Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra bostadsförmån och förmån av fri bostad (bokföring med exempel)

En skattepliktig bostadsförmån innebär att en redovisningsenhet tillhandahåller och bekostar en bostad som får disponeras av en anställd eller en delägare, för boende eller fritidsändamål.

En skattepliktig bostadsförmån kan avse boende i småhus, bostadsrätt, lägenhet, semesterbostad eller andra boendeformer som bekostas av en redovisningsenhet. Kringtjänster för en bostad såsom fri elektricitet, fritt garage, fria möbler, fri trädgårdsskötsel, fritt larm, fria städtjänster och fri kabel-TV ingår inte i en bostadsförmån.

Klassificering
En utgift för en skattepliktig bostadsförmån som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

En kostnad för en skattepliktig bostadsförmån redovisas i den kontogrupp som bäst motsvarar kostnadsslaget. Kostnader avseende en bostadsförmån kan exempelvis vara hyra, räntekostnader, reparationskostnader för fastigheten och fastighetsförvaltning.

För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debitering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73 eller som en kostnad och en intäkt. För redovisningsenheten innebär en förmånsbeskattning av anställda att arbetsgivaravgiften på förmånsvärdet blir en ytterligare kostnad utöver den kostnad som förmånsbeskattningen avser.

För delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag redovisas förmånsbeskattningen som en intäkt till förmånsvärdet i kontogrupp 34 eller så redovisas en intäkt enbart i inkomstdeklarationen.

Kontogrupp 34 - Försäljning, egna uttag
Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för bostadsförmåner och förmånsbeskattning när resurserna har förbrukats, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet på grund av felaktigheter eller dylikt skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar löneutbetalningar i ett löneprogram och det är viktigt att se till att alla löneutbetalningar har bokförts samt att inte löneutbetalningar har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.

Värdering
En utgift för en bostadsförmån värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en leverantör. En kostnad för en bostadsförmån värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för bostadsförmåner.

Moms och beskattning
Momssatsen på utgifter för bostadsförmåner kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % men någon utgående moms skall normalt inte redovisas vid förmånsbeskattning då inget avdrag för ingående moms får göras för kostnader avseende skattepliktiga bostadsförmåner.

Om en redovisningsenhet har gjort avdrag för moms som ingående moms avseende skattepliktiga bostadsförmåner måste den ingående momsen justeras alternativt utgående moms redovisas på det lägsta av anskaffningsvärdet (inköpspriset) och marknadsvärdet. Ingående moms justeras genom att bokföras som en kostnad. En icke momsregistrerad person bokför alltid ingående moms som en kostnad.

En skattepliktig bostadsförmån skall i inkomstdeklarationen tas upp till beskattning i enlighet med marknadsvärdet inklusive moms. Marknadsvärdet för en bostadsförmån är vad det normalt hade kostat för den anställde att själv hyra bostaden utan arbetsgivarens medverkan.

Marknadsvärdet för en bostadsförmån motsvaras av hyrespriset på orten för jämförbara bostäder, utgångspunkten för beräkningen skall vara hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagen (bruksvärdet). I orter utan en hyresmarknad skall hyresnivån i närliggande orter med liknande förhållanden utgöra utgångspunkt för värderingen. Förmånsvärdet för en specifik bostad bestäms av hyrespriset på orten per kvadratmeter multiplicerat med den specifika bostadens storlek i antal kvadratmeter.

Skatteverket tar varje år fram tabeller som kan användas som vägledning för att beräkna marknadsvärdet för en privatbostad. Förmånsvärdet för en semesterbostad som en anställd eller en delägare har full dispositionsrätt till kan beräknas som kapitalkostnaden plus driftskostnader, reparationskostnader och underhållskostnader. Kapitalkostnaden för ett helt år beräknas som: (inköpspriset inklusive moms * (statslåneräntan vid inkomstårets början + 1 %).

Förmånsvärdet avseende en skattepliktig bostadsförmån (ej semesterbostad) till en anställd värderas till av skatteverket fastställda schablonvärden vid löneregistreringen. Schablonvärden för bostadsförmåner tillhandahålls av Skatteverket och den preliminära a-skatten och arbetsgivaravgiften beräknas på det beräknade schablonvärdet. Den anställde måste dock ta upp bostadsförmånen till marknadsvärdet inklusive moms i inkomstdeklarationen och får därför göra justeringar i deklarationen.

Det faktum att skattepliktiga bostadsförmåner värderas till marknadsvärdet inklusive moms eller till av skatteverket fastställda schabloner innebär att förmånsvärdet kan skilja sig från de verkliga utgifterna som en redovisningsenhet har för skattepliktiga bostadsförmåner.

Förmånsbeskattning innebär att en bostadsförmån skall beskattas som kontant bruttolön för en anställd och som en skattepliktig intäkt/utdelning för en delägare som inte är anställd.

