Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra eget uttag och egna uttag (bokföring med exempel)

Egna uttag är uttag av pengar, uttag av egendom och uttag av inkomster som görs av ägare eller medlemmar till ett företag eller en förening.

Ett eget uttag i ett aktiebolag kan exempelvis göras genom utdelning, återbetalning av aktieägartillskott, koncernbidrag eller genom återbetalning av lån från aktieägare. I en ekonomisk förening kan ett eget uttag göras genom utdelning, återbetalning av medlemsinsats eller genom återbetalning av lån från medlemmar.

Ägare i aktiebolag och medlemmar i ekonomiska föreningar får normalt lön utbetald från den juridiska personen för att klara sina löpande levnadskostnader. En enskild näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag gör egna uttag för att kunna täcka sina levnadskostnader. Egna uttag kan innebära ett uttag av rena pengar eller att företaget betalar ägarens privata utgifter.

I ett aktiebolag eller en ekonomisk förening är det normalt förbjudet att låna ut pengar till en aktieägare eller en medlem eftersom det ses som förtäckt lön. Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening kan däremot skattefritt återbetala lån som en aktieägare eller en medlem har givit till aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen. Förbjudna lån skall beskattas som lön eller utdelning beroende på om ägaren eller medlemmen är anställd i den juridiska personen eller inte, läs mer om förbjudna lån här.

När egendom såsom varor eller andra tillgångar tas ut av en ägare eller medlem skall uttagsbeskattning ske om utgiften för varorna eller tillgångarna tidigare har bokförts som kostnad eller tillgång. Uttagsbeskattning innebär att uttaget skall bokföras som en vanlig försäljning till marknadsvärdet inklusive moms (inkomst). Om avdrag gjorts för ingående moms vid inköpet av de uttagna varorna skall dessutom utgående moms redovisas på det lägsta av anskaffningsvärdet (inköpspriset) eller marknadsvärdet.

Ett eget uttag påverkar inte resultaträkningen i ett företag och inte heller det beskattningsbara resultatet utan påverkar enbart balansräkningen. Ett eget uttag när en ägare eller en medlem har erhållit bolagets eller föreningens inkomster på eget konto påverkar resultatet på grund av att inkomsten inäktförs. Ett eget uttag är inte det samma som lön.

Klassificering
Egna uttag av ägare eller medlemmar i juridiska personer såsom aktiebolag och ekonomiska föreningar görs normalt genom att en skuld till aktieägaren eller medlemmen minskas (debeteras). Egna uttag som görs av enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag eller delägare i kommanditbolag görs normalt alltid som ett eget uttag av eget kapital för den specifika ägaren.

Egna uttag i enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag bokförs oftast i eget kapital. En enskild näringsidkare har oftast konto 2010 till konto 2019 som konton för sitt egna kapital. Delägare i handelsbolag och kommanditbolag har egna konton för sitt egna kapital, ägare 1 har konto 2010 till konto 2019, ägare 2 har konto 2020 till konto 2029 och så vidare.

Löpande egna uttag bokförs normalt i kontogrupp 28 när det gäller aktieägare och medlemmar i ekonomiska föreningar och i kontogrupp 20 när det gäller enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag.

Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder
Kontogrupp 20 - Eget kapital

Erkännande
Ett eget uttag bokförs när en ägare eller en medlem har gjort ett uttag från redovisningsenheten i form av likvida medel, tillgångar eller genom uttag av inkomster.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Om ett företag eller en förening har väldigt många ägare eller medlemmar som löpande gör egna uttag kan det vara nödvändigt med ett sidordnat register till bokföringen för att hålla reda på respektive ägares eller medlems egna uttag.

Värdering
Ett eget uttag värderas till det nominella värde i redovisningsvalutan som erlagts eller som väntas erläggas i samband med ett eget uttag.

Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra eget uttag (enskild näringsidkare)
En enskild näringsidkare har tagit ut 10 000 SEK från företagets bankkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 10 000
2013 Egna uttag 10 000

Exempel: bokföra eget uttag (delägare i handelsbolag)
Delägare nummer 3 i ett handelsbolag har låtit handelsbolaget betala fakturan för en dator som delägaren skall använda privat. Fakturabeloppet var 12 500 SEK inklusive moms.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 12 500
2033 Eget uttag, KL 12 500

Exempel: bokföra eget uttag (medlem i ekonomisk förening)
En medlem i en ekonomisk förening har har låtit föreningen betala fakturan för en dator som medlemmen skall använda privat. Fakturabeloppet var 12 500 SEK inklusive moms.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro 12 500
2891 Avräkning, JS 12 500

Exempel: bokföra eget uttag (aktieägare i aktiebolag)
En aktieägare i ett aktiebolag har har låtit bolaget betala fakturan för en dator som aktieägaren skall använda privat. Fakturabeloppet var 12 500 SEK inklusive moms.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro 12 500
2893 Avräkning, PE 12 500

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2015/03/31

Kontakta bokforingstips.se