Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra eget kapital i handelsbolag och kommanditbolag (bokföring med exempel)

Eget kapital i ett handelsbolag eller kommanditbolag är den andel av tillgångarna i bolaget som delägarna kan tillgodoräkna sig själva.

Eget kapital är den residual som blir kvar när värdet för avsättningarna och skulderna har dragits av från värdet av tillgångarna. Eget kapital i ett handelsbolag eller kommanditbolag kan ses som bolagets skuld till delägarna även om det inte är korrekt att använda ordet skuld. Eget kapital i ett handelsbolag eller kommanditbolag beräknas som värdet av tillgångar minus värdet av avsättningarna och skulder enligt balansräkningen.

En delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag kan löpande under ett räkenskapsår bokföra egna insättningar som ökar värdet för eget kapital och bokföra egna uttag som minskar värdet av eget kapital. I samband med bokslutet bokförs årets resultat i eget kapital och om resultatet är positivt så ökar värdet på eget kapital och om resultatet är negativt så minskar värdet på eget kapital.

En delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag kan inte vara anställd i bolaget utan får göra egna uttag när han eller hon behöver pengar för sina levnadskostnader. Handelsbolag och kommanditbolag är egna juridiska personer men resultatet (vinsten eller förlusten) skall beskattas hos de enskilda delägarna. Inkomstskatt som betalas för delägare av ett handelsbolag eller kommanditbolag bokförs som ett eget uttag.

Klassificering
Det egna kapitalet i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag specificeras på olika poster för att visa de insatser som har gjorts av delägarna, det ansamlade resultatet för delägarna och årets resultat för delägarna med mera.

Eget kapital ökar i kredit då det egna kapitalet befinner sig på kreditsidan i balansräkningen. Eget kapital i ett handelsbolag eller kommanditbolag bokförs på konton med nummer från 2010 till 2019 för delägare 1, på konton med nummer 2020 till 2029 för delägare 2 och så vidare i enlighet med baskontoplanen.

2010 Eget kapital, delägare 1
2011 Egna varuuttag
2012 Avräkning för skatter och avgifter
2013 Övriga egna uttag
2016 Förändring i fond för verkligt värde
2017 Årets kapitaltillskott
2018 Övriga egna insättningar
2019 Årets resultat, delägare 1

Konto 2010 skall visa det egna kapitalet för delägare 1 vid början av varje nytt räkenskapsår och övriga konton med nummer mellan 2011 och 2019 skall användas för transaktioner i eget kapital under ett räkenskapsår. Konto 2020 skall visa det egna kapitalet för delägare 2 vid början av varje nytt räkenskapsår och övriga konton med nummer mellan 2021 och 2029 skall användas för transaktioner i eget kapital under ett räkenskapsår.

När ett handelsbolag eller kommanditbolag har skapat ett nytt bokföringsår bör de ingående balanserna som finns registrerade för transaktionskontona i eget kapital (2011-2019, 2021-2029 osv.) nollas ut och bokföras mot konto 2010 (2020 osv.) så att saldot på konto 2010 (2020 osv.) visar den ingående balansen för eget kapital.

Erkännande
Transkationer som sker direkt mot eget kapital bokförs när transaktionerna har skett och årets resultat bokförs normalt i samband med bokslutet när resultatet har beräknats.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
Det monetära värdet för eget kapital beräknas som tillgångar minus avsättningar och skulder. Det egna kapitalet i en redovisningsenhet påverkas av de värdeförändringar som sker när det gäller tillgångar, avsättningar och skulder.

Det förekommer inga värderingsprinciper eller värderingsregler för eget kapital eftersom det egna kapitalet utgör ett restvärde som beror på de tillgångar, avsättningar och skulder som finns i redovisningsenheten samt deras värdering.

Det egna kapitalet i en redovisningsenhet ökar när tillgångarna ökar, när avsättningarna minskar eller när skulderna minskar. Det egna kapitalet i en redovisningsenhet minskar när tillgångarna minskar, när avsättningarna ökar eller när skulderna ökar.

Exempel: bokföra omföring av eget kapital i handelsbolag (nytt räkenskapsår)
Den bokföringsansvarige i ett handelsbolag har precis startat upp ett nytt bokföringsår i sitt bokföringsprogram och skall nolla ut de ingående balanserna för transaktionskontona i eget kapital avseende delägare 1 mot konto 2010. De ingående balanserna är -10 000 (kredit) för egna insättningar, 3 000 (debet) för egna uttag och -20 000 (kredit) för årets resultat.

Konto Benämning Debet Kredit
2019 Årets resultat, KL 20 000
2013 Egna uttag, KL 3 000
2018 Egna insättningar, KL 10 000
2010 Eget kapital, KL 27 000

Exempel: bokföra omföring av eget kapital i handelsbolag (nytt räkenskapsår)
Den bokföringsansvarige i ett handelsbolag har precis startat upp ett nytt bokföringsår i sitt bokföringsprogram och skall nolla ut de ingående balanserna för transaktionskontona i eget kapital avseende delägare 2 mot konto 2020. De ingående balanserna är -10 000 (kredit) för egna insättningar, 3 000 (debet) för egna uttag och -20 000 (kredit) för årets resultat.

Konto Benämning Debet Kredit
2029 Årets resultat, PSA 20 000
2023 Egna uttag, PSA 3 000
2028 Egna insättningar, PSA 10 000
2020 Eget kapital, PSA 27 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2023/12/26

Kontakta bokforingstips.se