Förmånsbeskattning för en anställd innebär att en skattepliktig bostadsförmån skall beskattas som kontant bruttolön genom avdrag för preliminärskatt och redovisning av arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. En anställd kan undvika förmånsbeskattning genom att helt och hållet betala för den skattepliktiga förmånen via ett nettolöneavdrag. Avdrag för preliminär a-skatt görs bara i den mån det finns bruttolön att göra avdrag från, något avdrag för preliminär a-skatt görs inte om bara förmånen tas upp i lönekörningen.

En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tar upp en skattepliktig bostadsförmån som en skattepliktig intäkt, i bokföringen eller enbart i deklarationen. En passiv delägare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening tar upp en skattepliktig bostadsförmån som utdelning, i lönekörningen eller enbart i delägarens inkomstdeklaration. Om avdrag för ingående moms gjorts gällande förmånen så måste redovisningsenheten justera tillbaka ingående moms eller redovisa utgående moms på förmånsvärdet. Delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan undvika förmånsbeskattning genom att bokföra utgifterna för skattepliktiga bostadsförmåner som egna uttag i kontogrupp 20.

Utgifter för skattepliktiga bostadsförmåner är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen, om förmånsbeskattning skett. Momsen på utgifter för stadigvarande bostäder är inte avdragsgill som ingående moms om inte utgående moms redovisas avseende förmånen. Momsen på utgifter som avser skattepliktiga bostadsförmåner är dock alltid skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer. Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysningar om andelen kvinnor och andelen män av medelantalet anställda under räkenskapsåret och medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land, om företaget har anställda i flera länder.

Större företag ska enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysningar om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Fördelningen bland styrelseledamöter och bland övriga befattningshavare ska redovisas var för sig. Upplysningarna ska avse förhållandena på balansdagen.

Större företag ska enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysningar om storleken av följande personalkostnader för räkenskapsåret:
1. löner och andra ersättningar, och
2. sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader.

Exempel: bokföra utgift för skattepliktig bostadsförmån till anställda (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura som avser reparation av en bostadsfastighet om 12 500 SEK inklusive moms där företagets anställda bor hyresfritt. Momsen är 2 500 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 10 000 SEK. De anställda beskattas för den skattepliktiga bostadsförmånen i samband med det att löner betalas ut.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 12 500
5170 Reparation och underhåll av fastighet 12 500

Exempel: bokföra utgift för skattepliktig bostadsförmån till delägare (förmånsbeskattning)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura som avser hyra om 5 000 SEK (momsfri) för en enskild näringsidkares privata bostad. Hyran om 5 000 SEK överensstämmer med marknadsvärdet på orten och bostadsförmånen tas upp till förmånsbeskattning genom att bokföras som en intäkt. Den enskilda näringsidkaren kan välja att enbart ta upp den skattepliktiga bostadsförmånen i inkomstdeklarationen men har valt att redovisa bostadsförmånen som en intäkt.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 5 000
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 5 000
2011 Egna uttag av varor och tjänster 5 000
3404 Egna uttag, momsfria 5 000

Exempel: bokföra utgift för skattepliktig förmån till delägare (eget uttag)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura som avser hyra om 5 000 SEK (momsfri) för en enskild näringsidkares privata bostad. Utgiften för den privata hyran bokförs som ett eget uttag för att undvika förmånsbeskattning.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 5 000
2013 Övriga egna uttag 5 000

Exempel: bokföra förmånsbeskattning av bostadsförmån för anställda (kostnadsmetod)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för februari år 2010 betalat ut en bruttolön om 100 000 SEK till tjänstemän och tagit upp en skattepliktig förmån om 25 000 SEK för bostadsförmåner. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 38 750 SEK (jämkning 31 %), nettolönen blir 61 250 SEK (100000-38750) och arbetsgivaravgiften uppgick till 39 275 SEK (125000*31,42 %).

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 61 250
2710 Personalskatt 38 750
7211 Löner till tjänstemän 100 000
7381 Kostnader för fri bostad 25 000
7399 Motkonto skattepliktiga förmåner 25 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 39 275
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 7 855

Exempel: bokföra förmånsbeskattning av bostadsförmån för anställda (intäktsmetod)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för februari år 2010 tagit upp en skattepliktig förmån om 25 000 SEK för bostadsförmån, arbetsgivaravgiften uppgick till 7 855 SEK (25000*31,42 %). Momsen för alla utgifter avseende den här bostaden har redovisats som en kostnad, moms har inte dragits av som ingående moms. Något avdrag för preliminärskatt görs inte eftersom någon löneutbetalning inte sker.

Konto Benämning Debet Kredit
7381 Kostnader för fri bostad 25 000
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri 25 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 7 855
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 7 855

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/12/20

Kontakta bokforingstips.se