Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra bilförmån och förmån av fri bil (bokföring med exempel)

En skattepliktig bilförmån uppstår när en tjänstebil, som tillhör en redovisningsenhet, används för privat bruk i en omfattning som inte kan anses vara ringa.

En tjänstebil är en bil som ägs eller leasas av en redovisningsenhet för att användas av anställda och delägare vid resor i tjänsten. En tjänstebil som används för privat bruk vid mer än 10 tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på minst 100 mil utgör en förmånsbil som skall förmånsbeskattas.

En redovisningsenhet kan anskaffa en tjänstebil genom köp eller leasing och har även löpande utgifter för tjänstebilen när det gäller reparationer, besiktning, försäkring och fordonsskatt med mera. En anställd eller en delägare som disponerar en tjänstebil för privat bruk har en skattepliktig bilförmån som skall beskattas i enlighet med förmånsvärdet, detta eftersom alla utgifter för bilen bekostas av någon annan.

Klassificering
En utgift för en skattepliktig bilförmån som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Den del av en utgift för en skattepliktig bilförmån som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald, detta under förutsättning att momsen är avdragsgill som ingående moms.

Kostnader avseende en skattepliktig bilförmån klassificeras normalt som kostnader för transportmedel och bokförs i kontogrupp 56. Moms som inte är avdragsgill som ingående moms bokförs på samma konto som den tillhörande utgiften.

För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen, förmånsvärdet redovisas som en kostnad (debitering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73 eller som en kostnad och en intäkt. För redovisningsenheten innebär en förmånsbeskattning av anställda att arbetsgivaravgiften på förmånsvärdet blir en ytterligare kostnad utöver kostnaden för bilen.

För delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag redovisas förmånsbeskattningen som en intäkt till förmånsvärdet i kontogrupp 34 eller så redovisas en intäkt enbart i inkomstdeklarationen.

Kontogrupp 34 - Försäljning, egna uttag
Kontogrupp 56 - Kostnader för transportmedel
Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för bilförmåner och förmånsbeskattning när resurserna har förbrukats, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet på grund av felaktigheter eller dyligt skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar löneutbetalningar i ett löneprogram och det är viktigt att se till att alla löneutbetalningar har bokförts samt att inte löneutbetalningar har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.

Värdering
En utgift för en bilförmån värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en leverantör. En kostnad för en bilförmån värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för bilförmåner.

Moms och beskattning
Momssatsen på utgifter för bilar är normalt 25 % men det är ingen moms (0 %) när det gäller bilförsäkringar och fordonsskatt. Momsen vid inköp av personbilar och lätta lastbilar är inte avdragsgill som ingående moms och momsen vid leasing av personbilar och lätta lastbilar är avdragsgill till hälften som ingående moms.

Momsen på löpande utgifter för förmånsbilar är i sin helhet avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Moms som inte är avdragsgill som ingående moms bokförs på det konto där den andra delen av utgiften för bilen bokförs.

En skattepliktig bilförmån skall tas upp till beskattning i enlighet med ett schablonmässigt förmånsvärde som har beräknats enligt av skatteverket angivna riktlinjer. Skatteverket tillhandahåller ett webbbaserat program för bilförmånsberäkning och förmånsvärdet för en bilförmån baseras på bilens nybilspris, anskaffningsvärdet för extrautrustning och bilens ålder. Förmånsvärdet för en bilförmån får sättas ned om bilen är ett arbetsredskap (efter ansökan hos Skatteverket), en miljöbil och om bilen används för omfattande tjänstekörning (> 3000 mil/år).

Förmånsvärdet för en bilförmån beräknas för ett kalenderår och fördelas ut över det antal tillfällen då förmånsbeskattning skall ske. Förmånsvärdet för en bilförmån inkluderar inte fritt drivmedel, en skattepliktig drivmedelsförmån beskattas för sig.

Förmånsbeskattning för en anställd innebär att en skattepliktig bilförmån beskattas som kontant bruttolön genom avdrag för preliminärskatt och redovisning av arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. En anställd kan undvika förmånsbeskattning genom att helt och hållet betala för den skattepliktiga bilförmånen genom ett nettolöneavdrag. Avdrag för preliminär a-skatt görs bara i den mån det finns bruttolön att göra avdrag från, något avdrag för preliminär a-skatt görs inte om bara förmånen tas upp i lönekörningen.

