Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra fakturaköp och försäljning av fakturor (bokföring med exempel)

Fakturaköp innebär att en redovisningsenhet säljer sina kundfakturor till ett finansföretag som tar över kundfordringarna och kreditrisken för dessa fordringar.

Ett fakturaköp eller en försäljning av kundfakturor innebär att en redovisningsenhet snabbt får betalt för sina kundfakturor och slipper kreditrisken avseende de sålda kundfakturorna. Ett finansföretag köper dock normalt inte alla kundfakturor utan endast de som är utställda till kunder som tillräcklig kreditvärdighet.

Ett fakturaköp innebär normalt att en redovisningsenhet skapar kundfakturor som vidarebefordras till ett finansföretag som köper dessa fakturor och tar hand om all vidare administration avseende dessa kundfakturor. En kund till en redovisningsenhet kan med befriande verkan endast betala en köpt kundfaktura till det finansföretag som köpt kundfakturan och därför måste en upplysning om det här lämnas på kundfakturan.

När en redovisningsenhet har sålt kundfakturor till ett finansföretag erhålls en redovisning från finansföretaget och en inbetalning för köpta kundfakturor. Kundfakturor som inte köps administreras normalt av finansföretaget när det gäller att skicka ut kundfakturorna och driva in kundfordringarna.

En redovisningsenhet erhåller hela fakturabeloppet inklusive moms för de kundfakturor som köps av ett finansföretag ochavdrag görs för administrativa avgifter och provision på totalt fakturabelopp. Ett finansföretag tar för sina tjänster ut en administrativ avgift per faktura, provision på totalt fakturabelopp för köpta fakturor och avgifter för indrivningstjänster avseende administrerade kundfakturor.

Klassificering
En utgift för fakturaköp som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Den del av en utgift för fakturaköp som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

Kostnader för fakturaköp klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kreditförsäljningskostnader i kontogrupp 60.

Kontogrupp 60 - Övriga försäljningskostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för fakturaköp när leverantörsfakturan har betalats eller när redovisning från finansföretaget sker och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för fakturaköp per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när redovisning från finansföretaget sker.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för fakturaköp värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till ett finansföretag. En kostnad för fakturaköp värderas till det verkliga värdet av förbrukade (utnyttjade) resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för fakturaköp.

Moms och beskattning
Momssatsen för tjänster avseende fakturaköp är normalt 25 % och avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Momsatsen på påminnelseavgifter, inkassoavgifter, kfm-avgifter och dröjsmålsränta som redovisas av ett finasföretag är 0 %. Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto som används för att bokföra utgiften för fakturaköp.

En momsregistrerad person skall redovisa den ingående momsen som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms och utgiften för fakturaköp skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms.

Kostnaden för fakturaköp i en näringsverksamhet är en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra kundfakturor till kunder (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en fakturajournal fakturerat kunder 125 000 SEK inklusive moms. Momsen är 25 000 SEK och tjänstevärdet är 100 000 SEK. Alla kundfakturor i den här fakturajournalen är föremål för fakturaköp och har skickats till ett finansföretag.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 125 000
2611 Utgående moms 25 % sv 25 000
3041 Tjänsteförsäljning 25 % sv 100 000

Exempel: bokföra redovisning för fakturaköp från finansföretag (fakturametoden)
En redovisningsenhet har skickat kundfakturor till ett totalt värde om 125 000 SEK inklusive moms till ett finansföretag. Finansföretaget valde att köpa kundfakturor till ett totalt värde om 62 500 SEK inklusive moms och administrerar resterande del av kundfakturorna. Finansföretaget har gjort avdrag för en administrativ avgift om 500 SEK inklusive moms (varav 100 SEK är moms) och en provision om 3 125 inklusive moms (varav 625 SEK är moms) varför 58 875 SEK har inbetalats till redovisningsenheten.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 58 875
1511 Kundfordran 62 500
2641 Ingående moms sv 725
6065 Avgifter och provision fakturaköp 2 900

Exempel: bokföra redovisning av inbetalning för administrerade fakturor (fakturametoden)
En redovisningsenhet har skickat kundfakturor till ett totalt värde om 125 000 SEK inklusive moms till ett finansföretag. Finansföretaget administrerade kundfakturor till ett värde om 62 500 SEK inklusive moms och har nu erhållit betalning motsvarande 27 000 SEK där 25 000 SEK är kundfordran, 1 000 SEK är avgifter för påminnelser och inkasso och 1 000 SEK är dröjsmålsränta. Finansföretaget gör avdrag för inkassoprovision om 1 250 SEK inklusive moms (25 %) och redovisningsenheten erhåller därför 25 750 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 25 750
1511 Kundfordran 25 000
3591 Påminnelser och inkasso, ej moms 1 000
8313 Ränteintäkter kundfordringar 1 000
2641 Ingående moms sv 250
6062 Inkasso och kfm-avgifter 1 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/03/10

Kontakta bokforingstips.se