Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra dropshipping, försäljning utan lager (bokföring med exempel)

Dropshipping är en affärsmodell som innebär att man bedriver handel (e-handel) utan att behöva ha ett eget varulager, varorna skickas direkt från leverantören till slutkunden efter lagd order. Den leverantör som ansvarar för att tillverka en produkt, lagerhålla en produkt och skicka en produkt till slutkunden kallas för "Dropshipper".

Att sälja varor via dropshipping innebär en lägre risk jämfört med att själv behöva köpa in och lagerhålla produkter, det är också smidigt att snabbt byta inriktning om försäljningen går dåligt eller om man tillfälligt vill följa trender.

Vid dropshipping är det viktigt att man hittar pålitliga leverantörer som kan leverera till slutkund. Man behöver också läsa på om de produkter som man vill sälja och ha en fysisk adress för att kunna ta emot returer och reklamationer. Man måste dessutom ha kolla på regler kring CE-märkning, import, export och skatter.

En försäljning av varor via dropshipping regleras normalt av köpvillkor enligt ett köpeavtal eller enligt lagar som reglerar köp av varor (köplagen och konsumentköplagen). Köpvillkor vid en varuförsäljning reglerar bland annat betalningsvillkor, leveranssätt, leveransvillkor och hur felaktigheter i varan skall hanteras.

Leveransvillkoren avgör vem som skall stå för frakt och försäkring och vanligast vid varuförsäljning är att säljaren ordnar med frakten men låter köparen betala den. Köpvillkoren kan även ange att köparen skall betala expeditionsavgift, faktureringsavgift och dröjsmålsränta vid för sen betalning med mera.

Vid en varuförsäljning kan betalningen för varor ske genom förskottsbetalning, kontantbetalning eller genom betalning av kundfaktura efter en viss kredittid. Den normala kredittiden för kundfakturor är 30 dagar och en försenad betalning kan innebära att en redovisningsenhet måste skicka betalningspåminnelser, skicka inkassokrav, begära utmätning hos kronofogden eller försätta kunden i konkurs.

Klassificering
En inkomst vid varuförsäljning som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av leveranser av varor. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

Den del av en inkomst vid varuförsäljning som avser utgående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

En intäkt vid varuförsäljning klassificeras som en huvudintäkt om intäkten avser försäljning som hör till huvudverksamheten i en redovisningsenhet. En intäkt vid försäljning av varor kan också klassificeras som fakturerade kostnader och rörelsens sidointäkter. Intäktskorrigeringar såsom lämnade kassarabatter vid tidig betalning och mängdrabatter bokförs som en debiterad intäkt i kontogrupp 37.

Kostnader för varor vid försäljning via dropshipping klassificeras som inköp av varor och material. Leveranskostnader förknippade med ett inköp av varor såsom kostnader för frakt, spedition, hantering, expedition och faktureringsavgifter klassificeras också som inköp av varor och material och bokförs tillsammans med varuinköpet.

Den del av en utgift för varuinköp som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter
Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter
Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader
Kontogrupp 36 - Rörelsens sidointäkter
Kontogrupp 37 - Intäktskorrigeringar
Kontogrupp 40 - Inköp av varor och material
Kontogrupp 45 - Övriga momspliktiga inköp
Kontogrupp 47 - Reduktion av inköpspriser
Kontogrupp 49 - Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför varuförsäljning till kunder när kunden har betalat och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför varuförsäljning när faktura skapas eller när inbetalning sker (beror på vilket som inträffar tidigast).

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför varuinköp när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför inköp av varor när leverantörsfakturan skapades eller när utbetalning sker (beror på vilket som inträffar tidigast).

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för kassa eller kundfordran i bokföringen.

En redovisningsenhet registrerar sina inköp av varor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En inkomst vid försäljning av varor värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund. En intäkt vid försäljning av varor till kunder värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.

En utgift vid inköp av varor värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till leverantören. En kostnad för varor värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för varor. En vara förbrukas vid försäljning, användning eller utrangering.

Vid försäljning till utlandet eller vid inköp från utlandet kan det vara så att fakturan är utställd i en valuta som skiljer sig från redovisningsvalutan. Inkomster och utgifter skall alltid bokföras i redovisningsvalutan, därför får man räkna om beloppet i utländsk valuta till växelkursen på fakturadagen. Eventuella valutakursdifferenser bokförs när betalning sker.

Moms och beskattning
När normala momsen vid försäljning till personer i Sverige och icke momsregistrerade personer i andra EU-länder är 25 %, men momsen på vissa varor och tjänster kan vara 12 %, 6 % eller 0 %. En momsregistrerad person behöver inte ta ut moms vid försäljning till personer utanför EU (export) eller vid försäljning till momsregistrerade personer i andra EU-länder.

Försäljningsinkomsten exklusive moms vid momspliktig försäljning till personer i Sverige eller till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige skall tas upp i ruta 05 som "Momspliktig försäljning som inte ingår i någon annan ruta nedan" i skattedeklarationen för moms. Den utgående momsen skall tas upp som "Utgående moms 25 %" i ruta 10, som "Utgående moms 12 %" i ruta 11 eller som "Utgående moms 6 %" i ruta 12 i skattedeklarationen för moms.

Vid försäljning av varor till personer i länder utanför EU eller till näringsidkare i andra EU-länder än Sverige förekommer följande rutor i skattedeklarationen för moms:
35 - Försäljning av varor till annat EU-land
36 - Försäljning av varor utanför EU
38 - Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel

När normala momsen vid inköp av varor och tjänster från momsregistrerade personer i Sverige är 25 % men det förekommer även att momsen är 12 %, 6 % eller 0 %. En momsregistrerad person får avdrag för momsen vid inköp som ingående moms och en icke momsregistrerad person bokför momsen som en kostnad. Utländsk moms som har fakturerats av en utländsk person är aldrig avdragsgill som ingående moms utan får endast dras av som kostnad.

