Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra betalningsföreläggande till kund och erhållna kfm-avgifter (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet eller ett ombud (inkassoföretag) för en redovisningsenhet kan ansöka om betalningsföreläggande och utmätning hos kronofogden avseende kunder som inte har betalat sina fakturor inom förfallotiden.

En ansökan om betalningsföreläggande görs normalt efter det att betalningspåminnelser och inkassokrav har skickats ut. En redovisningsenhet behöver inte skicka ut betalningspåminnelser och inkassokrav innan det att en ansökan om betalningsföreläggande görs men det är god sed.

Ett betalningsföreläggande innebär att en fordran på en kund blir fastställd och att en redovisningsenhet kan gå vidare med utmätning för att kräva in sin fordran. Om en kund som erhåller ett besked om betalningsföreläggande bestrider kravet måste en redovisningsenhet gå till tingsrätten för att få sin fordran fastställd.

Avgiften för en ansökan om betalningsföreläggande är 300 SEK men denna avgift kan den sökande lägga till det fordrade beloppet i en ansökan om betalningsföreläggande. Kronofogden tar även ut en avgift om 600 SEK per år för utmätning som i första hand krävs av gäldenären men som kan faktureras den sökande om inte gäldenären kan betala avgiften. I en ansökan om betalningsföreläggande uppges det fordrade beloppet, andra kostnader som fordras av gäldenären och fordrad dröjsmålsränta.

I en ansökan om betalningsföreläggande kan en redovisningsenhet kräva ersättning för ansökningsavgift (300 SEK), eget arbete (340 SEK), påminnelseavgift (60 SEK), inkassoavgift (180 SEK), kostnader för registreringsbevis och kostnader för amorteringsplan. Den dröjmålsränta som krävs i ett betalningsföreläggande kan vara en avtalad dröjsmålsränta eller ränta enligt räntelagen (1975:635) om ingen dröjsmålsränta har avtalats.

En redovisningsenhet som inte själv vill sköta indrivningen av kundfordringar kan anlita ett godkänt inkassoföretag som sköter hela indrivningsprocessen med inkassokrav, betalningsförelägganden, utmätning, tvister i domstol och konkursanmälningar. När ett inkassoföretag anlitas för indrivning av fordringar innebär det utgifter för provision och avgifter som faktureras av inkassoföretaget.

Klassificering
En intäkt som avser ersättning för kronofogdeavgifter (kfm-avgifter) klassificeras normalt som en fakturerad kostnad eftersom dessa avgifter syftar till att kompensera för kostnader i samband med indrivning av kundfordringar. I baskontoplanen bokförs ersättning för kronofogdeavgifter (kfm-avgifter) i kontogrupp 35 och erhållen dröjsmålsränta i kontogrupp 83. En redovisningsenhets egna utgifter för kfm-avgifter som faktureras av kronofogden bokförs normalt i kontogrupp 60 i baskontoplanen.

Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader
Kontogrupp 60 - Övriga försäljningskostnader
Kontogrupp 83 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför ersättning för kronofogdeavgifter (kfm-avgifter) när kunden har betalat dessa avgifter. En redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför normalt ersättning för kronofogdeavgifter (kfm-avgifter) först när kunden har betalat avgifterna eftersom det råder stor osäkerhet gällande om kfm-avgifterna kommer erhållas.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och kontot för kassa eller kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst som avser ersättning för kronofogdeavgifter (kfm-avgifter) värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits från en kund. En intäkt som avser ersättning för kronofogdeavgifter (kfm-avgifter) värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.

Moms och beskattning
Det är ingen moms (0 %) på de avgifter som faktureras av kronofogden och det är inte heller någon moms (0 %) på den ersättning som krävs från kunden avseende dessa avgifter. Momsen på kompensation för dröjsmålsränta är också 0 %.

Inkomsten avseende ersättning för kronofogdeavgifter (kfm-avgifter) skall redovisas som "Övrig försäljning m.m." i ruta 42 i skattedeklarationen för moms.

Intäkter avseende ersättning för kronofogdeavgifter (kfm-avgifter) är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Exempel: bokföra ersättning för kfm-avgifter (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en betalning från en kund om 13 350 SEK där 12 500 SEK utgör kundfordran, 50 SEK utgör påminnelseavgift, 160 SEK utgör inkassoavgift, 300 SEK utgör ansökningsavgift och 340 SEK ersättning för eget arbete.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 13 350
1511 Kundfordran 12 500
3591 Förseningsavgifter, ej moms 850

Exempel: bokföra ersättning för kfm-avgifter (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 2 500 SEK (25 %) och varuvärdet är 10 000 SEK. En kund har betalat 13 350 SEK där 50 SEK avser påminnelseavgift, 160 SEK avser inkassoavgift, 300 SEK utgör ansökningsavgift och 340 SEK ersättning för eget arbete.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 13 350
2611 Utgående moms SE, 25 % 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 10 000
3591 Förseningsavgifter, ej moms 850

Exempel: bokföra kostnad för kfm-avgift (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en faktura från kronofogden en leverantörsskuld avseende en ansökningsavgift om 300 SEK för ett betalningsföreläggande.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 300
6062 Inkasso och KFM-avgifter 300

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/01/09

Kontakta bokforingstips.se