Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra erhållen förseningsavgift (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som säljer till andra företag eller myndigheter kan ta ut en förseningsavgift om 450 SEK efter förfallodatum enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Det krävs inte att en förseningsavgift har avtalats i förväg och förseningsavgiften kan tas ut i samband med att en betalningspåminnelse skickas ut till kunden. Ett företag som tar ut en förseningsavgift av sin kund får dock endast ta ut påminnelseavgift, inkassoavgift och avgift för amorteringsplan till den del dessa avgifter tillsammans överstiger 450 SEK.

En redovisningsenhet har normalt som indrivningsrutin att först skicka en betalningspåminnelse till en kund som inte har betalat sin faktura eftersom en sådan miss kan bero på att kunden helt enkelt har glömt att betala fakturan.

Det är inte nödvändigt att först skicka en betalningspåminnelse till kunder som inte betalar utan det är tillåtet att direkt skicka inkassokrav, ansökan om betalningsförläggande och utmätning eller ansökan om att försätta kunden konkurs. Det är dock god sed att påbörja ett indrivningsärende genom att skicka en betalningspåminnelse.

Klassificering
En intäkt som avser en förseningsavgift klassificeras normalt som en fakturerad kostnad eftersom den här avgiften syftar till att kompensera för kostnader i samband med indrivning av kundfordringar. I baskontoplanen bokförs förseningsavgifter i kontogrupp 35.

Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför en förseningsavgift när kunden har betalat den här avgiften. En redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför normalt en förseningsavgift först när kunden har betalat avgiften eftersom det råder stor osäkerhet gällande om förseningsavgiften kommer att betalas.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och kontot för kassa eller kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst som avser en förseningsavgift värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund. En intäkt som avser en förseningsavgift värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.

Moms och beskattning
Det är ingen moms (0 %) på förseningsavgift och inkomsten avseende förseningsavgifter skall redovisas som "Övrig försäljning m.m." i ruta 42 i skattedeklarationen för moms.

Intäkter avseende förseningsavgifter är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen, det är enbart allmännyttiga ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Om ett större företags verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, ska företaget lämna upplysningar om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Bedömningen av om företagets verksamhetsgrenar och marknader avviker betydligt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Exempel: bokföra erhållen förseningsavgift (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en betalning från en kund om 12 950 SEK där 12 500 SEK utgör kundfordran och 450 SEK utgör förseningsavgift.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 950
1511 Kundfordran 12 500
3591 Förseningsavgifter, ej moms 450

Exempel: bokföra erhållen förseningsavgift (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 2 500 SEK (25 %) och varuvärdet är 10 000 SEK. En kund har betalat 12 950 SEK där 450 SEK avser en förseningsavgift.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 950
2611 Utgående moms SE, 25 % 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 10 000
3591 Förseningsavgifter ej moms 450

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/01/08

Kontakta bokforingstips.se