Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra eget kapital i ekonomisk förening (bokföring med exempel)

Eget kapital i en ekonomisk förening är den andel av tillgångarna i föreningen som kan tillskrivas medlemmarna. Eget kapital i en ekonomisk förening är det bokföringsmässiga värdet för medlemmarnas andelar i föreningen.

Eget kapital i en ekonomisk förening beräknas genom att värdet för avsättningarna och skulderna subtraheras från värdet av tillgångarna. Eget kapital i en ekonomisk förening är värdet av nettotillgångarna i föreningen.

En ekonomisk förening måste ha minst 3 medlemmar och kan bildas med 0 kronor i eget kapital då det inte finns något minimikrav på eget kapital för en ekonomisk förening. En ekonomisk förening måste ha stadgar och i stadgarna framgår det bland annat vilka insatser som föreningens medlemmar skall göra. Inbetalda insatser till en ekonomisk förening bokförs på konto 2083 och på det här kontot bokförs också uttag av insatser när en medlem lämnar den ekonomiska föreningen.

En bostadsrättsförening kan i sina stadgar ange att en upplåtelseavgift skall betalas av föreningens medlemmar utöver insatsen. Insatsen i en bostadsrättsförening baseras normalt enbart på yta och upplåtelseavgiften syftar till att justera för skillnader i marknadsvärde på grund av lägenheternas läge. Upplåtelseavgiften är en del av bundet eget kapital och skall redovisas skilt från inbetalda insatser. Upplåtelseavgiften utgör en inbetald insats som baseras på andra beräkningsgrunder jämfört med insatskapitalet.

En ekonomisk förening får i enlighet med bestämmelser i de egna stadgarna göra insatsemissioner för att därigenom flytta utdelningsbart kapital till icke utdelningsbart kapital. En insatsemission innebär att medel överförs från fritt eget kapital till bundet eget kapital på konto 2087. En medlem som går ut ur den ekonomiska föreningen har rätt att återfå sina tillgodoförda medlemsinsatser i insatsemissioner.

En ekonomisk förening har om det finns föreskrivet i stadgarna en möjlighet att tillskjuta kapital genom förlagsinsatser som även kan göras av andra än medlemmar i föreningen. En ekonomisk förening skall upprätta ett förlagsandelsbevis för varje förlagsinsats och förlagsinsatser skall redovisas skilt från medlemsinsatser.

Klassificering
Det egna kapitalet i en ekonomisk förening specificeras på olika poster för att visa de insatser som har gjorts av medlemmarna, det ansamlade resultatet och årets resultat med mera. Eget kapital ökar i kredit då det egna kapitalet befinner sig på kreditsidan i balansräkningen. Eget kapital i en ekonomisk förening bokförs på konton med nummer från 2080 till 2099 i enlighet med baskontoplanen.

2080 Bundet eget kapital
2083 Inbetalda insatser
2084 Upplåtelseavgifter
2085 Uppskrivningsfond
2086 Förlagsinsatser
2087 Insatsemission
2088 Fond för yttre underhåll
2090 Fritt eget kapital
2091 Balanserad vinst eller förlust
2092 Mottagna/lämnade koncernbidrag
2095 Fusionsresultat
2096 Fond för verkligt värde
2097 Överkursfond
2098 Vinst eller förlust från föregående år
2099 Årets resultat

Eget kapital i en ekonomisk förening består av både bundet och fritt eget kapital precis som i ett aktiebolag och bundet eget kapital får inte delas ut till medlemmarna i en medlemsåterbäring (vinstutdelningen). När en medlem går ut ur en ekonomisk förening får medel tas från inbetalda insatser (2083) och insatsemission (2087) för att medlemmen skall återfå tillgodoförda medlemsinsats.

Erkännande
Transaktioner som sker direkt mot eget kapital bokförs när transaktionerna har skett och årets resultat bokförs normalt i samband med bokslutet när resultatet har beräknats.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
Det monetära värdet för eget kapital beräknas som tillgångar minus avsättningar och skulder. Det egna kapitalet i en redovisningsenhet påverkas av de värdeförändringar som sker när det gäller tillgångar, avsättningar och skulder.

Det förekommer inga värderingsprinciper eller värderingsregler för eget kapital eftersom det egna kapitalet utgör ett restvärde som beror på de tillgångar, avsättningar och skulder som finns i redovisningsenheten samt deras värdering.

Det egna kapitalet i en redovisningsenhet ökar när tillgångarna ökar, när avsättningarna minskar eller när skulderna minskar. Det egna kapitalet i en redovisningsenhet minskar när tillgångarna minskar, när avsättningarna ökar eller när skulderna ökar.

Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra inbetalda medlemsinsatser i ekonomisk förening (kontobetalning)
En ekonomisk förening har erhållit medlemsinsatser från 50 nya medlemmar om 100 000 SEK som har satts in på föreningens bankkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 100 000
2083 Inbetalda insatser 100 000

Exempel: bokföra återbetalning av medlemsinsats i ekonomisk förening (kontobetalning)
En medlem har gått ur en ekonomisk förening och har fått sin medlemsinsats om 2 000 SEK återbetald till sitt privata konto.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 2 000
2083 Inbetalda insatser 2 000

Exempel: bokföra medlemsåterbäring till medlemmar i ekonomisk förening (kontobetalning)
Enligt beslut på föreningsstämman skall 500 000 SEK av de balanserade vinstmedlen delas ut till föreningens medlemmar.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 500 000
2098 Vinst eller förlust från föregående år 400 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 100 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/05/28

Kontakta bokforingstips.se