Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra egna uttag av varor och eget varuuttag (bokföring med exempel)

Ett uttag av varor för privat nyttjande från ett företag till en ägare, en närstående till en ägare eller en anställd skall förmånsbeskattas.

Ett eget varuuttag innebär att en delägare, en närstående till en delägare eller att en anställd tar ut varor eller andra tillgångar för privat nyttjande från en näringsverksamhet. Ett eget uttag av varor beskattas som en försäljning för enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag, delägare i kommanditbolag och närstående till sådana delägare.

När en anställd tar ut varor från sin arbetsgivare beskattas uttaget som en skattepliktig förmån och när en passiv delägare tar ut varor från ett aktiebolag eller en ekonomisk förening så beskattas uttaget som utdelning.

Uttagsbeskattning för egna varuuttag kan bli aktuellt när en näringsverksamhet läggs ned, om delägarna överför tillgångarna i näringsverksamheten till sig själva.

Klassificering
En inkomst vid egna uttag av varor som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av utleveranser av varor. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

Den del av en inkomst vid egna uttag av varor som avser utgående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

En intäkt vid egna uttag av varor klassificeras normalt som en huvudintäkt (kontogrupp 34), om intäkten avser försäljning som hör till huvudverksamheten i en redovisningsenhet. En intäkt vid egna uttag av varor kan också klassificeras som fakturerade kostnader och rörelsens sidointäkter.

För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debitering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73 eller som en kostnad och en intäkt.

Kontogrupp 34 - Försäljning, egna uttag
Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader
Kontogrupp 36 - Rörelsens sidointäkter
Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och kontot för kassa eller kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst vid egna uttag av varor värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som motsvarar marknadsvärdet inklusive moms för de uttagna varorna. En intäkt vid egna uttag av varor värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.

Moms och beskattning
Vid egna varuuttag kan det förekomma tre momssatser, 25%, 12% och 6%. En momsregistrerad person i Sverige är skyldig att redovisa utgående moms eller justera bort den ingående momsen vid egna uttag av varor, detta gäller dock bara om avdrag för ingående moms tidigare gjorts för varorna.

Den utgående momsen skall beräknas på det lägsta av anskaffningsvärdet (inköpspriset) och marknadsvärdet för varorna. En person som inte är momsregistrerad skall inte ta ut någon utgående moms vid egna uttag av varor.

Den momspliktiga försäljningsinkomsten exklusive moms vid egna uttag av varor skall redovisas som "Momspliktiga uttag" i ruta 06 i skattedeklarationen för moms. Den utgående momsen skall tas upp som "Utgående moms 25 %" i ruta 10, som "Utgående moms 12 %" i ruta 11 eller som "Utgående moms 6 %" i ruta 12 i skattedeklarationen för moms.

Förmånsbeskattning för en anställd innebär att uttag av varor skall beskattas som kontant bruttolön genom avdrag för preliminärskatt och redovisning av arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. En anställd kan undvika förmånsbeskattning genom att helt och hållet betala för den skattepliktiga förmånen via ett nettolöneavdrag. Avdrag för preliminär a-skatt görs bara i den mån det finns bruttolön att göra avdrag från, något avdrag för preliminär a-skatt görs inte om bara förmånen tas upp i lönekörningen.

En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag redovisar ett eget uttag av varor som en skattepliktig intäkt. För en delägare som inte är anställd i ett aktiebolag eller i en ekonomisk förening tas ett eget varuuttag upp som skattepliktig utdelning, i lönekörningen eller enbart i delägarens inkomstdeklaration. Om avdrag för ingående moms gjorts gällande varuuttaget så måste redovisningsenheten justera tillbaka ingående moms eller redovisa utgående moms på förmånsvärdet. Delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan undvika förmånsbeskattning genom att bokföra utgifterna för egna varuuttag som egna uttag i kontogrupp 20.

Intäkter vid egna uttag av varor är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen och det är enbart allmännyttiga ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Exempel: bokföra eget uttag av varor (uttagsbeskattning)
En delägare har tagit ut en vara till sig själv som har ett marknadsvärde (försäljningspris) om 12 500 SEK inklusive moms. Inköpspriset för denna vara är 4 000 SEK exklusive moms och avdrag för ingående moms har gjorts med 1 000 SEK (25 %).

Konto Benämning Debet Kredit
2011 Egna uttag av varor och tjänster 12 500
2612 Utgående moms på egna uttag, 25 % 1 000
3401 Egna uttag momspliktiga, 25 % 4 000
3404 Egna uttag, momsfria 7 500

Exempel: bokföra eget uttag av varor för anställd (kostnadsmetod)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 betalat ut en bruttolön om 100 000 SEK till tjänstemän och tagit upp en skattepliktig förmån för eget uttag av varor om 25 000 SEK. En anställd har tagit ut en TV som har ett försäljningspris (marknadsvärde) om 25 000 SEK inklusive moms, inköpspriset för denna TV är 10 000 SEK exklusive moms och redovisningsenheten har gjort ett avdrag om 2 500 SEK som ingående moms vid inköpet. Den avdragna ingående momsen justeras tillbaka genom att bokföras som varukostnad. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 38 750 SEK (jämkning 31 %), nettolönen blir 61 250 SEK (100000-38750) och arbetsgivaravgiften uppgick till 39 275 SEK (125000*31,42 %).

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 61 250
2710 Personalskatt 38 750
7211 Löner till tjänstemän 100 000
7389 Övriga kostnader för förmåner 25 000
7399 Motkonto skattepliktiga förmåner 25 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 39 275
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 7 855
2641 Ingående moms SE 2 500
4010 Varuinköp 2 500

Exempel: bokföra eget uttag av varor för anställd (intäktsmetod)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 tagit upp en skattepliktig förmån för eget uttag av varor om 25 000 SEK. En anställd har tagit ut en TV som har ett försäljningspris (marknadsvärde) om 25 000 SEK inklusive moms, inköpspriset för denna TV är 10 000 SEK exklusive moms och redovisningsenheten har gjort ett avdrag om 2 500 SEK som ingående moms vid inköpet. Arbetsgivaravgiften uppgick till 7 855 SEK (25000*31,42 %) och något avdrag för preliminär a-skatt görs inte eftersom det inte finns någon bruttolön att göra avdrag från.

Konto Benämning Debet Kredit
7389 Övriga kostnader för förmåner 25 000
2612 Utgående moms på egna uttag, 25 % 2 500
3401 Egna uttag momspliktiga, 25 % 10 000
3404 Egna uttag, momsfria 12 500
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 7 855
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 7 855

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/12/14

Kontakta bokforingstips.se