Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra fackföreningsavgifter och avgifter till fackförening (bokföring med exempel)

En arbetsgivare kan med hjälp av fullmakter från anställda åta sig att betala in fackföreningsavgifter till fackföreningar åt sina anställda medarbetare.

Fackföreningsavgiften är en medlemsavgift i en fackförening som syftar till att finansiera fackföreningens verksamhet och ge förmåner till medlemmarna i form av förhandlingshjälp, a-kassa, medlemsförsäkringar och utredningar. Det är inget krav på medlemskap i en fackförening för att få rätt till a-kassa utan det räcker med ett medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Fackföreningsavgifter är privata utgifter för anställda som är medlemmar i en fackförening men en redovisningsenhet kan åta sig att betala in dessa avgifter för sina anställda. Någon förmånsbeskattning för fackföreningsavgifter uppstår dock inte under förutsättning att den anställde betalar för avgiften med ett nettolöneavdrag så att ingen kostnad för fackföreningsavgifter uppstår i redovisningsenheten.


En arbetsgivare som skall betala in fackföreningsavgifter för sina anställda måste få fullmakter från de anställda som ger arbetsgivaren tillåtelse att göra löneavdrag för avgiften och att betala in denna till fackföreningen.

Löneavdraget för fackföreningsavgiften görs från den anställdes nettolön (nettolöneavdrag) i samband med löneutbetalningen och det är vanligt att arbetsgivaren betalar in fackföreningsavgiften till fackföreningen per den sista dagen i löneutbetalningsmånaden. Om arbetsgivaren inte har kunnat göra avdrag från lönen för fackföreningsavgiften så kommer fackföreningen kräva den anställde på avgiften.

Klassificering
Löneavdraget för fackföreningsavgifter görs som ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön och därför påverkas inte bruttolönen, arbetsgivaravgiften eller preliminärskatteavdraget.


Nettolöneavdraget för fackföreningsavgifter görs i samband med löneutbetalningen och bokförs som en kortfristig skuld i kontogrupp 27. När redovisningsenheten betalar fackföreningsavgifterna till fackföreningarna så bokförs utbetalningen mot ett konto för kassa & bank och mot skuldkontot för fackföreningsavgifter i kontogrupp 27.

Om en enskild näringsidkare, en delägare i ett handelsbolag eller en delägare i ett kommanditbolag låter det egna företaget betala för privata fackföreningsavgifter så skall detta inte redovisas som en kostnad i näringsverksamheten utan som ett eget uttag i kontogrupp 20.

Kontogrupp 19 - Kassa och bank
Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 27 - Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa nettolöneavdrag för fackföreningsavgifter när arbete har utförts och ersättningar har tjänats in om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.


En kortfristig skuld för fackföreningsavgifter skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att skulden har blivit återbetalad eller bortskriven.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar löneutbetalningar i ett löneprogram och det är viktigt att se till att alla löneutbetalningar har bokförts samt att inte löneutbetalningar har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.

Värdering
En utgift för fackföreningsavgifter värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en fackförening. Kortfristiga skulder skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden vilket i de flesta fall approximeras av det nominella belopp som skall betalas vid förfall.


Moms och beskattning
Det är ingen moms (0 %) på fackföreningsavgifter. När det gäller redovisning och betalning av personalskatter, preliminär a-skatt och arbetsgivaravgifter, tillämpas kontantprincipen som innebär att endast utbetalda ersättningar utgör underlag för personalskatterna. Kontantprincipen innebär att avdrag för preliminär a-skatt och arbetsgivaravgifter måste redovisas och betalas avseende löneförskott.

Ett nettolöneavdrag för fackföreningsavgifter innebär inte att den skattepliktiga bruttolönen reduceras vilket innebär att arbetsgivaravgiften och avdraget för preliminär a-skatt förblir oförändrade.

En redovisningsenhet skall från den kontanta bruttolönen göra avdrag för preliminär a-skatt enligt skattetabell, engångsskattetabell eller jämkning. Avdraget för den preliminära a-skatten beräknas på kontant bruttolön och skattepliktiga förmåner. Den avdragna preliminärskatten redovisas i en skattedeklaration för arbetsgivare och skall betalas till skatteverket.


En redovisningsenhet skall i skattedeklaration redovisa och till skatteverket betala arbetsgivaravgift beräknad på kontant bruttolön och skattepliktiga förmåner avseende löner. En redovisningsenhet behöver inte i skattedeklaration redovisa och till skatteverket betala arbetsgivaravgifter på gjorda semesteravsättningar eftersom någon utbetalning inte skett.

Utgifter för fackföreningsavgifter redovisas normalt aldrig som en kostnad i en redovisningsenhet eftersom avgifterna betalas via nettolöneavdrag från de anställdas lön. Om fackföreningsavgifter betalas av en redovisningsenhet och redovisas som kostnader utgör det en skattepliktig förmån för anställda.

Fackföreningsavgifter som avser delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag är inte skattemässigt avdragsgilla som kostnader i en näringsverksamhet.


Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av kortfristiga skulder i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, skall medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges.

Uppgift skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret och om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktören och andra personer i företagets ledning.


Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda.

Exempel: bokföra nettolöneavdrag för kollektivanställda arbetare (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 redovisat en bruttolön om 100 000 SEK till arbetare och gjort ett nettolöneavdrag om 4 000 SEK avseende fackföreningsavgifter. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 31 000 SEK (100000*31 %), nettolönen blir 65 000 SEK (100000-4000-31000) och arbetsgivaravgiften uppgick till 31 420 SEK (100000*31,42 %). I samband med löneutbetalningen görs en semesteravsättning om 12 000 SEK (12 %) och arbetsgivaravgiften på semesteravsättningen uppgår till 3 770 SEK (31,42 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 65 000
2710 Personalskatt 31 000
7011 Löner till kollektivanställda 100 000
2794 Fackföreningsavgifter 4 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 31 420
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
2920 Upplupna semesterlöner 12 000
7090 Förändring av semesterlöneskuld 12 000
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter 3 770
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 3 770

Exempel: bokföra utbetalning av fackföreningsavgifter (fakturametoden och kontantmetoden)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 gjort nettolöneavdrag om 4 000 SEK avseende fackföreningsavgifter som har bokförts på konto 2794. Per den sista mars år 2010 skall fackföreningsavgifterna betalas till fackföreningen.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 4 000
2794 Fackföreningsavgifter 4 000

Exempel: bokföra betalning av privat fackföreningsavgift åt delägare (eget uttag)
En redovisningsenhet har betalat den privata fackföreningsavgiften om 300 SEK för en delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag) och redovisar utbetalningen som ett eget uttag för att undvika förmånsbeskattning.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 300
2013 Eget uttag, GK 300Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/06/18

Kontakta bokforingstips.se