Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra eget kapital i bostadsrättsförening (bokföring med exempel)

Eget kapital i en bostadsrättsförening är den andel av tillgångarna i föreningen som kan tillskrivas medlemmarna. Eget kapital i en bostadsrättsförening är det bokföringsmässiga värdet för medlemmarnas andelar i föreningen.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med syftet att upplåta bostäder till föreningens medlemmar i fastigheter som ägs av bostadsrättsföreningen. Eget kapital i en bostadsrättsförening beräknas genom att värdet för avsättningarna och skulderna subtraheras från värdet av tillgångarna. Eget kapital i en bostadsrättsförening är värdet av nettotillgångarna i föreningen.

En bostadsrättsförening måste ha minst 3 medlemmar, ha antagit stadgar, utsett styrelse och utsett minst en revisor. I stadgarna skall det framgå vilka insatser som föreningens medlemmar initalt skall göra samt vilken upplåtelseavgift som skall erläggas. Insatsen i en bostadsrättsförening baseras normalt enbart på yta och upplåtelseavgiften syftar till att justera för skillnader i marknadsvärde på grund av lägenheternas läge.

En bostadsrättsförening kan från det balanserade resultatet, i enlighet med beslut från en föreningsstämma, överföra medel till en fond för yttre underhåll som räknas till det bundna egna kapitalet. En överföring till en fond för yttre underhåll görs i en bostadsrättsförening i enlighet med en underhållsplan för att bostadsrättsföreningen skall kunna försäkra sig om att det finns kapital för framtida yttre underhåll.

En bostadsrättsförening kan även ha en fond för inre underhåll men en sådan fond är avsedd att användas av medlemmarna själva för underhåll i den egna lägenheten. En fond för inre underhåll utgör en kortfristig skuld till medlemmarna i föreningen och olika medlemmar kan ha olika stor del av den inre fonden för underhåll beroende på de avgifter som betalats till fonden och de uttag som har gjorts från fonden.

Klassificering
Det egna kapitalet i en bostadsrättsförening specificeras på olika poster för att visa de insatser som har gjorts av medlemmarna, det ansamlade resultatet och årets resultat med mera. Eget kapital ökar i kredit då det egna kapitalet befinner sig på kreditsidan i balansräkningen. Eget kapital i en bostadsrättsförening bokförs på konton med nummer från 2080 till 2099 i enlighet med baskontoplanen.

2080 Bundet eget kapital
2083 Inbetalda insatser
2084 Förlagsinsatser
2085 Uppskrivningsfond
2087 Insatsemission
2088 Fond för yttre underhåll
2090 Fritt eget kapital
2091 Balanserad vinst eller förlust
2092 Mottagna/lämnade koncernbidrag
2095 Fusionsresultat
2096 Fond för verkligt värde
2097 Överkursfond
2098 Vinst eller förlust från föregående år
2099 Årets resultat

Eget kapital i en bostadsrättsförening består av både bundet och fritt eget kapital precis som i ett aktiebolag och bundet eget kapital får inte delas ut till medlemmarna i en medlemsåterbäring (vinstutdelningen).

Erkännande
Transkationer som sker direkt mot eget kapital bokförs när transaktionerna har skett och årets resultat bokförs normalt i samband med bokslutet när resultatet har beräknats.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
Det monetära värdet för eget kapital beräknas som tillgångar minus avsättningar och skulder. Det egna kapitalet i en redovisningsenhet påverkas av de värdeförändringar som sker när det gäller tillgångar, avsättningar och skulder.

Det förekommer inga värderingsprinciper eller värderingsregler för eget kapital eftersom det egna kapitalet utgör ett restvärde som beror på de tillgångar, avsättningar och skulder som finns i redovisningsenheten samt deras värdering.

Det egna kapitalet i en redovisningsenhet ökar när tillgångarna ökar, när avsättningarna minskar eller när skulderna minskar. Det egna kapitalet i en redovisningsenhet minskar när tillgångarna minskar, när avsättningarna ökar eller när skulderna ökar.

Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra inbetalda medlemsinsatser i bostadsrättsförening (kontobetalning)
En nybildad bostadsrättsförening har sålt en bostadsrätt till en ny medlem och har erhållit 1 300 000 SEK i medlemsinsats och 300 000 SEK i upplåtelseavgift.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 1 600 000
2083 Inbetalda insatser 1 300 000
2084 Upplåtelseavgifter 300 000

Exempel: bokföra fond för yttre underhåll i bostadsrättsförening (stämmobeslut)
Föreningsstämman har enligt ett stämmoprotokoll beslutat att det disponibla resultatet skall fördelas till fonden för yttre underhåll med 200 000 SEK och att resterande medel skall balanseras i ny räkning.

Konto Benämning Debet Kredit
2098 Vinst eller förlust från föregående år 300 000
2088 Fond för yttre underhåll 200 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 100 000

Exempel: bokföra fond för inre underhåll i bostadsrättsförening (kontobetalning)
En viss summa av varje medlems totala månadsavgift sätts av till en fond för inre underhåll och den månaden uppgår månadsavgifterna totalt till 110 000 SEK varav 1 000 SEK sätts av till fonden för inre underhåll.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 110 000
3011 Årsavgifter, momsfria 109 000
2831 Fond för inre underhåll 1 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/05/28

Kontakta bokforingstips.se