Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra avveckling av företag, avregistrering av företag och likvidation (bokföring med exempel)

Ett företag eller en ekonomisk förening kan avvecklas frivilligt genom eget beslut eller ofrivilligt genom beslut från tingsrätten eller bolagsverket.

Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening måste träda i konkurs eller likvidation för att upplösas medan en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag kan avvecklas utan likvidation eller konkurs. En likvidation innebär att en eller flera likvidatorer utses för att likvidera bolaget eller föreningen genom att sälja tillgångarna och betala av skulderna. En konkurs innebär att en konkursförvaltare utses för att sälja tillgångarna och betala av skulderna.

Ett aktiebolag kan besluta om frivillig likvidation på en bolagsstämma och därefter anmäla beslutet om likvidation till bolagsverket. En ekonomisk förening kan besluta om frivillig likvidation på en föreningsstämma och därefter anmäla beslutet om likvidation till bolagsverket. En konkurs beslutas av tingsrätten efter ansökan och en tvångslikvidation beslutas av tingsrätten eller bolagsverket.


När likvidationen är avslutad så skall företaget eller föreningen avregistreras från bolagsverkets och skatteverkets register så att företagets eller föreningens skyldigheter försvinner. Aktieägare och medlemmar i ekonomiska föreningar är inte personligt betalningsansvariga för den juridiska personens förpliktelser medan enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag trots avregistrering fortfarande har kvar personligt betalningsansvar för kvarvarande förpliktelser.

Klassificering
När ett företag eller en förening skall avvecklas så skall dess tillgångar säljas och dess skulder betalas av. I en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag måste delägarna ta över tillgångar som inte kan säljas och skulder som inte kan betalas av genom egna uttag och egna insättningar. Egna uttag av tillgångar skall uttagsbeskattas.


I samband med en avveckling bokförs försäljningar av tillgångar, utskiftningar av tillgångar, avbetalningar av skulder, övertagande av skulder, återföringar av periodiseringsfonder och återföringar av andra obeskattade reserver. När avvecklingen av en redovisningsenhet är avslutad består balansräkningen enbart av eget kapital.

Eget kapital bokförs i kontogrupp 20 och det egna kapital som återstår i en redovisningsenhet efter en avslutad avveckling fördelas mellan delägarna.

Kontogrupp 20 - Eget kapital

Erkännande
De transaktioner som förekommer i samband med en avveckling av en redovisningsenhet bokförs när händelser har inträffat som innebär att tillgångar, avsättningar och skulder försvinner från redovisningsenheten.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.


Värdering
Transaktioner i samband med en avveckling av en redovisningsenhet värderas till det nominella värde i redovisningsvalutan som har tillförts, omförts eller flödat ut från redovisningsenheten.

Moms och inkomstdeklaration
Momssatsen för tillgångar som säljs eller utskiftas till delägare kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % och en momsregistrerad fysisk eller juridisk person måste ta ut utgående moms vid sådana transaktioner om avdrag för ingående moms gjorts när tillgångarna anskaffades. Ett alternativ till att redovisa utgående moms är att återföra den avdragna ingående momsen avseende tillgångarna och i stället bokföra momsen som en kostnad.

Tillgångar som inte är likvida medel och som delas ut till delägarna i företaget eller till föreningens medlemmar skall uttagsbeskattas. Uttag av tillgångar i enskilda firmor, handelsbolag eller kommanditbolag skall värderas till marknadsvärde och bokföras som en vanlig försäljning med utgående moms. Uttagsbeskattning för anställda skall ske genom att de uttagna tillgångarna tas upp till marknadsvärde som en skattepliktig förmån. Uttagsbeskattning för passiva aktieägare eller passiva medlemmar i en ekonomisk förening skall ske genom att de uttagna tillgångarna tas upp till marknadsvärde och beskattas som utdelning.


När balansräkningen har tömts och bokföringen fram till och med avregistreringsdatumet har färdigställts så skall företaget eller föreningens sista räkenskapsår deklareras. Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag som har gjort avsättningar till expansionsfonder och periodiseringsfonder måste återföra dessa till beskattning i inkomstdeklarationen under det sista räkenskapsåret.

När ett aktiebolag, en ekonomisk förening, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag har avvecklats så skall avyttringen av andelarna deklareras av delägarna eller medlemmarna. Om det finns ett underskott i en enskild firma när den avvecklas skall 70% av underskottet tas upp som en kapitalförlust av den enskilda näringsidkaren under nästkommande års taxering.

Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.


Exempel: bokföra avveckling av enskild firma (bokslut)
En enskild firma har avvecklats och likvidationen skall bokföras. I balansräkningen finns det maskiner till ett bokfört värde om 10 000 SEK (marknadsvärde: 8 000 SEK; anskaffningsvärde 20 000 SEK), kassa och bank om 30 000 SEK, skulder om 10 000 SEK och eget kapital om 30 000 SEK. Maskinerna skiftas ut till ägaren och tillgodohavandet på kassa och bank betalas ut till ägaren som ett eget uttag. Momsskulden och inkomstskatten betalas av den enskilde näringsidkaren privat.

+ Utskiftning av maskiner
Konto Benämning Debet Kredit
1211 Maskiner 20 000
1219 Ack. avskr. maskiner 10 000
2612 Utgående moms egna uttag, 25 % 5 000
3011 Momspliktiga uttag, 25% 20 000
3054 Varuförsäljning momsfri 12 000
2011 Egna varuuttag 23 000

+ Momsrapport
Konto Benämning Debet Kredit
2612 Utgående moms egna uttag, 25% 5 000
2650 Momsredovisning 5 000

+ Slutlig utskiftning
Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro 40 000
2399 Långfristiga skulder 10 000
2650 Momsredovisning 5 000
2013 Eget uttag 25 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2016/10/07

Kontakta bokforingstips.se