En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tar upp en skattepliktig bilförmån som en skattepliktig intäkt, i bokföringen eller enbart i inkomstdeklarationen. För en delägare som inte är anställd i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening tas en skattepliktig bilförmån upp som skattepliktig utdelning, i lönekörningen eller enbart i delägarens inkomstdeklaration.

Kostnader för skattepliktiga bilförmåner är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen, detta under förutsättning att förmånsbeskattning sker.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer. Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysningar om andelen kvinnor och andelen män av medelantalet anställda under räkenskapsåret och medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land, om företaget har anställda i flera länder.

Större företag ska enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysningar om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Fördelningen bland styrelseledamöter och bland övriga befattningshavare ska redovisas var för sig. Upplysningarna ska avse förhållandena på balansdagen.

Större företag ska enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysningar om storleken av följande personalkostnader för räkenskapsåret:
1. löner och andra ersättningar, och
2. sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader.

Exempel: bokföra utgift för skattepliktig bilförmån (fakturametoden)
En redovisningsenhet har anskaffat en personbil för 250 000 SEK inklusive moms, 50 000 SEK utgör moms och 200 000 utgör bilens värde. Personbilen skall användas som tjänstebil men disponeras även för privat bruk, det gör den till en förmånsbil.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 250 000
1241 Personbilar 250 000

Exempel: bokföra avskrivning för skattepliktig bilförmån (bokslut)
En redovisningsenhet tillämpar en avskrivningstid om 5 år för personbilar och skall vid bokslut göra en avskrivning om 25 000 SEK (250000*(6/60)) under det första räkenskapsåret, då har innehavstiden enbart varit 6 månader.

Konto Benämning Debet Kredit
1249 Ack. avskrivningar på bilar 25 000
7834 Avskr. på bilar och andra transportmedel 25 000

Exempel: bokföra löpande utgift för skattepliktig bilförmån (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 12 500 SEK inklusive moms som avser en reparation av en tjänstebil (förmånsbil). Momsen är 2 500 SEK och tjänstevärdet är 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
5613 Reparation och underhåll av personbilar 10 000

Exempel: bokföra förmånsbeskattning för skattepliktig bilförmån (delägare)
En redovisningsenhet innehar en tjänstebil som nyttjas privat av en delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Förmånsvärdet för tjänstebilen har beräknats till 24 000 SEK per år eller till 2 000 SEK per månad. Redovisningsenheten bokför en intäkt för bilförmånen varje månad men hade lika gärna kunnat göra det per år eller enbart tagit upp en skattepliktig intäkt för bilförmånen i inkomstdeklarationen för delägaren.

Konto Benämning Debet Kredit
2011 Egna uttag av varor och tjänster 2 000
3404 Egna uttag, momsfria 2 000

Exempel: bokföra förmånsbeskattning av bilförmån för anställda (kostnadsmetod)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 betalat ut en bruttolön om 100 000 SEK till tjänstemän och tagit upp en skattepliktig bilförmån om 6000 SEK. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 32 860 SEK (jämkning 31 %), nettolönen blir 67 140 SEK (100000-32860) och arbetsgivaravgiften uppgick till 33 305 SEK (106000*31,42 %).

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 67 140
2710 Personalskatt 32 860
7211 Löner till tjänstemän 100 000
7385 Kostnader för fri bil 6 000
7399 Motkonto skattepliktiga förmåner 6 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 33 305
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 1 885

Exempel: bokföra förmånsbeskattning av bilförmån för anställda (intäktsmetod)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 tagit upp en skattepliktig bilförmån om 6000 SEK, någon lön har inte betalats ut. Arbetsgivaravgiften uppgick till 1 885 SEK (6000*31,42 %). Något avdrag för preliminär a-skatt görs inte eftersom det inte finns någon bruttolön att göra avdrag från.

Konto Benämning Debet Kredit
7385 Kostnader för fri bil 6 000
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri 6 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 1 885
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 1 885

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/12/14

Kontakta bokforingstips.se