Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra factoring, fakturabelåning och belåning av fakturor (bokföring med exempel)

Factoring innebär att en redovisningsenhet belånar sina kundfakturor hos ett factoringföretag eller ett annat finansföretag för att därigenom erhålla snabb betalning för kundfakturor.

Fakturabelåning innebär att en redovisningsenhet får ett kortfristigt lån från ett factoringföretag eller ett annat finansföretag och lämnar kundfakturor som säkerhet för dessa lån. Factoring är ett sätt för ett säljande företag att få in pengar snabbt efter det att kundfakturor har skickats till kunder.

Fakturabelåning till skillnad från fakturaköp innebär inte att kreditrisken överförs till factoringföretaget utan en redovisningsenhet äger fortfarande de kundfordringar som har belånats och står även den slutliga risken om kunder inte betalar.

Factoring innebär normalt att en redovisningsenhet skapar kundfakturor som vidarebefordras till ett factoringföretag som skickar ut kundfakturorna till kunderna och även tar hand indrivningen av kundfordringar. Kunderna till redovisningsenheten skall normalt betala direkt till factoringföretaget varför upplysning om det här på måste lämnas på kundfakturan.


När en redovisningsenhet har vidarebefordrat kundfakturor till ett factoringföretag erhålls en redovisning från factoringföretaget och en inbetalning för belånade kundfakturor. En redovisningsenhet kan erhålla 70-90 % av ett fakturabelopp direkt och får sedan resterande del när kunden slutligen har betalt kundfakturan. Factoringföretag tar för sina tjänster ut avgifter per kundfaktura, avgifter vid indrivning och kanske även provision på totalt fakturabelopp.

Klassificering
En utgift för factoring och fakturabelåning som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Den del av en utgift för factoring och fakturabelåning som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.


Kostnader för factoring och fakturabelåning klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kreditförsäljningskostnader i kontogrupp 60.

Kontogrupp 60 - Övriga försäljningskostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för factoring och fakturabelåning när leverantörsfakturan har betalats eller när redovisning från factoringbolaget sker och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för factoring och fakturabelåning per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när redovisning från factoringbolaget sker beroende på vilket som inträffar tidigast.


En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för factoring och fakturabelåning värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till ett factoringföretag. En kostnad för factoring och fakturabelåning värderas till det verkliga värdet av förbrukade (utnyttjade) resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för factoring och fakturabelåning.


Moms och beskattning
Momssatsen för tjänster avseende factoring och fakturabelåning är normalt 25 % och avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Momssatsen på påminnelseavgifter, inkassoavgifter, kfm-avgifter och dröjsmålsränta som redovisas av ett finansföretag är 0 %. Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto som används för att bokföra utgiften för factoring och fakturabelåning.

En momsregistrerad person skall redovisa den ingående momsen som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms och utgiften för factoring och fakturabelåning skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms.

Kostnaden för factoring och fakturabelåning i en näringsverksamhet är en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstdeklarationen.


Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra kundfakturor till kunder (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en fakturajournal fakturerat kunder 125 000 SEK inklusive moms. Momsen är 25 000 SEK och tjänstevärdet är 100 000 SEK. Alla kundfakturor i den här fakturajournalen är föremål för fakturabelåning och har skickats till ett factoringföretag.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 125 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 25 000
3041 Tjänsteförsäljning SE, 25 % 100 000

Exempel: bokföra redovisning för fakturabelåning från factoringföretag (fakturametoden)
En redovisningsenhet har skickat kundfakturor till ett totalt värde om 125 000 SEK inklusive moms till ett factoringföretag. Redovisningsenheten har erhållit ett fakturalån om 100 000 SEK (125000*80 %) och factoringföretaget har tagit ut en avgift om 1 250 SEK inklusive moms (25 %) varför 98 750 SEK har erhållits från factoringbolaget.


Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
1512 Belånade kundfordringar (factoring) 100 000
1931 Bankgiro, affärsbanken 98 750
2811 Avräkning factoring 100 000
2641 Ingående moms SE 250
6064 Factoringavgifter 1 000

Exempel: bokföra redovisning för fakturabelåning från factoringföretag (fakturametoden)
En redovisningsenhet har skickat kundfakturor till ett totalt värde om 125 000 SEK inklusive moms till ett factoringföretag. Redovisningsenheten har erhållit ett fakturalån om 100 000 SEK (125000*80 %) och factoringföretaget har tagit ut en avgift om 1 250 SEK inklusive moms (25 %) varför 98 750 SEK har erhållits från factoringbolaget.


Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
1512 Belånade kundfordringar (factoring) 100 000
1931 Bankgiro, affärsbanken 98 750
2811 Avräkning factoring 100 000
2641 Ingående moms SE 250
6064 Factoringavgifter 1 000

Exempel: bokföra återbetalning till factoringföretag (fakturametoden)
En redovisningsenhet har skickat kundfakturor till ett totalt värde om 125 000 SEK inklusive moms till ett factoringföretag. Redovisningsenheten har tidigare erhållit ett fakturalån om 100 000 SEK (125000*80 %), kunderna har dock inte betalat inom förfallotiden och factoringföretaget utnyttjar sin regressrätt genom att återkräva sitt lämnade fakturalån. Redovisningsenheten skall återbetala 100 000 SEK till factoringföretaget.


Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
1512 Belånade kundfordringar (factoring) 100 000
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
2811 Avräkning factoring 100 000

Exempel: bokföra leverantörsfaktura från factoringföretag (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura från ett factoringföretag med ett totalt belopp om 1 250 SEK inklusive moms som avser factoringavgifter. Momsen är 250 SEK (25 %) och factoringkostnaden är 1 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 1 250
2641 Ingående moms SE 250
6064 Factoringavgifter 1 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/11/13

Kontakta bokforingstips.se