Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Upplupet anskaffningsvärde och effektivräntemetoden

Effektivräntemetoden är en värderingsmetod som innebär att en tillgång eller skuld värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) och att den beräknade värdeförändringen (effektivräntan) redovisas som ränteintäkt eller räntekostnad i resultaträkningen.

Effektivräntemetoden innebär att ränteintäkter respektive räntekostnader fördelas över den återstående livslängden för en tillgång eller skuld. Fordringar, finansiella skulder och tillgångar som hålls till förfall skall enligt IFRS redovisas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Upplupet anskaffningsvärde är egentligen detsamma som diskonterat nuvärde.

Upplupet anskaffningsvärde (diskonerat nuvärde) approximeras oftast av det nominella värdet för en tillgång eller skuld för att bokföringen och redovisningen skall bli hanterbar. En kundfordran som förfaller till betalning inom 1 månad behöver knappast värderas till upplupet värde enligt effektivräntemetoden utan kan värderas till det nominella belopp som väntas efter en månad.


Effektivräntemetoden innebär att räntan för en tillgång eller skuld beräknas genom att det bokförda värdet för tillgången eller skulden multipliceras med effektivräntan i procent och att differensen mellan ränteintäkt/räntekostnad och kupongränta läggs till det bokförda värdet för tillgången eller skulden. Den effektivränta som används skall vara den marknadsränta som gällde när tillgången anskaffades eller då skulden upptogs.

Det upplupna anskaffningsvärdet enligt effektivräntemetoden kan även beräknas genom att man gör en nuvärdesberäkning vid slutet av varje räkenskapsår och räntekostnaden utgörs då av skillnaden mellan årets nuvärde och föregående års nuvärde plus erlagd kupongränta.

Vi tänker oss att en redovisningsenhet utfärdar en obligation till ett nominellt värde om 100 000 SEK som förfaller inom 5 år till en ränta om 8 % som betalas en gång per år när marknadsräntan är 10 %. De löpande räntebetalningarna är 8 000 SEK per år och obligationen ges ut med rabatt eftersom marknadsräntan är högre jämfört med kupongräntan på obligationen. Nuvärdet för obligationen vid utfärdandet är 92 418 SEK ((8000)*((1-(1+0,10)^-5)/0,10))+100000/(1,10^5). Upplupet anskaffningsvärde och räntekostnad i slutet av varje år fram till förfall redovisas i nedanstående tabell.


År Bokfört värde Räntekostnad Kupong Differens (ränta-kupong)
1 93 660 9 242 8 000 1 242
2 95 026 9 366 8 000 1 366
3 96 528 9 502 8 000 1 502
4 98 181 9 653 8 000 1 653
5 100 000 9 819 8 000 1 819

Exempel: värdering till upplupet anskaffningsvärde
En redovisningsenhet har ett utestående lån i form av en utfärdad obligation med en kupongränta om 8 000 SEK per år. Obligationen gavs ut med rabatt och redovisningsenheten fick låna 92 418 SEK men måste återbetala 100 000 SEK efter fem år. Värdeförändringen och räntekostnaden bokförs enligt nedan då effektivräntan är 10 % eller 9 242 SEK (92418*10%) under det första året.


Konto Benämning Debet Kredit
1930 Checkkonto 8 000
8411 Räntekostnad obligationslån 8 000
2313 Upplupen ränta obligationslån 1 242
8451 Orealiserad värdeförändring skulder 1 242Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-01-15

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se