Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra bruttolöneavdrag och avdrag från bruttolönen (bokföring med exempel)

Ett bruttolöneavdrag är ett löneavdrag som görs direkt från den kontanta bruttolönen för en anställd vilket minskar den skattepliktiga lönen och arbetsgivaravgiften för arbetsgivaren.

En redovisningsenhet och en anställd kan komma överens om att den anställde skall betala för skattefria och/eller skattepliktiga förmåner genom ett bruttolöneavdrag i exempelvis en löneväxling. Ett bruttolöneavdrag innebär att den kontanta bruttolönen minskar vilket medför mindre avdrag för preliminär a-skatt och lägre arbetsgivaravgifter.

Om en anställd betalar för skattepliktiga förmåner via ett bruttolöneavdrag innebär det inte att förmånsvärdet får reduceras utan de skattepliktiga förmånerna måste ändå tas upp till förmånsbeskattning i lönebeskedet utan avdrag. Bruttolöneavdrag som görs för skattefria förmåner som inte får bytas mot kontanter, exempelvis personalvårdsförmåner, medför att den skattefria förmånen blir en skattepliktig förmån.


En löneväxling mellan förmåner och bruttolöneavdrag innebär att den anställde får en lägre kontant bruttolön och därmed försämrade sociala förmåner när det gäller sjukpenning, pension, tjänstepension, semesterlön och föräldrapenning.

Klassificering
En utgift för löner som avser ej utförda tjänster (löneförskott) redovisas som en tillgång fram tills dess att tjänsterna har utförts åt redovisningsenheten. När tjänsterna har utförts så omförs en tillgång av ej utförda tjänster till en kostnad i resultaträkningen.

Ett bruttolöneavdrag innebär att personalkostnaderna minskar när det gäller bruttolön, semesteravsättning, pensionsavsättningar, arbetsmarknadsförsäkringar och arbetsgivaravgifter.

Bruttolöneavdrag för kollektivanställda arbetare klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 70. Bruttolöneavdrag för tjänstemän och företagsledare klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 72. Den del av utgiften för löner som betalas ut till anställda bokförs mot kassa & bank i kontogrupp 19 och den del som avser preliminär a-skatt bokförs mot ett skuldkonto för personalskatter i kontogrupp 27.


Kostnader för semesteravsättningar till tjänstemän och företagsledare bokförs i kontogrupp 72, kostnader för semesteravsättningar till kollektivanställda arbetare bokförs i kontogrupp 70 och kostnader för arbetsgivaravgifter bokförs i kontogrupp 75.

Kontogrupp 19 - Kassa och bank
Kontogrupp 27 - Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Kontogrupp 70 - Löner till kollektivanställda
Kontogrupp 72 - Löner till tjänstemän och företagsledare
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa bruttolöneavdrag för löner när arbete har utförts och ersättningar har tjänats in om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.


En personalkostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet på grund av felaktigt utbetald lön eller dyligt skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar löneutbetalningar i ett löneprogram och det är viktigt att se till att alla löneutbetalningar har bokförts samt att inte löneutbetalningar har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.

Värdering
En utgift för löner värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en anställd. En kostnad för löner värderas till det verkliga värdet av utnyttjade tjänster (intjänade ersättningar) under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för löner.


Moms och beskattning
Det är ingen moms (0 %) på utgifter som löner. När det gäller redovisning och betalning av personalskatter, preliminär a-skatt och arbetsgivaravgifter, tillämpas kontantprincipen som innebär att endast utbetalda ersättningar utgör underlag för personalskatterna. Kontantprincipen innebär att avdrag för preliminär a-skatt och arbetsgivaravgifter måste redovisas och betalas avseende löneförskott.

Ett bruttolöneavdrag innebär att den skattepliktiga lönen reduceras vilket innebär ett reducerat avdrag för preliminär a-skatt, en reducering av arbetsgivaravgiften och en reducering av framtida arbetsgivaravgifter för semesterlön.

En redovisningsenhet skall från den kontanta bruttolönen göra avdrag för preliminär a-skatt enligt skattetabell, engångsskattetabell eller jämkning. Avdraget för den preliminära a-skatten beräknas på kontant bruttolön och skattepliktiga förmåner. Den avdragna preliminärskatten redovisas i en skattedeklaration för arbetsgivare och skall betalas till skatteverket.


En redovisningsenhet skall i skattedeklaration redovisa och till skatteverket betala arbetsgivaravgift beräknad på kontant bruttolön och skattepliktiga förmåner avseende löner. En redovisningsenhet behöver inte i skattedeklaration redovisa och till skatteverket betala arbetsgivaravgifter på gjorda semesteravsättningar eftersom någon utbetalning inte skett.

Personalkostnader avseende löner (bruttolön, semesteravsättning och arbetsgivaravgifter m.m.) i en näringsverksamhet är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader. Utgifter för löner som betalas ut i månaden efter intjänandemånaden är upplupna kostnader som skall periodiseras i bokslutet.


En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, skall medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges.

Uppgift skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret och om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktören och andra personer i företagets ledning.

Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda.


Exempel: bokföra bruttolöneavdrag för kollektivanställda arbetare (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 redovisat en bruttolön om 103 000 SEK till arbetare, gjort ett bruttolöneavdrag om 3 000 SEK och tagit upp en skattepliktig bilförmån om 3 000 SEK. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 31 930 SEK (103000*31 %), nettolönen blir 68 070 SEK (103000-3000-31930) och arbetsgivaravgiften uppgick till 32 362 SEK (103000*31,42 %).

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 68 070
2710 Personalskatt 31 930
7011 Löner till kollektivanställda 103 000
7018 Bruttolöneavdrag, kollektivanställda 3 000
7385 Kostnader för fri bil 3 000
7399 Motkonto skattepliktiga förmåner 3 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 32 362
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 942

Exempel: bokföra bruttolöneavdrag för tjänstemän (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 redovisat en bruttolön om 103 000 SEK till tjänstemän, gjort ett bruttolöneavdrag om 3 000 SEK och tagit upp en skattepliktig bilförmån om 3 000 SEK. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 31 930 SEK (103000*31 %), nettolönen blir 68 070 SEK (103000-3000-31930) och arbetsgivaravgiften uppgick till 32 362 SEK (103000*31,42 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 68 070
2710 Personalskatt 31 930
7211 Löner till tjänstemän 103 000
7218 Bruttolöneavdrag, tjänstemän 3 000
7385 Kostnader för fri bil 3 000
7399 Motkonto skattepliktiga förmåner 3 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 32 362
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 942

Exempel: bokföra bruttolöneavdrag för företagsledare (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 redovisat en bruttolön om 103 000 SEK till företagsledare, gjort ett bruttolöneavdrag om 3 000 SEK och tagit upp en skattepliktig bilförmån om 3 000 SEK. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 31 930 SEK (103000*31 %), nettolönen blir 68 070 SEK (103000-3000-31930) och arbetsgivaravgiften uppgick till 32 362 SEK (103000*31,42 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 68 070
2710 Personalskatt 31 930
7221 Löner till företagsledare 103 000
7228 Bruttolöneavdrag, företagsledare 3 000
7385 Kostnader för fri bil 3 000
7399 Motkonto skattepliktiga förmåner 3 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 32 362
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 942Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/03/19

Kontakta bokforingstips.se