavgifter i resultaträkningen när tjänsterna har utnyttjats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för föreningsavgifter när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför föreningsavgifter per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.


Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för föreningsavgifter värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en förening. En kostnad för föreningsavgifter värderas till det verkliga värdet av utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för föreningsavgifter.


Moms och beskattning
Momssatsen på föreningsavgifter är 25 % om inte avgiften är momsfri såsom gäller för medlemsavgifter i föreningar och för serviceavgifter i allmännyttiga ideella föreningar. Momsen på medlemsavgifter är inte avdragsgill som ingående moms men momsen på serviceavgifter är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto som används för att bokföra utgiften för föreningsavgifter.

En momsregistrerad person skall redovisa den ingående momsen som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms och utgiften för serviceavgifter skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms.

Kostnader för medlemsavgifter till en förening är inte skattemässigt avdragsgilla medan kostnader för serviceavgifter till en förening är skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen.


Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för föreningsavgifter som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader. Föreningsavgifter betalas normalt årsvis i förskott och utgör därför normalt förutbetalda kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra utgift för föreningsavgifter till ideell förening (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura från en ideell förening en utgift för föreningsavgifter om 2 250 SEK inklusive moms. Medlemsavgiften är 1 000 SEK (momsfri) och serviceavgiften är 1 250 SEK (varav 250 SEK är moms).


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 2 250
2641 Ingående moms sv 250
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla 1 000
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla 1 000

Exempel: bokföra utgift för föreningsavgifter till ekonomisk förening (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura från en ekonomisk förening en utgift för föreningsavgifter om 2 250 SEK inklusive moms. Medlemsavgiften är 1 000 SEK (momsfri) och serviceavgiften är 1 250 SEK (varav 250 SEK är moms).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 2 250
2641 Ingående moms sv 250
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla 1 000
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla 1 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/03/13

Kontakta bokforingstips.se