Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra crowdfunding, gräsrotsfinansiering (bokföring med exempel)

Crowdfunding eller gräsrotsfinansiering är en finansieringsform som innebär att en stor grupp av personer bidrar med likvida medel eller andra tillgångar till en redovisningsenhet, med eller utan motprestation.

En redovisningsenhet som har en affärsidé kan presentera denna på en marknadsplats för crowdfunding, oftast en webbplats på Internet. I en kampanj för gräsrotsfinansiering anges de villkor som gäller för finansiering och förverkligandet av idén. En redovisningsenhet kan erbjuda en motprestation till bidragsgivarna i form av varor, tjänster, ränta eller utdelning. En kampanj kan också vara utformad utan någon form av motprestation, rena donationer.

Motprestationer vid gräsrotsfinansiering kan exempelvis vara sponsring, annonsering, gratis nyttjande av företagets tjänster, rabatter eller leverans av varor. Motprestationen behöver inte avse de produkter (varor och tjänster) som företaget erbjuder.

Klassificering
En inkomst vid crowdfunding som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av levererade varor eller utförda tjänster. Inkomst som ger bidragsgivarna andelar redovisas som eget kapital och inkomst som ger bidragsgivarna skuldebrev redovisas som en långfristig eller en kortfristig skuld.

När motprestationer i form av varor eller tjänster har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen. En intäkt vid leverans av varor eller utförda tjänster klassificeras normalt som en huvudintäkt och bokförs i kontogrupp 30 till 34 i baskontoplanen.

Ränta som en redovisningsenhet betalar på skulder redovisas normalt som en finansiell kostnad i kontogrupp 84. Utdelning till aktieägare redovisas som en minskning av eget kapital i kontogrupp 20.

En redovisningsenhet får normalt betala en avgift till den marknadsplats som hanterar en insamlingskampanj, en sådan avgift klassificeras normalt som en bankkostnad och bokförs i kontogrupp 65.

Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter
Kontogrupp 65 - Övriga externa tjänster
Kontogrupp 84 - 84 Räntekostnader och liknande resultatposter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför inkomst från crowdfunding när inbetalning skett. En redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför inkomst från crowdfunding när faktura skapas eller när inbetalning sker, beror på vilket som inträffar tidigast.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett faktureringsprogram och kontot för kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst vid crowdfunding värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas. En intäkt vid försäljning av varor och tjänster värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av inkomsterna.

Moms och beskattning
Crowdfunding som ger en motprestation i form av en vara eller en tjänst utgör momspliktig försäljning om det finns en direkt koppling mellan leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten och den ersättning som har betalats. En donation eller en symbolisk motprestation i samband med donationen anses inte vara momspliktig försäljning. Om finansiärerna får andelar eller skuldebrev i samband med en gräsrotsfinansiering så behöver ingen utgående moms redovisas, finansiärerna blir då delägare eller långivare till redovisningsenheten.

När normala momsen vid försäljning till personer i Sverige och icke momsregistrerade personer i andra EU-länder är 25 %, men momsen på vissa varor och tjänster kan vara 12 %, 6 % eller 0 %. En momsregistrerad person behöver inte ta ut moms vid försäljning till personer utanför EU (export) eller vid försäljning till momsregistrerade personer i andra EU-länder.

Försäljningsinkomsten exklusive moms vid momspliktig försäljning till personer i Sverige eller till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige skall tas upp i ruta 05 som "Momspliktig försäljning som inte ingår i någon annan ruta nedan" i skattedeklarationen för moms. Den utgående momsen skall tas upp som "Utgående moms 25 %" i ruta 10, som "Utgående moms 12 %" i ruta 11 eller som "Utgående moms 6 %" i ruta 12 i skattedeklarationen för moms.

