Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra försäljning av grön teknik (bokföring med exempel)

Om en näringsidkare med F-skattesedel installerar grön teknik till kunder, kan privatpersoner från och med år 2021 få skattereduktion på kostnaden för arbete och material. Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som ROT och RUT, kunden får avdraget direkt på fakturan.

Skattereduktionen för installation av grön teknik ges med en procentsats på kostnaden för material och arbete, dock högst med 50 000 SEK (år 2024/2023) per person och år. Skattereduktion ges med 20 % år 2024/2023 (höjning från 15 % år 2022) av kostnaden för installation av nätanslutet solcellssystem. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt för elfordon ger rätt till en skattereduktion om 50 % av kostnaden.

Installationen av grön teknik måste göras i köparens eller köparens föräldras bostad för att ge rätt till skattereduktion. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet, en bostadsrätt eller en bostad under uppförande som skall bli ett småhus eller en ägarlägenhet.

En redovisningsenhet som utför installation av grön teknik till privatpersoner måste tillämpa fakturamodellen och göra avdrag för halva kostnaden inklusive moms direkt på fakturan, om kunderna skall kunna åtnjuta en skattereduktion. Fordringen för det avdragna beloppet gäller mot Skatteverket och betalas till näringsidkaren efter ansökan till Skatteverket.

En näringsidkare som vill få det avdragna beloppet för preliminär skattereduktion på fakturan återbetalt från Skatteverket måste uppge kundens/kundernas personnummer och fastighetsbeteckning i ansökningen. En näringsidkare får ingen utbetalning från Skatteverket om kunden redan har utnyttjat maximal skattereduktion (50 000 SEK år 2024/2023) under beskattningsåret och kan därför begära att kunden visar ett intyg utfärdat av Skatteverket där det framgår hur stor del av den preliminära skattereduktionen som kunden har utnyttjat under året.

Klassificering
En inkomst vid försäljning av grön teknik i Sverige som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av utförda tjänster. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

Den del av en inkomst vid försäljning av grön teknik som avser utgående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

En intäkt vid försäljning av grön teknik i Sverige klassificeras som en huvudintäkt om intäkten avser försäljning som hör till huvudverksamheten i en redovisningsenhet. En intäkt vid försäljning av tjänster kan också klassificeras som fakturerade kostnader, rörelsens sidointäkter och övriga rörelseintäkter. Intäktskorrigeringar såsom lämnade kassarabatter vid tidig betalning och mängdrabatter bokförs som en debiterad intäkt i kontogrupp 37.

En redovisningsenhet som säljer installation av grön teknik i Sverige bör bokföra fordringen på Skatteverket avseende det preliminära avdraget för skattereduktion skilt från övriga kundfordringar.

Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter
Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader
Kontogrupp 36 - Rörelsens sidointäkter
Kontogrupp 37 - Intäktskorrigeringar
Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför försäljning av grön teknik till kunder i Sverige när kunden har betalat och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför försäljning av grön teknik till kunder i Sverige när faktura skapas eller när inbetalning sker, beror på vilket som inträffar tidigast.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt, bokförs som en kostnad i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning av grön teknik till kunder i Sverige i ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett faktureringsprogram och konton för kundfordringar i bokföringen.

Värdering
En inkomst vid försäljning av grön teknik till kunder i Sverige värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund och från Skatteverket. En intäkt vid försäljning av grön teknik till kunder i Sverige värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.

Moms och beskattning
En försäljning av grön teknik från en momsregistrerad redovisningsenhet till en icke momsregistrerad person i Sverige är momspliktig enligt de svenska momsreglerna och momssatsen är 25 %. En redovisningsenhet som inte är momsregistrerad skall inte ta ut någon utgående moms vid försäljning.

Försäljningsinkomsten exklusive moms vid försäljning av grön teknik till icke momsregistrerade personer i Sverige skall tas upp i ruta 05 som "Momspliktig försäljning som inte ingår i någon annan ruta nedan" i skattedeklarationen för moms. Den utgående momsen skall tas upp som "Utgående moms 25 %" i ruta 10 i skattedeklarationen för moms.

Intäkter vid försäljning av grön teknik är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen och det är enbart allmännyttiga ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna.

Exempel: bokföra intäkt vid installation av solceller i Sverige (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura installerat solceller till ett totalt värde om 125 000 SEK. Den utgående momsen är 25 000 SEK (25 %), ett avdrag för preliminär skattereduktion gjordes med 18 750 SEK inklusive moms (125000 * 15 %).

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 106 250
1513 Kundfordran prel. skattereduktion 18 750
2611 Utgående moms SE, 25 % 25 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 100 000

Exempel: bokföra intäkt vid installation av solceller i Sverige (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura installerat solceller till ett totalt värde om 125 000 SEK. Den utgående momsen är 25 000 SEK (25 %), ett avdrag för preliminär skattereduktion gjordes med 18 750 SEK inklusive moms (125000 * 15 %). Försäljning avseende den del som betalas av Skatteverket, 15 000 SEK (18750*0,8) exklusive moms och momsen om 3 750 SEK (18750*0,2) på detta belopp bokförs när Skatteverket har betalat.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 106 250
2611 Utgående moms SE, 25 % 21 250
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 85 000

Exempel: bokföra inbetalning från Skatteverket avseende skattereduktion (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har erhållit en inbetalning om 18 750 SEK från Skatteverket avseende ett preliminärt avdrag för skattereduktion som gjorts på en kundfaktura till en kund. Kontantmetoden innebär att momsredovisning sker två gånger.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 18 750
2611 Utgående moms SE, 25 % 3 750
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 15 000

Exempel: bokföra inbetalning från kund avseende installation av solceller (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en inbetalning om 106 250 SEK från en kund avseende en kundfaktura som avsåg installation av solceller.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 106 250
1511 Kundfordran 106 250

Exempel: bokföra inbetalning från Skatteverket avseende skattereduktion (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en inbetalning om 18 750 SEK från Skatteverket avseende ett preliminärt avdrag för skattereduktion som gjorts på en kundfaktura till en kund.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 18 750
1513 Kundfordran prel. skattereduktion 18 750

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2023/12/26

Kontakta bokforingstips.se