Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra faktureringsavgifter, fakturaavgifter och expeditionsavgifter (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som erbjuder sina kunder kredit via en kundfaktura kan ta ut en faktureringsavgift på fakturan, detta för att kompensera för merkostnader och för att uppmuntra till förskottsbetalning.

En redovisningsenhet som erbjuder sina kunder kredit via en kundfaktura ådrar sig merkostnader i form av missade ränteintäkter, kreditrisker och utgifter för att driva in fordringar. Faktureringsavgifter syftar till att kompensera en redovisningsenhet för merkostnader avseende kreditbetalningar och för att uppmuntra kunder till förskottsbetalning.

Faktureringsavgifter skall avtalas i förväg mellan säljare och köpare i ett köpeavtal så att köparen redan vid tidpunkten för sin beställning (order) vet hur hög faktureringsavgiften blir.

Faktureringsavgifter som anges på en leverantörsfaktura (inkommande fakturaavgifter) särredovisas normalt inte i bokföringen utan dessa avgifter bokförs tillsammans med den huvudsakliga utgiften på leverantörsfakturan.

Klassificering
En inkomst av faktureringsavgifter som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av utleveranser av varor eller utförande av tjänster. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

Den del av en inkomst av faktureringsavgifter som avser utgående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

En intäkt som avser en faktureringsavgift klassificeras normalt som en fakturerad kostnad eftersom den här avgiften syftar till att kompensera för merkostnader i en redovisningsenhet. I baskontoplanen bokförs faktureringsavgifter i kontogrupp 35.

Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför en faktureringsavgift när kunden har betalat och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför en faktureringsavgift när faktura skapas eller när inbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och kontot för kassa eller kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst som avser en faktureringsavgift värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund. En intäkt som avser en faktureringsavgift värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.

Moms och beskattning
Vid försäljning av varor och tjänster kan den utgående momsen uppgå till 25 %, 12 %, 6 % eller 0 %. Momssatsen på faktureringsavgifter beror på vilken momssats som gäller för de varor och tjänster som faktureringsavgifterna hänför sig till. Om en faktureringsavgift avser flera olika varor och tjänster med olika momssatser så skall den utgående momsen på faktureringsavgiften proportioneras i motsvarande mån.

Om en redovisningsenhet säljer böcker med en momssats om 6 % så skall momssatsen för faktureringsavgiften sättas till 6 %. Om en redovisningsenhet säljer böcker (6 % moms) för 500 SEK och högtalare (25 % moms) för 500 SEK så skall momsen på faktureringsavgiften proportioneras till hälften som 6 % moms och till hälften som 25 %. När man säljer flera produkter med olika momssatser så måste man ha flera rader för faktureringsavgift osv.

Försäljningsinkomsten exklusive moms avseende faktureringsavgifter skall redovisas på samma sätt som försäljningen av varorna och tjänsterna i skattedeklarationen för moms.

Intäkter avseende faktureringsavgifter är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen, det är enbart allmännyttiga ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda intäkter och upplupna intäkter.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Exempel: bokföra faktureringsavgifter till kunder i Sverige (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 2 500 SEK (25 %), varuvärdet är 9 900 SEK och en faktureringsavgift om 100 SEK har lagts till på fakturan.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 12 500
2611 Utgående moms SE, 25 % 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 9 900
3540 Faktureringsavgifter SE, 25 % 100

Exempel: bokföra faktureringsavgifter till kunder i Sverige (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 2 500 SEK (25 %), varuvärdet är 9 900 SEK och en faktureringsavgift om 100 SEK har lagts till på fakturan.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 500
2611 Utgående moms SE, 25 % 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 9 900
3540 Faktureringsavgifter SE, 25 % 100

Exempel: bokföra faktureringsavgifter vid export (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor till ett totalt värde om 10 000 SEK. Varuvärdet är 9 900 SEK och en faktureringsavgift om 100 SEK har lagts till på fakturan.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 10 000
3105 Försäljning varor till land utanför EU 9 900
3542 Faktureringsavgifter, export 100

Exempel: bokföra faktureringsavgifter vid EU-handel (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor till ett totalt värde om 10 000 SEK. Varuvärdet är 9 900 SEK och en faktureringsavgift om 100 SEK har lagts till på fakturan.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 10 000
3108 Försäljning varor till annat EU-land, momsfri 9 900
3541 Faktureringsavgifter, EU-land 100

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2020/02/13

Kontakta bokforingstips.se