Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra eget kapital i aktiebolag (bokföring med exempel)

Eget kapital i ett aktiebolag är den andel av tillgångarna i aktiebolaget som indirekt ägs av aktieägarna. Eget kapital i ett aktiebolag är det samlade bokföringsmässiga värdet för samtliga aktieägares aktier i ett aktiebolag.

Eget kapital i ett aktiebolag beräknas som värdet av tillgångarna minus värdet av avsättningarna och skulderna i aktiebolaget. Eget kapital i ett aktiebolag kan sägas vara värdet av nettotillgångarna i aktiebolaget.

Ett aktiebolag bildas när stiftarna för aktiebolaget har tecknat alla aktier i aktiebolaget och undertecknat stiftelseurkunden. Ett aktiebolag ägs av dess aktieägare och varje aktieägare har en ägarandel motsvarande antalet innehavda aktier i förhållande till det totala antalet aktier i aktiebolaget. En aktie i ett aktiebolag motsvarar en ägarandel i aktiebolaget och ger innehavaren rätt att rösta på bolagsstämmor samt rätt till del i aktiebolagets egna kapital.

Ett aktiebolag kan vara privat eller publikt och om aktierna i ett aktiebolag skall kunna handlas på en allmän marknadsplats så måste aktiebolaget vara publikt. Ett privat aktiebolag måste ha ett aktiekapital om minst 25 000 SEK och ett publikt aktiebolag måste ha ett aktiekapital om minst 500 000 SEK.

När ett aktiebolag bildas så tillförs aktiekapitalet den likvid som erläggs av de aktieägare som tecknar aktier i aktiebolaget. Aktiekapitalet kan efter dess bildande ökas genom nyemission, fondemission eller genom uppskrivning av värdet på anläggningstillgångar. Aktiekapitalets monetära värde dividerat med det totala antalet aktier i ett aktiebolag utgör aktierna kvotvärde.

Klassificering
Det egna kapitalet i ett aktiebolag specificeras på olika poster för att visa de insatser som har gjorts av aktieägarna, det ansamlade resultatet och årets resultat med mera. Eget kapital ökar i kredit då det egna kapitalet befinner sig på kreditsidan i balansräkningen. Eget kapital i ett aktiebolag bokförs på konton med nummer från 2080 till 2099 i enlighet med baskontoplanen.

2080 Bundet eget kapital
2081 Aktiekapital
2082 Ej registrerat aktiekapital
2085 Uppskrivningsfond
2086 Reservfond
2090 Fritt eget kapital
2091 Balanserad vinst eller förlust
2092 Mottagna/lämnade koncernbidrag
2093 Erhållna aktieägartillskott
2094 Egna aktier
2095 Fusionsresultat
2096 Fond för verkligt värde
2097 Överkursfond
2098 Vinst eller förlust från föregående år
2099 Årets resultat

Det egna kapitalet i ett aktiebolag delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital där det bundna egna kapitalet inte kan delas ut till aktieägaren i en aktieutdelning.

Erkännande
Transaktioner som sker direkt mot eget kapital bokförs när transaktionerna har skett och årets resultat bokförs normalt i samband med bokslutet när resultatet har beräknats.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
Det monetära värdet för eget kapital beräknas som tillgångar minus avsättningar och skulder. Det egna kapitalet i en redovisningsenhet påverkas av de värdeförändringar som sker när det gäller tillgångar, avsättningar och skulder.

Det förekommer inga värderingsprinciper eller värderingsregler för eget kapital eftersom det egna kapitalet utgör ett restvärde som beror på de tillgångar, avsättningar och skulder som finns i redovisningsenheten samt deras värdering.

Det egna kapitalet i en redovisningsenhet ökar när tillgångarna ökar, när avsättningarna minskar eller när skulderna minskar. Det egna kapitalet i en redovisningsenhet minskar när tillgångarna minskar, när avsättningarna ökar eller när skulderna ökar.

Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra insättning av aktiekapital i kontanter (kontantemission)
En privat aktiebolag har bildats och ett aktiekapital om 100 000 SEK har satts in på bolagets bankkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 100 000
2081 Aktiekapital 100 000

Exempel: bokföra insättning av aktiekapital i apportegendom (apportemission)
En privat aktiebolag har bildats och stiftarna har tecknat aktier i bolaget genom att sätta in maskiner till ett värde om 100 000 SEK i aktiebolaget.

Konto Benämning Debet Kredit
1211 Maskiner 100 000
2081 Aktiekapital 100 000

Exempel: bokföra utdelning från aktiebolag (kontobetalning)
Årsstämman i ett aktiebolag har enligt ett bolagsstämmoprotokoll beslutat att dela ut 100 000 SEK och att balansera resterande vinstmedel i ny räkning. Utdelningen betalas ut till aktieägarnas bankkonton.

Konto Benämning Debet Kredit
2098 Vinst eller förlust från föregående år 300 000
1941 Bankkonto affärsbanken 100 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 200 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2021/01/04

Kontakta bokforingstips.se