Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra bensinförmån och förmån av fri bensin (bokföring med exempel)

En förmån av fri bensin är en skattepliktig bensinförmån för en anställd eller en delägare om utgifterna för bensin avseende privatkörning betalas av en redovisningsenhet.

En redovisningsenhet som bekostar bensin eller annat drivmedel för privat körning med tjänstebil eller egen bil genom att exempelvis tillhandahålla ett bensinkort för en anställd eller en delägare måste ta upp förmånsvärdet för en skattepliktig drivmedelsförmån till beskattning.

Förmånsvärdet för en skattepliktig bensinförmån utgörs av den verkliga kostnaden för bensinen inklusive moms (marknadsvärdet inklusive moms) avseende den privata körningen. Den privata körningen respektive tjänstekörningen bevisas av en noggrant ifylld körjournal. Om en korrekt ifylld körjournal för en kalendermånad inte lämnas måste allt drivmedel som har betalats av en redovisningsenhet beskattas som en drivmedelsförmån.

Förmånsbeskattning för en bensinförmån innebär att förmånsvärdet skall beskattas som kontant bruttolön för en anställd och som en skattepliktig intäkt/utdelning för en delägare som inte är anställd.

Klassificering
En utgift för en skattepliktig bensinförmån som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Den del av en utgift för en skattepliktig bensinförmån som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald. Kostnader avseende en skattepliktig bensinförmån klassificeras normalt som kostnader för transportmedel och bokförs i kontogrupp 56.

För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen, förmånen kan redovisas som en kostnad (debitering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73 eller som en kostnad och en intäkt. För redovisningsenheten innebär en förmånsbeskattning av anställda att arbetsgivaravgiften på förmånsvärdet blir en ytterligare kostnad utöver kostnaden för bensinen.

För delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag redovisas förmånsbeskattningen som en intäkt till förmånsvärdet i kontogrupp 34 eller så redovisas en intäkt enbart i inkomstdeklarationen.

Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter
Kontogrupp 34 - Försäljning, egna uttag
Kontogrupp 56 - Kostnader för transportmedel
Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för bensinförmåner och förmånsbeskattning när resurserna har förbrukats, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet på grund av felaktigheter eller dyligt skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar löneutbetalningar i ett löneprogram och det är viktigt att se till att alla löneutbetalningar har bokförts samt att inte löneutbetalningar har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.

Värdering
En utgift för en bensinförmån värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en leverantör. En kostnad för en bensinförmån värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för bensinförmåner.

Moms och beskattning
Momssatsen på utgifter för bensin och andra drivmedel är 25 % men någon utgående moms skall normalt inte redovisas vid förmånsbeskattning.

Momsen på utgifter för skattepliktiga bensinförmåner är avdragsgill som ingående moms om personbilen används både i tjänst och privat, detta gäller för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. En icke momsregistrerad person bokför alltid ingående moms som en kostnad.

En enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag som har gjort avdrag för moms som ingående moms avseende skattepliktiga bensinförmåner måste justera den ingående momsen alternativt redovisa utgående moms på det lägsta av anskaffningsvärdet (inköpspriset) och marknadsvärdet vid förmånsbeskattning. Detta gäller även för anställda med en personbil som enbart används privat. Ingående moms justeras genom att bokföras som en kostnad.

En skattepliktig bensinförmån skall tas upp till beskattning i enlighet med den verkliga kostnaden för bensinen inklusive moms, i proportion till den privata körningen enligt en noggrant ifylld körjournal. Om en anställd har erhållit en förmån av fri bensin från en arbetsgivare skall avdraget för den preliminära a-skatten beräknas på förmånsvärdet multiplicerat med 120 % (Justering för moms).

Förmånsbeskattning för en anställd innebär att en skattepliktig bensinförmån skall beskattas som kontant bruttolön genom avdrag för preliminärskatt och redovisning av arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. En anställd kan undvika förmånsbeskattning genom att helt och hållet betala för den skattepliktiga förmånen via ett nettolöneavdrag. Avdrag för preliminär a-skatt görs bara i den mån det finns bruttolön att göra avdrag från, något avdrag för preliminär a-skatt görs inte om bara förmånen tas upp i lönekörningen.

En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tar upp en skattepliktig bensinförmån som en skattepliktig intäkt, i bokföringen eller enbart i deklarationen. För en delägare som inte är anställd i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening tas en skattepliktig bensinförmån upp som skattepliktig utdelning, i lönekörningen eller enbart i delägarens inkomstdeklaration. Delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan undvika förmånsbeskattning genom att bokföra utgifterna för skattepliktiga bensinförmåner som egna uttag i kontogrupp 20.

