Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra eget kapital (bokföring med exempel)

Eget kapital är residualvärdet i en redovisningsenhets balansräkning och utgör substansvärdet för ägarnas eller medlemmarnas andelar i en redovisningsenhet.

Enligt IFRS utgörs eget kapital av tillgångarnas restvärde (nettotillgångarna) i redovisningsenheten efter att alla skulder i redovisningsenheten har subtraherats från tillgångarna.

Det egna kapitalet i en balansräkning har en nära koppling till resultaträkningen då förändringar i det egna kapitalet många gånger först redovisas i resultaträkningen innan resultatet förs över från resultaträkningen till eget kapital i balansräkningen. Vid vissa tillfällen sker bokföringen mot eget kapital direkt utan att redovisas i resultaträkningen.

Eget kapital i en redovisningsenhet kan exempelvis förändras vid transaktioner med ägarna, vid försäljning av varor och tjänster, vid inköp av varor och tjänster eller vid värdeförändringar av poster i balansräkningen. Insättningar från ägarna såsom vid ett aktiebolags bildande eller vid en nyemission ökar tillgångarnas värde utan att avsättningarna eller skulderna ökar i värde. Uttag från ägarna såsom vid en aktieutdelning minskar tillgångarnas värde utan att avsättningarna eller skulderna förändrar sitt värde.

Klassificering
Det egna kapitalet i en redovisningsenhet specificeras på olika poster för att visa de insatser som har gjorts av ägarna eller medlemmarna, det ansamlade resultatet och årets resultat med mera. De enskilda posternas benämning i eget kapital beror på den företagsform som redovisningsenheten har och det informationsbehov som redovisningsenhetens intressenter har. Eget kapital bokförs och redovisas i kontogrupp 20.

Kontogrupp 20 - Eget kapital

Erkännande
Transaktioner som sker direkt mot eget kapital bokförs när transaktionerna har skett och årets resultat bokförs normalt i samband med bokslutet när resultatet har beräknats.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
Det monetära värdet för eget kapital beräknas som tillgångar minus avsättningar och skulder. Det egna kapitalet i en redovisningsenhet påverkas av de värdeförändringar som sker när det gäller tillgångar, avsättningar och skulder.

Det förekommer inga värderingsprinciper eller värderingsregler för eget kapital eftersom det egna kapitalet utgör ett restvärde som beror på de tillgångar, avsättningar och skulder som finns i redovisningsenheten samt deras värdering.

Det egna kapitalet i en redovisningsenhet ökar när tillgångarna ökar, när avsättningarna minskar eller när skulderna minskar. Det egna kapitalet i en redovisningsenhet minskar när tillgångarna minskar, när avsättningarna ökar eller när skulderna ökar.

Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) i förvaltningsberättelsen lämna förslag till dispositioner beträffande bolagets eller föreningens vinst eller förlust. I en ekonomisk förening skall, om föreningen är moderföretag, dessutom lämnas uppgift om belopp som enligt årsredovisningarna för företag inom koncernen skall föras över från fritt eget kapital i koncernen till bundet eget kapital.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra eget kapital i aktiebolag (aktiekapital)
En aktiebolag har bildats och ett aktiekapital om 100 000 SEK har satts in på bolagets bankkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 100 000
2081 Aktiekapital 100 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/05/27

Kontakta bokforingstips.se