Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra eget uttag av tjänster (bokföring med exempel)

Ett eget uttag av tjänster från en näringsverksamhet till delägare, närstående till delägare eller anställda för deras privata bruk skall förmånsbeskattas.

Ett eget uttag av tjänster innebär att en delägare, en närstående till en delägare eller en anställd utnyttjar ett företags tjänster för privat bruk utan att erlägga marknadsmässig ersättning. Tjänster kan exempelvis vara arbete på fastighet, uthyrning, rådgivning, biltvättning och en tidningsprenumeration.

Ett eget uttag av tjänster beskattas som en försäljning för enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag, delägare i kommanditbolag och närstående till sådana delägare. När en anställd tar ut tjänster från sin arbetsgivare beskattas uttaget som en skattepliktig förmån (förmånsbeskattning) och när en passiv delägare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening tar ut tjänster så beskattas uttaget som utdelning.


Klassificering
En inkomst vid egna uttag av tjänster som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av utförande av tjänster. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

Den del av en inkomst vid egna uttag av tjänster som avser utgående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

En intäkt vid egna uttag av tjänster klassificeras normalt som en huvudintäkt i kontogrupp 34, detta om intäkten avser försäljning som hör till huvudverksamheten i en redovisningsenhet. En intäkt vid egna uttag av varor och tjänster kan också klassificeras som fakturerade kostnader och rörelsens sidointäkter.


För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debitering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73 eller som en kostnad och en intäkt.

Kontogrupp 34 - Försäljning, egna uttag
Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader
Kontogrupp 36 - Rörelsens sidointäkter
Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.


Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och kontot för kassa eller kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst vid egna uttag av tjänster värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som motsvarar det verkliga värdet av de nedlagda kostnaderna inklusive utgående moms. En intäkt vid egna uttag av tjänster värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.


Moms och beskattning
Vid egna uttag av tjänster är den normala momssatsen 25 %, momssatserna 12 %, 6 % och 0 % kan också förekomma. En momsregistrerad person måste redovisa utgående moms på momspliktiga interna tjänster. När det gäller externa tjänster så kan en redovisningsenhet bokföra ingående moms som en kostnad istället för att redovisa utgående moms för egna uttag av tjänster.

Ett uttag av tjänster redovisas som en försäljning värderat till det verkliga värdet av de nedlagda kostnaderna. I en momsregistrerad person skall utgående moms redovisas på det verkliga värdet av de nedlagda kostnaderna för interna tjänster och det här gäller även för kostnader som är momsfria (exempelvis personalkostnader), moms tas ut med den procentsats som gäller för tjänsten. En person som inte är momsregistrerad skall inte ta ut någon utgående moms vid egna uttag av tjänster.


Den momspliktiga försäljningsinkomsten exklusive moms vid egna uttag av tjänster skall redovisas som "Momspliktiga uttag" i ruta 06 i skattedeklarationen för moms. Den utgående momsen skall tas upp som "Utgående moms 25 %" i ruta 10, som "Utgående moms 12 %" i ruta 11 eller som "Utgående moms 6 %" i ruta 12 i skattedeklarationen för moms.

Förmånsbeskattning för en anställd innebär att en skattepliktig förmån skall beskattas som kontant bruttolön genom avdrag för preliminärskatt och redovisning av arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. En anställd kan undvika förmånsbeskattning genom att helt och hållet betala för den skattepliktiga förmånen via ett nettolöneavdrag. Avdrag för preliminär a-skatt görs bara i den mån det finns bruttolön att göra avdrag från, något avdrag för preliminär a-skatt görs inte om bara förmånen tas upp i lönekörningen.


En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tar upp egna uttag av tjänster som en skattepliktig intäkt, i bokföringen eller enbart i deklarationen. För en delägare som inte är anställd i ett aktiebolag tas ett eget uttag av tjänster upp som skattepliktig utdelning, i lönekörningen eller enbart i delägarens inkomstdeklaration.

Intäkter vid egna uttag av tjänster är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen, det är enbart ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.

En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.


Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna.

Exempel: bokföra eget uttag av tjänster (eget uttag)
En delägare i ett byggföretag har låtit sina anställda göra arbete på delägarens egna bostadsfastighet till en total kostnad om 100 000 SEK exklusive moms. Den utgående momsen på uttaget av tjänster är 25 000 SEK (25 %).

Konto Benämning Debet Kredit
2011 Egna uttag av varor och tjänster 125 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 25 000
3401 Egna uttag momspliktiga, 25 % 100 000

Exempel: bokföra eget uttag av tjänster (eget uttag)
En delägare i ett företag har låtit en advokat bistå honom med juridisk hjälp gällande en privat tvist och betalat advokatens faktura med firmans likvida medel. Utbetalningen till advokaten bokförs som ett eget uttag så att vi slipper bokföra en försäljning.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 500
2013 Övriga egna uttag 12 500

Exempel: bokföra eget uttag av tjänster till en anställd (intäktsmetod)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 tagit upp en skattepliktig förmån för eget uttag av tjänster om 25 000 SEK. En anställd har fått juridisk rådgivning från den egna firman, den utgående momsen är 5 000 SEK och tjänstevärdet är 20 000 SEK. Arbetsgivaravgiften uppgick till 7 855 SEK (25000*31,42 %) och något avdrag för preliminär a-skatt görs inte eftersom det inte finns någon bruttolön att göra avdrag från.


Konto Benämning Debet Kredit
7389 Övriga kostnader för förmåner 25 000
2612 Utgående moms på egna uttag, 25 % 5 000
3401 Egna uttag momspliktiga, 25 % 20 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 7 855
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 7 855Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/12/14

Kontakta bokforingstips.se