Utgifter för skattepliktiga bensinförmåner är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen, detta under förutsättning att förmånsbeskattning sker.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer. Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysningar om andelen kvinnor och andelen män av medelantalet anställda under räkenskapsåret och medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land, om företaget har anställda i flera länder.

Större företag ska enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysningar om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Fördelningen bland styrelseledamöter och bland övriga befattningshavare ska redovisas var för sig. Upplysningarna ska avse förhållandena på balansdagen.

Större företag ska enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysningar om storleken av följande personalkostnader för räkenskapsåret:
1. löner och andra ersättningar, och
2. sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader.

Exempel: bokföra utgift för skattepliktig bensinförmån till anställda (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura som avser bensin under en månad, bensinförbrukningen avser både tjänstekörning och privatkörning. Leverantörsfakturan är på totalt 12 500 SEK inklusive moms varav momsen är 2 500 SEK (25 %). Förmånsbeskattning för privatkörningen sker i samband med löneutbetalningen baserat på körjournaler.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
5611 Drivmedel för personbilar 10 000

Exempel: bokföra utgift för skattepliktig bensinförmån till delägare (förmånsbeskattning)
En redovisningsenhet har i mars år 2010 erhållit en leverantörsfaktura om 2 500 SEK inklusive moms som avser bensin under februari år 2010 för både tjänstekörning och privatkörning. En körjournal som avser februari år 2010 visar att det varit 150 mil tjänstekörning och 50 mil privatkörning med förmånsbilen.

Momsen är 500 SEK (25 %) och den enskilda näringsidkaren skall förmånsbeskattas med 500 SEK exklusive moms (2000*(50/200)). Den enskilda näringsidkaren väljer att göra avdrag för ingående moms avseende utgifterna för bensinförmånen och att redovisa utgående moms avseende bensinförmånen.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 2 500
2641 Ingående moms SE 500
5611 Drivmedel för personbilar 2 000
2011 Egna uttag av varor och tjänster 625
2611 Utgående moms SE, 25 % 125
3404 Egna uttag, momsfria 500

Exempel: bokföra utgift för skattepliktig bensinförmån till delägare (eget uttag)
En redovisningsenhet har i mars år 2010 erhållit en leverantörsfaktura om 2 500 SEK inklusive moms som avser bensin under februari år 2010 för både tjänstekörning och privatkörning. En körjournal som avser februari år 2010 visar att det varit 150 mil tjänstekörning och 50 mil privatkörning med förmånsbilen. Utgiften för den privata körningen inklusive moms om 625 SEK (2500*(50/200)) bokförs som ett eget uttag för att undvika förmånsbeskattning.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 2 500
2641 Ingående moms SE 375
5611 Drivmedel för personbilar 1 500
2013 Övriga egna uttag 625

Exempel: bokföra förmånsbeskattning av bensinförmån för anställda (kostnadsmetod)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 betalat ut en bruttolön om 100 000 SEK till tjänstemän och tagit upp en skattepliktig bensinförmån om 6000 SEK (5000*120 %). Den verkliga kostnaden för bensinen avseende alla anställda under februari var 12 500 SEK inklusive moms och enligt körjournaler för februari var den privata körningen 400 mil och tjänstekörningen 600 mil, detta innebär att 5 000 SEK inklusive moms (12500*(400/1000)) avsåg privat körning.

Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 32 860 SEK (jämkning 31 %), nettolönen blir 67 140 SEK (100000-32860) och arbetsgivaravgiften uppgick till 32 991 SEK (105000*31,42 %).

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 67 140
2710 Personalskatt 32 860
7211 Löner till tjänstemän 100 000
7385 Kostnader för fri bil 6 000
7399 Motkonto skattepliktiga förmåner 6 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 32 991
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 1 571

Exempel: bokföra förmånsbeskattning av bensinförmån för anställda (intäktsmetod)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 tagit upp en skattepliktig bensinförmån om 6 000 SEK (5000*120 %). Förmånsvärdet är 5 000 SEK och arbetsgivaravgiften uppgår till 1 571 (5000*31,42 %). Något avdrag för preliminär a-skatt görs inte eftersom någon lön inte har betalats ut.

Konto Benämning Debet Kredit
7385 Kostnader för fri bil 6 000
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri 6 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 1 571
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 1 571

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/12/15

Kontakta bokforingstips.se