Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra erhållna skadestånd (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan erhålla skadestånd på grund av sakskador, felaktig rådgivning, driftavbrott och andra händelser som orsakar ekonomisk skada för redovisningsenheten.

Ekonomisk skada kan innebära ett intäktsbortfall, ökade kostnader eller ökad inkomstskatt. En redovisningsenhet som avser att kräva skadestånd av en annan part upprättar ett skriftligt skadeståndskrav som skickas till den andra parten.

När det gäller skadestånd så brukar man skilja på ideell skada och ekonomisk skada. En ideell skada kan man inte värdera rent ekonomiskt. Vid en ideell skada kan det röra sig om själsligt lidande, sveda och värk eller lyte och men. En ekonomisk skada är lättare att värdera i pengar då den innebär ett intäktsbortfall eller ökade kostnader.

Skadestånd är normalt momsfria men kan vara momspliktiga om skadeståndet avser att i efterhand justera priset för en vara eller tjänst. Om skadeståndet justerar priset för en vara eller tjänst så påverkar det här även beskattningsunderlaget för moms.

Skadestånd är skattepliktiga om de avser att kompensera för bortfall av skattepliktiga intäkter eller kompensera för skattemässigt avdragsgilla kostnader. Skadestånd som avser att kompensera för ej skattemässigt avdragsgilla kostnader såsom inkomstskatt är normalt inte skattepliktiga.

Ett ideellt skadestånd är normalt skattefritt, om ersättningen har anknytning till anställning eller näringsverksamhet är skadeståndet emellertid normalt skattepliktigt. En juridisk person kan dock normalt inte kräva att få erhålla ideella skadestånd.

Klassificering
En inkomst från skadestånd som avser ej utnyttjad skadeersättning redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att skadeersättningen har utnyttjats. När skadeersättningen har utnyttjats så omförs en skuld av ej utnyttjad skadeersättning till en intäkt i resultaträkningen.

Skadeståndskravet utgör underlag för den intäkt avseende skadestånd som redovisas. Intäkter från skadestånd hör inte till huvudverksamheten och klassificeras därför som övriga rörelseintäkter i kontogrupp 39.

Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när skadeersättning har utnyttjats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför inkomster från skadestånd när skadeståndet har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför inkomster från skadestånd när skadeståndskravet upprättats eller när inbetalning sker (beror på vilket som inträffar tidigast).

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En förlust som beror på bristande betalningsförmåga hos den som har erhållit skadeståndskravet bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
Skadeståndskrav är inte en del av den normala verksamheten men skadeståndskrav kan skapas i redovisningsenhetens fakturaprogram. En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett faktureringsprogram och kontot för kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst från skadestånd värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från den som har erhållit skadeståndskravet. En intäkt från skadestånd värderas till det verkliga värdet av utnyttjad skadeståndsersättning under en redovisningsperiod baserat på värdet av inkomster från skadestånd.

Moms och beskattning
Det är normalt ingen moms på skadestånd eftersom det normalt sett inte utgör någon ersättning för en vara eller en tjänst. Skadestånd som avser att i efterhand justera priset för en vara eller en tjänst är dock momspliktiga eftersom skadeståndet då påverkar beskattningsunderlaget för moms. Momssatsen avseende momspliktiga skadestånd beror på den momssats som tillämpas för den vara eller den tjänst som skall få sitt pris justerat.

Erhållna skadestånd som avser att ersätta en redovisningsenhet för bortfall av skattepliktiga intäkter eller som avser att ersätta en redovisningsenhet för skattemässigt avdragsgilla kostnader är skattepliktiga. Skadestånd som avser ej skattepliktiga intäkter eller ej skattemässigt avdragsgilla kostnader är skattefria för mottagaren. Skadestånd som avser att kompensera för inkomstskatt är ett exempel på ett skattefritt skadestånd, inkomstskatt är inte en skattemässigt avdragsgill kostnad.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de intäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter. Då skadestånd normalt betalas ut efter det att skadan har skett så är det vanligtvis upplupna skadeståndsintäkter som bokförs i bokslutet.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Exempel: bokföra skattepliktigt skadestånd (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt ett skadeståndskrav krävt ett annat företag på 100 000 SEK avseende intäktsbortfall vid ett driftavbrott. Inkomsten är momsfri.

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 100 000
3991 Erhållna skadestånd, skattepliktiga 100 000

Exempel: bokföra skattefritt skadestånd (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt ett skadeståndskrav krävt en revisionsbyrå på 100 000 SEK avseende felaktig rådgivning vid inkomstdeklaration. Skadeståndet avser att kompensera redovisningsenheten för ökad inkomstskatt på grund av den felaktiga rådgivningen.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
3992 Erhållna skadestånd, ej skattepliktiga 100 000

Exempel: bokföra skadestånd (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt ett skadeståndskrav krävt ett annat företag på 12 500 SEK, detta på grund av fel i levererade varor (Prisjustering). Momsen är 2 500 SEK och varuvärdet är 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
4010 Varuinköp 10 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/12/19

Kontakta bokforingstips.se