Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Ekonomiska begrepp och bokföringsbegrepp

Inom bokföringen är det viktigt att kunna skilja på vissa ekonomiska begrepp, vilka ofta förväxlas med varandra. De begrepp som avses är inkomster, utgifter, tillgångar, skulder, eget kapital, avsättningar, eventualtillgångar, ansvarsförbindelser, inbetalningar, utbetalningar, intäkter och kostnader. Dessa ekonomiska begrepp utgör definitioner på storheter i redovisningen och dessa definitioner bestämmer när en viss affärshändelse skall bokföras och hur den här affärshändelsen skall bokföras. Vi förklarar begreppen här nedan:

Inkomst
Inkomster är ett verkligt, fastställt eller förväntat inflöde av likvida medel till en redovisningsenhet. En inkomst är ett icke periodiserat och icke klassificerat värde. En inkomst utgörs normalt av det monetära värdet av fakturerade prestationer


Utgift
Utgifter är ett verkligt, fastställt eller förväntat utflöde av likvida medel från en redovisningsenhet. En utgift är ett icke periodiserat och icke klassificerat värde. En utgift uppstår normalt då resurser har levererats eller fakturerats företaget.

Tillgång
En tillgång är enligt IFRS en resurs som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser och från vilken framtida ekonomiska fördelar väntas tillfalla redovisningsenheten. En tillgång skall redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten och att tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Tillgångar kan även sägas vara det monetära värdet av resurser som ännu inte har förbrukats.


Skuld
En skuld är enligt IFRS en befintlig förpliktelse för redovisningsenheten till följd av inträffade händelser där reglering av förpliktelsen förväntas leda till ett utflöde från redovisningsenheten av resurser som innefattar ekonomiska fördelar. En skuld skall redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar kommer att uppstå till följd av regleringen av en befintlig förpliktelse och att det belopp till vilket reglering sker kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Skulder kan även sägas vara det monetära värdet av prestationer som ännu inte har utförts men redan betalats.

Eget kapital
Eget kapital utgörs enligt IFRS av tillgångarnas restvärde (nettotillgångarna) i redovisningsenheten efter att alla skulder i redovisningsenheten har subtraherats från tillgångarna.


Avsättning
Avsättningar är enligt IFRS skulder som är osäkra med avseende på förfallotidpunkt och belopp. En avsättning skall redovisas i balansräkningen när en redovisningsenhet har en befintlig förpliktelse till följd av en tidigare händelse om det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och om det går att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet för förpliktelsen.

Eventualtillgång
En eventualtillgång är enligt IFRS en möjlig tillgång som härör från tidigare händelser och beror på osäkra framtida händelser som är utanför redovisningsenhetens kontroll. En eventualtillgång skall aldrig bokföras men det kan krävas att en upplysning lämnas om en eventualtillgång.

Ansvarsförbindelse
En ansvarsförbindelse är enligt IFRS en möjlig förpliktelse som härrör från tidigare händelser och som beror på osäkra framtida händelser som är utanför redovisningsenhetens kontroll eller en befintlig förpliktelse där det inte är sannolikt att ett utflöde av finansiella resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller att storleken på förpliktelsen inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt. En ansvarsförbindelse skall aldrig bokföras men det kan krävas att en upplysning lämnas om en ansvarsförbindelse.


Inbetalning
Inbetalningar är ett inflöde av likvida medel till en redovisningsenhet. En inbetalning sker när en kund betalar en obetald faktura till en redovisningsenhet och då ökar en likvid tillgång samtidigt som tillgången avseende kundfordringar minskar.

Utbetalning
Utbetalningar är ett utflöde av likvida medel till en redovisningsenhet. En utbetalning sker när en redovisningsenhet betalar en obetald faktura till en leverantör och då minskar en likvid tillgång samtidigt som skulden avseende leverantörsskulder minskar.

Intäkt
Intäkter är enligt IFRS en ökning av ekonomiska fördelar under en redovisningsperiod i form av inbetalningar eller ökningar av tillgångars värden eller minskningar av skuldernas värden som leder till ökningar i det egna kapitalet på annat sätt än genom tillskott från befintliga och framtida aktieägare. Intäkter redovisas i resultaträkningen då en ökning av framtida ekonomiska fördelar till följd av att en ökning av en tillgång eller att en minskning av en skuld har uppstått som kan mätas på ett tillförlitligt sätt. En intäkt kan även sägas vara det monetära värdet av utförda prestationer eller värdet av levererade varor och utförda tjänster under en period.


Kostnad
Kostnader är enligt IFRS en minskning av ekonomiska fördelar under en redovisningsperiod i form av utbetalningar eller minskningar av tillgångarnas värden eller ökningar av skuldernas värden som resulterar i minskningar av det egna kapitalet på annat sätt än genom uttag från befintliga eller framtida aktieägare. Kostnader redovisas i resultaträkningen då en minskning av framtida ekonomiska fördelar till följd av att en minskning av en tillgång eller att en ökning av en skuld har uppstått som kan mätas på ett tillförlitligt sätt. En kostnad kan även sägas vara det monetära värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en period.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-01-08

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se