En momsregistrerad svensk person som köper in varor från en annan momsregistrerad person i ett annat EU-land har omvänd skattskyldighet som innebär att både utgående och ingående moms skall redovisas på inköpet. Omvänd skattskyldighet för moms tillämpas även vid inköp från ett land utanför EU (import) och vid inköp av vissa varor i Sverige.

Vid inköp av varor från utlandet och i vissa fall från Sverige förekommer följande rutor i skattedeklarationen för moms:
20 - Inköp av varor från annat EU-land
21 - Inköp av tjänster från ett annat EU-land, enligt huvudregeln
23 - Inköp av varor i Sverige
30 - Utgående moms 25 %
31 - Utgående moms 12 %
32 - Utgående moms 6 %
37 - Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel

Vid dropshipping kan trepartshandel uppkomma, vid en trepartsaffär skall mellanmannen redovisa inköpet som "Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel" i ruta 37 i skattedeklarationen för moms och försäljningen som "Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel" i ruta 38 i skattedeklarationen för moms. En mellanman vid ett trepartsinköp av varor inom EU skall inte redovisa utgående och ingående moms i skattedeklarationen för moms. Trepartshandel av varor inom EU innebär att det är tre momsregistrerade personer inom EU som är inblandade i en affär där mellanmannen är både inköpare och säljare.

Intäkter vid försäljning av varor är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen, det är enbart allmännyttiga ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Kostnader vid inköp av varor är normalt skattemässigt avdragsgilla utgifter i inkomstdeklarationen om dessa kostnader inte avser privat utnyttjade varor som inte har uttagsbeskattat.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.

I bokslutet inventeras och värderas varulagret och de kostnader för varor som hör till den aktuella redovisningsperioden beräknas, detta kan bland annat föranleda bokföring av lagerförändring, förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Exempel: bokföra inköp av varor från Sverige vid dropshipping (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den ingående momsen är 2 500 SEK, varuvärdet är 9 000 SEK och frakten är 1 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
4011 Varuinköp 10 000

Exempel: bokföra inköp av varor från ett annat EU-land än Sverige vid dropshipping (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 10 000 EUR. Varuvärdet är 9 000 EUR, frakten är 1 000 EUR och valutakursen är 10 SEK per EUR. Redovisningsenheten har lämnat sitt VAT-nummer till säljaren och försäljningen är momsfri.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 100 000
4011 Varuinköp 100 000
4599 Justering, omvänd moms 100 000
4515 Inköp varor EU, 25 % 100 000
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % 25 000
2645 Ingående moms utland 25 000

Exempel: bokföra trepartsinköp av varor för mellanman inom EU vid dropshipping (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 10 000 EUR som levereras till en kund i ett annat EU-land. Varuvärdet är 9 000 EUR, frakten är 1 000 EUR och valutakursen är 10 SEK per EUR. Redovisningsenheten har lämnat sitt VAT-nummer till säljaren och försäljningen är momsfri.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 100 000
4055 Trepartsförvärv varor EU 100 000

Exempel: bokföra inköp av varor från person i land utanför EU vid dropshipping(fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura köpt varor till ett totalt värde om 10 000 USD. Varuvärdet är 9 000 USD, frakten är 1 000 USD och valutakursen är 10 SEK per USD.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 100 000
4011 Varuinköp 100 000

Exempel: bokföra tull och moms enligt tullräkning vid dropshipping (fakturametoden)
En redovisningsenhet har fått en tullräkning från tullverket där det framgår att tullvärdet är 100 000 SEK och att tull och andra avgifter uppgår till 20 000 SEK. Den tillämpade momssatsen för dessa varor är 25 % enligt svenska momsregler, momsen beräknas till 30 000 SEK (120000 * 0,25).

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 20 000
4011 Varuinköp 20 000
4599 Justering, omvänd moms 120 000
4545 Import av varor, 25 % 120 000
2615 Utgående moms varuimport, 25 % 30 000
2645 Ingående moms utland 30 000

Exempel: bokföra försäljning av varor till kunder i Sverige vid dropshipping (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 2 500 SEK (25 %), varuvärdet är 9 000 SEK och frakter har fakturerats med 1 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 12 500
2611 Utgående moms SE, 25 % 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 9 000
3520 Fakturerade frakter SE, 25 % 1 000

Exempel: bokföra försäljning av varor till kund i land utanför EU vid dropshipping (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor om totalt 10 000 USD till en kund i USA. Varuvärdet är 9000 USD, 1000 USD är frakter och växelkursen är 10 SEK per USD.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
3522 Fakturerade frakter, export 10 000
3105 Försäljning varor till land utanför EU 90 000

Exempel: bokföra försäljning av varor till näringsidkare i annat EU-land än Sverige vid dropshipping (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor om totalt 10 000 EUR till en näringsidkare i Frankrike. Varuvärdet är 9000 EUR, 1000 EUR är frakter och växelkursen är 10 SEK per EUR.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
3521 Fakturerade frakter, EU-land 10 000
3108 Försäljning varor till annat EU-land, momsfri 90 000

Exempel: bokföra trepartsförsäljning av varor för mellanman inom EU vid dropshipping (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor till ett totalt värde om 10 000 EUR som levereras till en kund i ett annat EU-land. Varuvärdet är 9 000 EUR, frakten är 1 000 EUR och valutakursen är 10 SEK per EUR. Redovisningsenheten har lämnat sitt VAT-nummer till säljaren och försäljningen är momsfri.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
3109 Trepartsförsäljning varor till annat EU-land, momsfri 100 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2022/11/11

Kontakta bokforingstips.se