Vid försäljning till personer i länder utanför EU eller till näringsidkare i andra EU-länder än Sverige förekommer följande rutor i skattedeklarationen för moms:
35 - Försäljning av varor till annat EU-land
36 - Försäljning av varor utanför EU
38 - Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel
39 - Försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EU-land enligt huvudregeln
40 - Övrig försäljning av tjänster omsatta utanför Sverige

Intäkter avseende varor, tjänster, donationer och gåvor vid crowdfunding är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen, det är enbart allmännyttiga ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda respektiv upplupna intäkter. En redovisningsenhet bör periodisera upplupna räntekostnader avseende räntebärande skulder om de upplupna räntekostnaderna är väsentliga.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter och skulder i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Exempel: bokföra finansiell crowdfunding (nyemisson)
En redovisningsenhet har genomfört en insamlingskampanj via Kickstarter (USA) och erhållit 200 000 SEK exklusive en avgift om 5 000 SEK. Bidragsgivarna erhåller aktier som motprestation. Nyemissionen har registrerats hos bolagsverket. Aktiekapitalet skall tillgodoföras 100 000 SEK och överkursfonden skall tillgodoföras 100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankkonto 205 000
2081 Aktiekapital 100 000
2097 Överkursfond 100 000
1930 Bankkonto 5 000
6570 Bankkostnader 5 000
4599 Justering, omvänd moms 5 000
4531 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % 5 000
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % 1 250
2645 Ingående moms utland 1 250

Exempel: bokföra finansiell crowdfunding (lån)
En redovisningsenhet har genomfört en insamlingskampanj och erhållit 200 000 SEK (ingen avgift). Bidragsgivarna erhåller skuldebrev som motprestation och skulden bedöms vara långfristig.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankkonto 200 000
2399 Övriga långfristiga skulder 200 000

Exempel: bokföra crowdfunding från personer i Sverige (donation)
En redovisningsenhet har genomfört en insamlingskampanj riktad mot personer i Sverige och erhållit 200 000 SEK (ingen avgift). Redovisningsenheten har inte erbjudit någon motprestation, en ren donation.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankkonto 200 000
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri 200 000

Exempel: bokföra crowdfunding från personer i Sverige (inbetalning)
En redovisningsenhet har genomfört en insamlingskampanj riktad mot personer i Sverige som innebär att bidragsgivarna skall erhålla varor motsvarande inbetalt belopp. Redovisningsenheten har erhållit 125 000 SEK för att finansiera produktionen av varorna, momsen är 25 000 SEK och varuvärdet är 100 000 SEK. Varorna kommer att levereras vid ett senare tillfälle.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 125 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 25 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 100 000
3499 Justering av försäljning, ej moms 100 000
2420 Förskott från kunder 100 000

Exempel: bokföra crowdfunding från personer i USA (inbetalning)
En redovisningsenhet har genomfört en insamlingskampanj riktad mot personer i USA som innebär att bidragsgivarna skall erhålla varor motsvarande inbetalt belopp. Redovisningsenheten har erhållit 100 000 SEK för att finansiera produktionen av varorna. Varorna kommer att levereras vid ett senare tillfälle.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
3105 Försäljning varor till land utanför EU 100 000
3499 Justering av försäljning, ej moms 100 000
2420 Förskott från kunder 100 000

Exempel: bokföra crowdfunding från näringsidkare i Tyskland (inbetalning)
En redovisningsenhet har genomfört en insamlingskampanj riktad mot näringsidkare i Tyskland som innebär att bidragsgivarna skall erhålla varor motsvarande inbetalt belopp. Redovisningsenheten har erhållit 100 000 SEK för att finansiera produktionen av varorna. Varorna kommer att levereras vid ett senare tillfälle.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
3108 Försäljning varor till annat EU-land, momsfri 100 000
3499 Justering av försäljning, ej moms 100 000
2420 Förskott från kunder 100 000

Exempel: bokföra crowdfunding (leverans)
En redovisningsenhet har genomfört en insamlingskampanj som innebär att bidragsgivarna skall erhålla varor motsvarande inbetalt belopp. Redovisningsenheten har tidigare bokfört ett förskott motsvarande 100 000 SEK och har nu levererat varorna till bidragsgivarna, förskottet omförs till en intäkt.

Konto Benämning Debet Kredit
3499 Justering av försäljning, ej moms 100 000
2420 Förskott från kunder 100 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/01/08

Kontakta bokforingstips.se