Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Bokföra erhållna rabatter, reduktion av inköpspriser (bokföring med exempel)

Erhållna rabatter från leverantörer innebär en reduktion av inköpspriser för en redovisningsenhet, leverantörer erbjuder rabatter för att uppmuntra till ett visst beteende.

Erhållna rabatter kan exempelvis vara kvantitetsrabatter, mängdrabatter, kassarabatter och återförsäljarrabatter. Erhållna rabatter som ges direkt i en leverantörsfaktura minskar fakturavärdet och erhållna rabatter som ges när en redovisningsenhet betalar en leverantörsfaktura minskar inköpsutgiften vid utbetalningstillfället.

Kvantitetsrabatter och mängdrabatter erhålls direkt i fakturan och syftar till att uppmuntra kunder till att göra stora beställningar. Kassarabatter erhålls när en redovisningsenhet har betalat en leverantörsfaktura och syftar till att uppmuntra till snabb betalning.

Återförsäljarrabatter och vanliga rabatter vid realisationer ges direkt i samband med köp och syftar till att öka försäljningen. Andra reduktioner av inköpspriser kan exempelvis vara pant som erhålls när något återlämnas även om inköpspriserna inkluderar pant vid inköpstillfället.


Lämnade rabatter innebär ett avdrag från ordinarie priser och medför att inköpsutgiften reduceras. Den ingående momsen är normalt reducerad för erhållna rabatter som ges direkt i en leverantörsfaktura eller direkt vid kontantförsäljning men skall normalt inte reduceras (krediteras) för erhållna rabatter som ges i efterhand utan att en kreditfaktura utfärdas.

Den ingående momsen måste reduceras (krediteras) för erhållna kassarabatter om leverantörsfakturan innehåller texten "vid utnyttjad kassarabatt ska beskattningsunderlaget sänkas med X SEK samt mervärdesskatten om 25 % med X SEK" eller en liknande text. Denna reduktion (kreditering) av ingående moms måste göras eftersom leverantören reducerar den utgående momsen avseende kassarabatten enligt texten på fakturan.

Klassificering
Erhållna rabatter och andra reduktioner av inköpspriser innebär en reducering av inköpsutgifter. En negativ utgift av erhållna rabatter som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.


Den del av en negativ utgift för erhållna rabatter som avser ingående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

En negativ kostnad av erhållna rabatter klassificeras som en reduktion av inköpspriser och bokförs normalt i kontogrupp 47. En redovisningsenhet behöver inte särredovisa erhållna rabatter, en redovisningsenhet som inte vill specificera erhållna rabatter kan bokföra en negativ kostnad på det konto där huvudkostnaden bokfördes/bokförs.

Kontogrupp 47 - Reduktion av inköpspriser

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.


En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför erhållna rabatter när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför erhållna rabatter när leverantörsfakturan skapades eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina inköp i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.


Värdering
En negativ utgift av erhållna rabatter värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som inbetalats eller som väntas inbetalas från en leverantör. En negativ kostnad av erhållna rabatter värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifterna.

Moms och beskattning
Den ingående momsen vid inköp av varor och tjänster från leverantörer i Sverige är 25%, 12%, 6% eller 0 % av inköpsvärdet exklusive moms. Den ingående momsen är 0 % vid inköp på import, vid inköp av tjänster från näringsidkare i andra EU-länder än Sverige och vid inköp av varor från momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige. Momssatsen är 0 % vid inköp från ej momsregistrerade personer och utländsk moms är aldrig avdragsgill som ingående moms utan får dras av som en kostnad.


Den ingående momsen är normalt reducerad för erhållna rabatter som ges direkt i en leverantörsfaktura eller direkt vid kontantförsäljning i enlighet med den momssats som gäller för de produkter vars priser har reducerats. En redovisningsenhet skall normalt inte reducera den ingående momsen (kreditera) för rabatter som erhålls i efterhand med undantag för erhållna kassarabatter.

Den ingående momsen måste reduceras (krediteras) för erhållna kassarabatter om leverantörsfakturan innehåller texten "vid utnyttjad kassarabatt ska beskattningsunderlaget sänkas med X SEK samt mervärdesskatten om 25 % med X SEK" eller en liknande text. Denna reduktion (kreditering) av ingående moms måste göras eftersom leverantören reducerar den utgående momsen avseende kassarabatten enligt texten på fakturan.

Den negativa inköpsutgiften exklusive moms för erhållna rabatter i en leverantörsfaktura skall redovisas på samma sätt i skattedeklarationen för moms som inköpsutgiften exklusive moms för de produkter som rabatterna avser.


Kostnader vid inköp av varor och tjänster för en näringsverksamhet är normalt alltid skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av lagerförändring, förutbetalda kostnaderoch upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av varulager, kostnader och pågående arbeten i årsredovisningen.

Exempel: bokföra erhållen mängdrabatt (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den ingående momsen är 2 500 SEK (25 %), varuvärdet är 12 000 SEK, frakterna är 1 000 SEK och den lämnade mängdrabatten 3 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
4011 Varuinköp 13 000
4732 Erhållna mängdrabatter 3 000

Exempel: bokföra erhållen mängdrabatt (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den ingående momsen är 2 500 SEK (25 %), varuvärdet är 12 000 SEK, frakterna är 1 000 SEK och den lämnade mängdrabatten 3 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
4011 Varuinköp 13 000
4732 Erhållna mängdrabatter 3 000

Exempel: bokföra erhållen kassarabatt (fakturametoden)
En redovisningsenhet har fått betalningsvillkoret 30 dagar netto eller 10 dagar med 2 % kassarabatt av en leverantör. Leverantörsskulden var 12 500 SEK (25 % moms) och redovisningsenheten betalade 12 250 SEK efter avdrag för kassarabatt. Den ingående momsen reduceras med 50 SEK ((250/1,25)*25 %) då leverantören på fakturan har angett att momsen skall reduceras.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 250
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms SE 50
4731 Erhållna kassarabatter 200

Exempel: bokföra erhållen mängdrabatt (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura köpt kontorsmaterial till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den ingående momsen är 2 500 SEK (25 %), varuvärdet är 12 000 SEK, frakten är 1 000 SEK och den lämnade mängdrabatten 3 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
6110 Kontorsmateriel 10 000

Exempel: bokföra erhållen kassarabatt (fakturametoden)
En redovisningsenhet har fått betalningsvillkoret 30 dagar netto eller 10 dagar med 2 % kassarabatt av en leverantör. Leverantörsskulden var 12 500 SEK (25 % moms) och redovisningsenheten betalade 12 250 SEK efter avdrag för kassarabatt. Den ingående momsen reduceras med 50 SEK ((250/1,25)*25 %) då leverantören på fakturan har angett att momsen skall reduceras. Rabatten avsåg ett inköp av kontorsmaterial.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 250
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms SE 50
6110 Kontorsmateriel 200Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/02/01

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se