Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra faktura till utlandet och faktura i utländsk valuta (bokföring med exempel)

En kundfaktura som skickas till kunder i länder utanför Sverige och i Sverige kan vara utställd i en utländsk valuta som skiljer sig från en redovisningsenhets redovisningsvaluta.

En redovisningsenhet som säljer varor eller tjänster till privatpersoner och företag i utlandet eller i Sverige kan bli tvungen att fakturera dessa kunder i deras redovisningsvaluta. När en redovisningsenhet fakturerar en kund i utländsk valuta kan det medföra att växlingsavgifter och valutakursdifferenser uppstår i bokföringen.

En svensk redovisningsenhet måste bokföra alla affärshändelser i redovisningsvalutan, kan vara SEK eller EUR. För en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden uppstår en valutakursdifferens när en kund betalar en kundfaktura i utländsk valuta. En redovisningsenhet som bokför enligt kontantmetoden bokför en kundfaktura vid betalningstillfället och därför uppstår det ingen valutakursdifferens mellan bokförd kundfordran och betald kundfordan.

Valutakursdifferenser på fakturor i utländsk valuta uppstår även vid bokslut om kundfordringarna omräknas till balansdagens växelkurs i de redovisningsenheter som tillämpar fakturametoden eller kontantmetoden för sin bokföring.

En faktura i utländsk faktura kan avse svensk omsättning, export eller EU-handel med eller utan utgående moms.

Klassificering
En inkomst avseende en faktura i utländsk valuta som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av utleveranser av varor eller utförda tjänster. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

Den del av en inkomst avseende en faktura i utländsk valuta som avser utgående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

En intäkt avseende en faktura i utländsk valuta klassificeras som en huvudintäkt om intäkten avser försäljning som hör till huvudverksamheten i en redovisningsenhet. En intäkt avseende en faktura i utländsk valuta kan också klassificeras som fakturerade kostnader och rörelsens sidointäkter. Intäktskorrigeringar såsom lämnade kassarabatter vid tidig betalning och mängdrabatter bokförs som en debiterad intäkt i kontogrupp 37.

Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter
Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader
Kontogrupp 36 - Rörelsens sidointäkter
Kontogrupp 37 - Intäktskorrigeringar

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför en faktura i utländsk valuta när kunden har betalat och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför en faktura i utländsk valuta när fakturan skapas eller när inbetalning (beror på vilket som inträffar tidigast). Vid försäljning av varor till ett annat EU-land än Sverige måste dock fakturametoden alltid tillämpas på grund av speciella momsregler.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och kontot för kassa eller kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst avseende en faktura i utländsk valuta värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund. En intäkt avseende en faktura i utländsk valuta värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.

En redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden omräknar en kundfaktura i utländsk valuta i enlighet med växelkursen per fakturadatumet men kan även använda en standardkurs för att underlätta administrationsbördan. Eventuella valutakursdifferenser bokförs när kundfakturan betalas och när inbetalningen registreras i enlighet med det belopp som erhålls.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför en kundfaktura i utländsk valuta när inbetalning från kunden har skett, till den valutakurs som gäller vid inbetalningstillfället.

Utgående moms på en faktura i utländsk valuta omräknas till valutakursen per fakturadatum för en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden eller kontantmetoden. En redovisningsenhet måste ange momsbeloppet i sin redovisningsvaluta (SEK eller EUR) på kundfakturan.

Kundfordringar får omräknas till balansdagens växelkurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Moms och beskattning
Den utgående momsen vid försäljning av varor och tjänster till kunder i Sverige och till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige är 25%, 12%, 6% eller 0 % av omsättningen exklusive moms. Den utgående momsen är 0 % vid försäljning på export, vid försäljning av tjänster till näringsidkare i andra EU-länder än Sverige och vid försäljning av varor till momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige. En person som inte är momsregistrerad skall inte ta ut någon utgående moms vid försäljning av varor och tjänster.

Utgående moms på en kundfaktura i utländsk valuta omräknas till valutakursen per fakturadatum för en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden eller kontantmetoden. En redovisningsenhet måste ange momsbeloppet i sin redovisningsvaluta (SEK eller EUR) på kundfakturan.

Intäkter avseende en faktura i utländsk valuta är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen, det är enbart allmännyttiga ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter. Kundfordringar i utländsk valuta får räknas om till balansdagens valutakurs i bokslutet.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Exempel: bokföra försäljning av varor till kund i land utanför EU (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor om totalt 10 000 USD till en kund i USA. Varuvärdet är 9000 USD, 1000 USD är frakter och växelkursen är 10 SEK per USD.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
3522 Fakturerade frakter, export 10 000
3105 Försäljning varor till land utanför EU 90 000

Exempel: bokföra inbetalning från exportkund (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en inbetalning på en kundfaktura om 10 000 USD från en amerikansk kund. Kundfordran för denna kundfaktura var bokförd till 100 000 SEK men nu erhålls endast 90 000 SEK eftersom växelkursen har sjunkit till 9 SEK per USD.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 90 000
1511 Kundfordran 100 000
7960 Valutakursförluster av rörelsekaraktär 10 000

Exempel: bokföra försäljning av varor till kund i land utanför EU (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor om totalt 10 000 USD till en kund i USA och denna faktura har blivit betald när växelkursen är 10 SEK per USD. Varuvärdet är 9000 USD och 1000 USD avser frakter.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
3522 Fakturerade frakter, export 10 000
3105 Försäljning varor till land utanför EU 90 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/12/21

Kontakta bokforingstips.se