Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra borgensförbindelse och borgensåtagande (bokföring med exempel)

En borgensförbindelse är en ansvarsförbindelse som en fysisk eller juridisk person har ingått för en annan fysisk eller juridisk person.

En ansvarsförbindelse är enligt IFRS en möjlig förpliktelse som härrör från tidigare händelser och som beror på osäkra framtida händelser som är utanför redovisningsenhetens kontroll eller en befintlig förpliktelse där det inte är sannolikt att ett utflöde av finansiella resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller att storleken på förpliktelsen inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Ett borgensåtagande innebär en försäkran från en part att gå i god för någon annan som exempelvis skall låna pengar. Den som går i borgen förbinder sig att betala ränta på ett lån eller att återbetala ett lån om den som lånar pengar inte kan göra det. En redovisningsenhet kan gå i borgen för lån som tas av dotterföretag, kunder eller anställda med relation till redovisningsenheten.

Klassificering
En borgensförbindelse klassificeras som en ansvarsförbindelse. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser bokförs inte men en redovisningsenhet måste lämna upplysningar om ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i årsredovisningen.

Erkännande
En borgensförbindelse bokförs inte eftersom det inte med rimlig säkerhet går att fastställa om och hur mycket som kan behöva betalas för ett borgensåtagande. Betald ränta och amorteringar för ett borgensåtagande bokförs först då en redovisningsenhet har gjort en verklig utbetalning avseende ränta och amortering för ett borgensåtagande.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet har information om sina borgensåtaganden i ett sidoordnat register till bokföringen och detta register ligger till grund för den upplysning som görs gällande borgensförbindelser i årsredovisningen.

Värdering
En borgensförbindelse skall redovisas till det nominella belopp som motsvarar värdet av borgensåtagandet angivet i redovisningsvalutan.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på räntekostnader och amorteringar varför ingen ingående moms skall redovisas för utbetalningar av ränta och amortering avseende ett borgensåtagande.

Den ränta som betalas avseende en borgensförbindelse är inte skattemässigt avdragsgill i inkomstdeklarationen och en amortering är aldrig skattemässigt avdragsgill eftersom den inte är en kostnad.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet som har ingått borgensförbindelser skall lämna upplysning om värdet för dessa åtaganden i avsnittet "Ansvarsförbindelser" som finns under balansräkningen i årsredovisningen.

Exempel: upplysning om borgensförbindelse (årsredovisning)
En redovisningsenhet har ingått ett borgensåtagande för en av sina anställda på 200 000 SEK för ett lån som den anställde tagit

Ansvarsförbindelser 2009-12-31 2008-12-31
Borgensförbindelser 200 000 100 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/19

Kontakta bokforingstips.se